duminică, 18 noiembrie 2018

Reorganizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 937 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2716/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.
  
Incepand cu data de 6 noiembrie 2018 se stabileşte competenţa de administrare a contribuabililor mijlocii deja selectaţi/actualizaţi până la aceasta data, în sarcina administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum şi în sarcina Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti.

marți, 30 octombrie 2018

Ordinul nr. 2346/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI

In Monitorul oficial nr. 875 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2346/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

vineri, 12 octombrie 2018

Modificare Cod Fiscal

In Monitorul oficial nr. 854 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  
Potrivit acestei ordonante, incepand cu data de 1 noiembrie 2018 se va aplica cota de TVA redusa de 5% asupra bazei de impozitare pentru următoarele:

- servicii constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite;
- cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
- servicii de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
- dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice.

Ordinul nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

In Monitorul oficial nr. 854 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale.

Potrivit acestui ordin in categoria actelor administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale centrale şi tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, se introduce si notificarea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.  

Ordinul nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017

In Monitorul oficial nr. 854 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017.

Potrivit acestui ordin, până la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabileşte obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 şi 2017, emite şi transmite deciziile de impunere anuală pentru aceste obligaţii.  

luni, 1 octombrie 2018

Normele privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională

In Monitorul oficial nr. 829 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 135/2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională.

Stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare

In Monitorul oficial nr. 821 / 2018 a fost publicat Hotărârea nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare.
  
Potrivit acestei hotarari persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Ordinul nr. 1986/2018 pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009

In Monitorul oficial nr. 820 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1986/2018 pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009.

vineri, 28 septembrie 2018

Ordinul nr. 3903/1295/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

In Monitorul oficial nr. 812 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3903/1295/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018

In Monitorul oficial nr. 806 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 7/2018 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018.

Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

In Monitorul oficial nr. 797 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

joi, 27 septembrie 2018

Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile

In Monitorul oficial nr. 792 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile.
  
Acest ordin modifica  Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, pentru punerea in aplicare a Legii nr. 163/2018 referitoare la repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociati.
   
Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.   
  
Astfel, entităţile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul»).
      
Dividendele repartizate astfel se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»).
  
Entităţile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.  
    
Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative.

Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.  
    

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entităţii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.  

  
Situaţiile financiare interimare se întocmesc în limba română şi în moneda naţională. Acestea sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: 
  

- numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;  
- calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);  
- numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. 
   

Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.