luni, 25 februarie 2013

Declaratia conform art. 119 din Codul Fiscal: DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT ŞI PLĂTIT PENTRU VENITURILE CU REGIM DE REŢINERE LA SURSĂ/VENITURI SCUTITE, PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI

Potrivit art. 119 din Codul Fiscal: "Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat."

Modelul acestei declaratii se poate consulta mai jos (sursa: anaf.ro):DECLARAŢIE INFORMATIVĂ
PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT ŞI PLĂTIT PENTRU VENITURILE CU REGIM DE REŢINERE LA SURSĂ/VENITURI SCUTITE, PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI
Anul _________

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI DE VENIT

Denumire/Nume, prenume                                       Cod de identificare fiscală/CNP


Adresa:               Judeţ                            Sector                      LocalitateaStrada                                         Nr.                  Bloc        Scara         Etaj             Ap.


Cod poştal                Telefon                     Fax                            E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI DE VENIT NEREZIDENT

Nr.crt.
Denumirea statului de rezidenţă al beneficiarului de venit
Denumire/Nume Prenume
Cod de identificare fiscală
atribuit de autoritatea din
România

C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ/VENITURI SCUTITE PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI

Nr.crt.
Denumire/Nume şi prenume beneficiar de venit nerezident
Natura venitului
Venitul beneficiarului de venit nerezident
(suma brută)
Impozit reţinut şi plătit la bugetul statului / scutire de impozit
Actul normativ care reglementează impunerea / scutirea

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Nume, prenume ____________________                                                   Semnătura şi ştampila
Funcţia __________________________


Loc rezervat organului fiscal                                                                              Număr de
                                                                                                                                înregistrare___________
                                                                                                                                Data

Declaraţia se completează în două exemplare:
- Originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit.
- Copia se păstrează de către plătitorul de venit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu