miercuri, 20 septembrie 2017

Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităţilor umanitare, caritabile sau educative desfăşurate în afara Uniunii Europene

In Monitorul oficial nr. 745 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2376/2017 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Acest ordin precizeaza procedura de acordare a scutirii de TVA pentru livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităţilor umanitare, caritabile sau educative desfăşurate în afara Uniunii Europene.

 Aceasta scutirea se aplică persoanelor care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, prin restituirea TVA. Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, îşi exercită dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri care beneficiază de scutirea de taxă cu drept de deducere prin decontul de TVA.

În vederea restituirii taxei, organismele recunoscute trebuie să prezinte organului fiscal competent următoarele documente: 
  
a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată; 

b) copie de pe dovada recunoaşterii organismului în România sau în alt stat membru al UE, cum ar fi documente de înfiinţare sau alte documente emise de autorităţile din respectivul stat, din care să reiasă că solicitantul este recunoscut că desfăşoară activităţi umanitare, caritabile sau educative; 

c) un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare bun care face obiectul restituirii TVA a următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul şi data documentului de plată corespunzător şi suma achitată, data certificării încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau a notificării de export; 
  
d) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara UE pentru care se solicită restituirea; 

e) copii de pe bonurile fiscale emise conform OUG nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal, în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene, pentru care se solicită restituirea. În situaţia în care această valoare este depăşită, solicitanţii trebuie să prezinte copii de pe facturi emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal; 
  
f) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor; 
  
g) copii de pe documentele care certifică încheierea operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, a notificărilor de export certificate de biroul vamal de export, în cazul declaraţiilor vamale de export pe cale electronică, sau exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire; 
  
h) dovada faptului că bunurile care fac obiectul restituirii TVA în conformitate cu art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal au fost utilizate pentru activităţi umanitare, caritabile sau educative desfăşurate în afara Uniunii Europene, cum ar fi, fără a se limita la acestea, contracte, rapoarte de activitate, informaţii privind beneficiarii activităţilor. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu