miercuri, 10 ianuarie 2018

Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente

In Monitorul oficial nr. 10 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3254/2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestui ordin contribuabilii prevăzuţi la titlul IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri. 

Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri sau îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală. 

În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri, obligaţiile referitoare la Registrul de evidenţă fiscală îi revin asociatului desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Registrul de evidenţă fiscală se completează anual cu totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfăşurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii Declaraţiei privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege. 
 
Registrul de evidenţă fiscală se completează astfel încât să permită identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care să corespundă cu cel/cea cuprins/cuprinsă în Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după caz, şi în orice altă declaraţie rectificativă depusă ulterior.  
 
În cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenţa se ţine pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiaşi registru de evidenţă fiscală. 
 
Detalierea elementelor de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale evidenţiate în Registrul de evidenţă fiscală se efectuează în funcţie de necesităţile proprii ale acestuia şi de specificul activităţii.
 
TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal nu reprezintă venit şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală. Totodata, TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute în titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, nu reprezintă cheltuială şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală.  
 
Contribuabilii pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin. Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte într-un singur exemplar de către contribuabili, fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă din modelul prevăzut în anexa nr. 1, după caz, pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.
 
 
 


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu