marți, 31 ianuarie 2012

Bilantul la 31.12.2011 pentru agenti economici care aplica sistemul simplificat de contabilitate

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1^1) din Legea nr. 82/1991 persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Potrivit Ordinului MFP nr. 52 / 2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 3 la acest ordin.

Aceste persoane intocmesc situatii financiare anuale simplificate incheiate la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, care cuprind:
  
- bilant simplificat (cod 10),
- cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

Formularul de bilant simplificat se descarca de aici >>>

Taxa de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal valabila pentru anul 2012

Potrivit Hotararii CCF nr. 2 / 2012, in anul 2012, nivelul taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal este de 500 lei.

Plata acestei taxe se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la:

- Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX
- Banca Comerciala Romana Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001,

Aceasta taxa se poate achita si in numerar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

Acordarea vizei de lucru pentru experti contabili si contabili autorizati pe anul 2012

Actiunea de acordare a vizei de lucru pentru experti contabili si contabili autorizati pentru anul 2012 se desfasoara pana la data de 31 ianuarie 2012.

Potrivit OG nr.65 / 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat in mod individual sau prin societati comerciale de profil se face pe baza vizei anuale de lucru acordata in conditiile Regulamentului de organizare si functionare al C.E.C.C.A.R. si a normelor emise in acest scop.

Mai multe detalii aici >>>

luni, 30 ianuarie 2012

Noul formular (096) "Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153

In Monitorul oficial nr. 60 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) "Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153", precum si ale "Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal".

Formularul (096) "Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal sau, dupa caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal in cursul anului calendaristic precedent si nici plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

Plafonul de scutire este de 35.000 de euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, acesta fiind de 119.000 lei.

Potrivit Codului fiscal persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire sau, dupa caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal, poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerându-se o luna calendaristica intreaga. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila.

Modelul formularului 096 se poate descarca de aici >>>

joi, 26 ianuarie 2012

Anunt privitor la calitate de prestatori completare Revisal

La aceasta adresa ITM Timis a publicat precizari in legatura cu art. 10 din procedura din Ordin 1918 / 2011.

Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pentru anul 2011

In Monitorul oficial nr. 46 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 52 / 2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Softurile pentru intocmirea situatiilor financiare anuale se pot descarca de aici >>>

sâmbătă, 21 ianuarie 2012

Ordinul MFP nr. 24 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011

In Monitorul oficial nr. 37 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 24 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011.

Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Situatiile financiare ale anului 2011 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2011.

Audit financiar: Programul de pregatire profesionala petnru anul 2012

Pe site-ul www.cafr.ro a fost afisat programul de pregatire profesionala pentru auditorii financiari pentru anul 2012. Detalii aici >>>

Ordinul MFP nr. 33/2012

In Monitorul oficial nr. 33 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 33/2012 - pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare".

Hotarare CAFR nr. 266/2011

In Monitorul oficial nr. 35 / 2012 a fost publicata Hotarare CAFR nr. 266/2011 - privind aprobarea Procedurilor pentru inscrierea la Camera Auditorilor Financiari din Romania a stagiarilor care desfasoara stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit protocolului incheiat intre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Declaratia 094 privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent

Potrivit Ordinului ANAF nr. 7 / 2010 formularul "Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (094)" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care:

- au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent
- nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri
- nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor.

Potrivit art. 156^1 din Codul fiscal perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.

Echivalentul in lei al plafonului de 100.000 de euro se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in cursul anului.

In cifra de afaceri prevazute la art. 156^1 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.

Astfel ca in declaratia 094 la sectiunea III se va completa cu cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata, de catre contribuabil, in care se vor cuprinde si facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.

Termenul de depunere al declaratiei 094 este data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Modelul declaratiei se poate descarca de aici >>>

vineri, 20 ianuarie 2012

Tratamentul contabil al reducerilor comerciale si financiare

Potrivit Ordinului MFP nr. 3055 / 2009 reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor.

Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vânzare;
b) remizele - se primesc in cazul vânzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential; si
c) risturnele - sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert, in decursul unei perioade determinate.

Daca insa reducerile comerciale sunt primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, acestea se vor evidentia distinct in contabilitate in contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate", pe seama conturilor de terti. Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii. in cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului.

Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. Aceste reduceri primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").

Functiunea conturilor 609 si 709 este prezentata mai jos:

Contul 609 "Reduceri comerciale primite"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera.
In creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se inregistreaza:
- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii (401).

Contul 709 "Reduceri comerciale acordate"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera.
In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza:
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411).

joi, 19 ianuarie 2012

Impozitarea veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv

In Monitorul oficial nr. 22 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 28 / 2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in scop turistic situate in locuinta proprietate personala.

Potrivit Codului fiscal contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.

Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determina de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice si a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in cursul trimestrului IV, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urmeaza a se aplica normele anuale de venit, Ministerului Finantelor Publice.

Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia publicarii anuale a normelor anuale de venit, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

Contribuabilii au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, declaratia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs. In cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 31 ianuarie inclusiv, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obligatia completarii si depunerii declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal in curs.

Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere la termenul si potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui ANAF.

Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat, in contul impozitului anual datorat, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala, pe baza declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

Lista oficiala a tarilor membre UE

Lista oficiala a tarilor membre UE se poate consulta aici >>>

Comunicat de presa ANAF privind o serie de precizari referitoare la persoanele impozabile in scopuri de TVA

Comunicat de presa ANAF privind o serie de precizari referitoare la persoanele impozabile in scopuri de TVA >>>

luni, 16 ianuarie 2012

Noua taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

In Monitorul oficial nr. 17 / 2012 a fost publicata Legea nr. 9 / 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, care a intrat in vigoare la data de 13 ianuarie 2012.

Aceasta lege abroga OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 327 / 2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011 si HG nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 480 / 2008.

Potrivit acestei legi in cazul in care taxa pe poluare pentru autovehicule achitata de catre contribuabili incepand cu 1 iulie 2008 pana la data de 13 ianuarie 2012, potrivit prevederilor OUG nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, este mai mare decat taxa rezultata din aplicarea Legii nr. 9 /2012, calculata in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii in Romania, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de taxa platita, numai catre titularul obligatiei de plata, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice. Calculul diferentei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta lege, in care se utilizeaza elementele avute in vedere la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania.

Sumele se restituie la cererea contribuabilului, adresata organului fiscal competent, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003.

Taxa rezultata ca diferenta dintre suma achitata de contribuabil cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si cuantumul rezultat din aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie in termenul de prescriptie prevazut de legea fiscala, pe baza procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9 /2012.

Acces la stagiu profesia de auditor financiar - sesiunea februarie 2012

In luna februarie 2012 Camera Auditorilor Financiari din Romania organizeaza testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu.

Mai muulte detalii aici >>>

Sursa: CAFR

Cotizatile fixe pentru anul 2012 datorate de auditorii financiari

CAFR a publicat cateva precizari in legatura cu cotizatile fixe pentru anul 2012 datorate de auditorii financiari >>>

Ordin MFP nr. 2993/2011

In Monitorul oficial nr. 14 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2993/2011 - privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 972/2006 pentru aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala" si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 149/2007 privind modelul si continutul unor documente intocmite in activitatea de inspectie fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Declaratia 112 - reglementari noi de la 1 ianuarie 2012

Potrivit art. 58 alin. (1) din Codul fiscal platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

Prin exceptie impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, calculat si retinut la data efectuarii platii acestor venituri, se vireaza, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor:

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile depuse pentru fiecare luna din anul anterior.

Astfel, persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele fizice care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. 

Prin exceptie, urmatorii platitori de venituri din salarii si asimilate salariilor, in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta fiecarei luni a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului:

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Depunerea trimestriala a declaratiei 112 consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.

Persoanele si entitatile pot opta pentru depunerea lunara a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, daca depun declaratia privind optiunea pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le inceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun Declaratia 112 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. In acest caz, declaratia/declaratiile aferenta/aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, urmand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia.

sâmbătă, 14 ianuarie 2012

13.01.2012 - Actualizare declaratii electronice 100 si 300

In data de 12.01.2012 a fost actualizata Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, conform Ordin PANAF nr. 1932 / 2011, utilizata incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011.

In data de 13.01.2012 a fost actualizat si Decontul de TVA 300 conform Ordin PANAF nr. 183 / 2011, utilizat incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011.

Aceste declaratii se pot descarca de aici >>>

joi, 12 ianuarie 2012

Comunicat ANAF in legatura cu Declaratia 394

Incepand cu data de 1 februarie 2012, pentru perioade de raportare incepand cu ianuarie 2012, Declaratia 394 se va putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenta, in format PDF cu fisier xml atasat, indiferent de modul de depunere ales (internet sau ghiseu).

Mai multe detalii aici >>>

Sursa: ANAF

Noul regim fiscal aplicabil activitatii de taximetrie in anul 2012

Comunicat de presa ANAF privind regimul fiscal aplicabil activitatii de taximetrie in anul 2012 >>>

marți, 10 ianuarie 2012

Rata dobanzii de referinta BNR valabila incepand din 6 ianuarie 2012

Potrivit Circularei BNR nr. 1 / 2012 din data de 6 ianuarie 2012 nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR este de 5,75% pe an.

Prevederi referitoare la calculul impozitului pe profit

La calculul impozitului pe profit, potrivit art. 23 alin. (5) din Codul fiscal in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati dobanzile deductibile sunt limitate la nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei.

Astfel, valoarea cheltuielilor cu dobanzile in cazul imprumuturilor in lei obtinute de la alte entitati care excede nivelului de deductibilitate de 5,75% pe an este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.

In cadrul imprumuturilor obtinute de la alte entitati nu intra imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

luni, 9 ianuarie 2012

Modelul Decontului de TVA 300 valabil de la 1 ianuarie 2012

Potrivit Ordinului ANAF nr. 3665 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata, incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012 se va folosi modelul decontului de TVA prevazut de acest ordin.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza in perioada de raportare numai operatiuni in interiorul tarii pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea casutei corespunzatoare din programul de asistenta pus la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

La data intrarii in vigoare a Ordinului ANAF nr. 3665 / 2011 se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".

Nu se admit intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:

- in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
- la data emiterii facturii pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, daca factura este emisa inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

ATENTIE! Nu se inscriu in decont:

- taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
- taxa pe valoarea adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.

Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:

a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;
b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;
c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;
e) pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. In situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile lit. a).

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal depun formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" in format PDF, cu fisier XML atasat, la organul fiscal competent, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. Formularele se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea "Asistenta contribuabili" sau sectiunea "Declaratii electronice".

Modelul acestui formular se poate consulta aici >>>

Declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national se depune electronic o data cu Decontul de TVA 300 incepand din 2012

Aceste prevederi se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna ianuarie 2012

Potrivit Ordinului ANAF nr. 3596 / 2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Perioada de raportare pentru Declaratia 394 este perioada fiscala declarata pentru depunerea Decontului 300 de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 156^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si se depune pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

Pentru operatiunile efectuate pe teritoriul national pana la data de 31 decembrie 2011 inclusiv raman aplicabile prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 702/2007 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.

Modelul declaratiei se poate consulta aici >>>

Declaratia se completeaza si se depune de catre:

a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1), si taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.

Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;

b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.

Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

2. Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) si numai daca in aceasta perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

3. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni in datele declarate sau in cazul in care una ori mai multe facturi sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.

4. Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, care are atasat fisierul XML.

a) Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania. Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

b) Declaratia se poate depune si in format electronic, pe suport electronic, insotita de formatul pe hartie (doar prima pagina), semnat si stampilat, conform legii. Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat si stampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunica prin posta cu confirmare de primire.

Programul PDF se va putea descarca de aici >>>

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului valabila de la 1 ianuarie 2012 acordata potrivit OUG nr. 111 / 2010

Reglementarile de mai jos se refera la concediile si indemnizatiile acordate potrivit  OUG nr. 111 / 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului

Potrivit OUG nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, limitele minima si maxima ale indemnizatiei pentru cresterea copilului se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR.

Valoarea indicatorului social de referinta (ISR) este in prezent de 500 lei.

Astfel ca indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR.

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 2,4 ISR.

Calendar fiscal luna ianuarie 2012

Pentru consultarea calendarului fiscal aferent lunii ianuarie 2012 click aici >>>

sâmbătă, 7 ianuarie 2012

Reglementari privind rezerva legala

Potrivit art. 183 si art. 201 alin (2) din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca acest fond de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat.

Aceasta prevedere este preluata si de Codul fiscdal care la art. 22 alin. (1) lit. a) stipuleaza ca rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare.

In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

Normele metodologice date in aplicarea art. 22 din Codul fiscal:

Cota de 5% reprezentand rezerva prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, si totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, inregistrate in contabilitate. Rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul profitului impozabil trimestrial sau anual, dupa caz.

In veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva sunt incluse veniturile prevazute la art. 20 din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la lit. c). Rezervele astfel constituite se completeaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului.

In situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, prevazute de lege, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, diminuarea rezervei legale, la nivelul prevazut de lege, nu este obligatorie.


Monografie contabila privind rezerva legala

Potrivit Ordinului MFP nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, profitul net contabil realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve in baza unor prevederi legale se inregistreaza prin nota contabila 129 = 1061.

vineri, 6 ianuarie 2012

Ordin ANAF nr. 3642 / 2011: Reglementari noi privind depunerea declaratiilor fiscale 100, 300 si 710

Urmatoarele declaratii fiscale se depun in format PDF, cu fisier XML atasat:

- 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;
- 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02;
- 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r.

Declaratiile fiscale de mai sus se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. Formularele se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea Declaratii electronice.

Declaratiile fiscale, altele decat cele de mai sus, se depun prin metodele prevazute in actele normative care reglementeaza modelul, continutul si regimul documentelor.

Aceste prevederi se aplica incepand cu obligatiile fiscale aferente lunii noiembrie 2011.

Pentru perioadele de raportare anterioare lunii noiembrie 2011, declaratiile fiscale 100, 300 si 710 se depun la organul fiscal competent, numai pe suport hartie, cu codificarea informatiei prin cod de bare, utilizand programele de asistenta existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea Asistenta contribuabili - Programe utile - Declaratii fiscale.

Vezi aici modelul acestor declaratii >>>

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului valabila de la 1 ianuarie 2012 acordata potrivit OUG nr. 148 / 2005

Reglementarile de mai jos se refera la concediile si indemnizatiile acordate potrivit  OUG nr. 148 / 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, pentru copii care s-au nascut pana la 31.12.2010.

Potrivit OUG nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, pentru copiii nascuti, adoptati, incredintati in vederea adoptiei, luati in plasament, in plasament in regim de urgenta sau tutela pana la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului ori producerii evenimentelor mentionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara reprezentand 75% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni.

Incepand cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum si cuantumul maxim ale indemnizatiei lunare se raporteaza la indicatorul social de referinta (ISR) si nu poate fi mai mic de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR.

Astfel de la 1 ianuarie 2012 pragul maxim in vigoare pana la 31 decembrie 2011 de 4.000 lei se reduce la 6,8 ISR, adica la 3.400 lei, pragul minim ramanand in continuare la 600 de lei.

Valoarea indicatorului social de referinta (ISR) este in prezent de 500 lei.

Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 se intelege:

- venituri din salarii
- venituri din activitati independente
- venituri din activitati agricole

Cuantumul indemnizatiei se majoreaza cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute OUG nr. 148 / 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003.

Venitul minim garantat valabil de la 1 ianuarie 2012

Potrivit OUG nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, de la 1 ianuarie 2012 cuantumul venitului minim garantat prevazut de Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:

a) 0,25 ISR pentru persoana singura;
b) 0,45 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,63 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,78 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 0,93 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cate 0,062 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile stabilite de Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat.

Valoarea indicatorului social de referinta (ISR) este in prezent de 500 lei.

Actualizare importanta privind depunerea Declaratiei electronice 390 - declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri

In data de 06.01.2012 a fost actualizat formularul electronic al declaratiei 390 Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, conform Ordin PANAF nr. 76 / 2010, care va fi utlizat incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii decembrie 201.

Incepand cu datele aferente lunii decembrie 2011, Declaratia 390 se depune prin pagina: https://app.anaf.mfinante.gov.ro:8443/Login/Login

Declaratii 101,103,120 si 301 se vor depune in continuare la adresa bine cunoscuta: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/Transdecl

Declaratia eletronica 390 se poate descarca de aici >>>

Deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare/mecenat si privind bursele private

Potrivit art. 21 alin. (4) lit p) din Codul fiscal sunt cheltuieli nedeductibile cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii.

Insa, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:

1. 3 la mie din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale.

Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, poate fi beneficiar al sponsorizarii:

a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific - cercetare fundamentala si aplicata. Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica.


Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea

Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 1.500 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de 1 decembrie 2010.

La calculul profitului impozabil pentru trimestrul IV 2010, contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:


    Venituri din vanzarea marfurilor  =        100.000 lei

    Venituri din prestari de servicii =                 200 lei
                                               _________________

               Total cifra de afaceri                 100.200 lei

         Cheltuieli privind marfurile      =         75.000 lei

           Cheltuieli cu personalul          =          2.000 lei

         Alte cheltuieli de exploatare     =          9.000 lei
                                                _________________

        din care:
        1.500 lei sponsorizare
                                             Total cheltuieli 86.000 lei


Calculul profitului impozabil pentru trimestrul IV 2010:

Profitul impozabil = 100.200 - 86.000 + 1.500 = 15.700 lei.

Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea: 15.700 x 16% = 2.512 lei.

Avandu-se in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

- 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 300,6 lei;

- 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezinta 502,4 lei.

Suma de scazut din impozitul pe profit este 300,6 lei.

Pentru trimestrul IV 2010 impozitul pe profit datorat este de:

25.120.000 - 3.006.000 = 2.211,4 lei.

AFM: Codul pentru luna decembrie 2011 pentru aplicatia de intocmire a declaratiior privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu

Administratia Fondului pentru Mediu a publicat codul pentru luna decembrie 2011 pentru aplicatia de intocmire a declaratiior privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu. Acesta se poate consulta aici >>>

joi, 5 ianuarie 2012

Alocatia de stat pentru copii in vigoare de la 1 ianuarie 2012

Potrivit OUG nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, de la 1 ianuarie 2012 cuantumul alocatiei de stat pentru copii se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:

a) 0,4 ISR pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap);
b) 0,084 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora;
c) 0,168 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Titular al dreptului la alocatia de stat pentru copii este copilul.

Alocatia de stat pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap) se cumuleaza cu indemnizatia lunara, stimulentul lunar sau stimulentul de insertie, prevazute de OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, respectiv de OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. 

Valoarea indicatorului social de referinta (ISR) este in prezent de 500 lei.

Indicatorul social de referinta

Potrivit Legii nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii forţei de munca, indicatorul social de referinţa al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii forţei de munca, denumit indicator social de referinţa, reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza prestaţiile banesti suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate atat in vederea asigurarii protecţiei persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj, cat si in vederea stimularii anumitor categorii de persoane pentru a se incadra in munca, precum si a angajatorilor pentru a incadra in munca persoane in cautarea unui loc de munca.

Valoarea indicatorului social de referinta (ISR) este in prezent de 500 lei.

Modificare Cod fiscal de la 1 ianuarie 2012: Contribuabilii pot deduce 50% din cheltuielile privind combustibilul si TVA-ul aferent precum si 50% din TVa-ul in cazul achizitiei vehiculelor

Potrivit art. I pct. 13 din OUG nr. 125 / 2011 care modifica articolul 21 alineatul (4), litera t) din Codul fiscal incepand cu 1 ianuarie 2012 urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile

- 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Prin exceptie de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
   
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.

Totodata OUG nr. 125 / 2011 modifica si articolul 145^1 alineatul (1), partea introductiva, din Codul Fiscal si astfel de la 1 ianuarie 2012 in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, se deduce 50% din taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si, respectiv, 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revânzarii. 

In aplicarea art. 145^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparatii si/sau interventiere prezinta vehiculele care pot fi inzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat in vederea repararii bunurilor, precum si cele utilizate pentru deplasarea in actiuni de interventie;
b) vehiculele utilizate exclusiv pentru paza si protectie suntvehiculele utilizate in vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezintavehiculele care servesc la primirea, transportul si distribuirea scrisorilor, coletelor si pachetelor;
d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezinta vehiculele rutiere special amenajate pentru a gazdui tehnica specifica pentru inregistrari audio video sau transmisii complexe video, audio si/sau date prin unde hertziene ori medii optice, capabile sa efectueze productii de televiziune sau radio inregistrate ori transmise in direct sau sa transmita la distanta prin tehnologii de radiofrecventa (radiorelee, transmisii prin satelit) ori prin fibra optica semnalul unei productii de televiziune sau de radio catre alte care de reportaj ori catre un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;
e) vehiculele destinate exclusiv utilizarii de agenti de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoanei mpozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de vânzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor.

Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari. in aceasta categorie sunt cuprinse si vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;

f) vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea ori la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii, atunci când exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport;
g) vehiculele utilizate exclusiv de agenti de recrutare a fortei de munca sunt vehiculele utilizate in cadrul activitatii agentiilor de plasare a fortei de munca de catre personalul care se ocupa in principal cu recrutarea si plasarea fortei de munca. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a fortei de munca.

In sensul art. 145^1 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prin vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plata se intelege vehiculele care contribuie in mod esential la prestarea directa a serviciilor cu plata si fara de care serviciile nu pot fi efectuate.

Pentru incadrarea corecta a vehiculelor va aducem la cunostiinta ca ANAF a publicat o serie de precizari in legatura cu acest aspect, precizari care pot fi consultate aici >>>.

miercuri, 4 ianuarie 2012

Tichetele de cresa nu se vor mai indexa semestrial din 2012

Potrivit OUG nr. 121 / 2011 care modifica Legea nr. 193 / 2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, incepand din 2012 tichetele de cresa nu se vor mai indexa semestrial.

Astfel, conform noilor prevederi, valoarea sumei lunare acordate sub forma de tichete de cresa, va putea fi indexata semestrial cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica, insa indexarea nu mai este obligatorie a se efectua asa cum era pana la 31.12.2011

Tichetele de masa nu se vor mai indexa semestrial din 2012

Potrivit OUG nr. 121 / 2011 care modifica Legea nr. 142 / 1998 privind acordarea tichetelor de masa, incepand din 2012 tichetele de masa nu se vor mai indexa semestrial.

Astfel, conform noilor prevederi, valoarea nominala a unui tichet de masa va putea fi indexata semestrial cu indicele preturilor de consum, inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica, insa indexarea nu mai este obligatorie a se efectua asa cum era pana la 31.12.2011.

BNR: Ordin nr. 27 / 2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Prin Ordinul nr. 27 / 2011 BNR a publicat noile reglementari contabile care se aplica de la 1 ianuarie 2012 de catre:

a) institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare;
b) institutiile de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, potrivit prevederilor art. 22 din OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010;
c) institutiile emitente de moneda electronica ce acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica;
d) sucursalele din Romania ale institutiilor straine mentionate la lit. a)-c);
e) sucursalele din strainatate ale institutiilor mentionate la lit. a)-c), persoane juridice romane;
f) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, infiintat potrivit OG nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Situatiile financiare anuale intocmite potrivit acestui ordin vor trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii institutiei pentru intocmirea acestora in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare anuale intocmite de institutiile de mai sus sunt auditate statutar potrivit legii.

La data intrarii in vigoare a Ordinului BNR nr. 27 / 2011 se abroga Ordinul BNR nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 si 879 bis din 24 decembrie 2008, precum si orice alte dispozitii contrare.

Ordinul BNR nr. 27 / 2011 a intrat in vigoare la 28 decembrie 2011, iar Reglementarile contabile conforme cu directivele europene se vor publica in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 bis, care se pot achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

marți, 3 ianuarie 2012

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2012

Potrivit HG nr. 1225 / 2011 incepand cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/ora.

De asemenea pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de 700 lei lunar.

Amenda in cazul stabilirii, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui de mai sus este de la 1.000 lei la 2.000 lei.


Reglementari din Codul Muncii

In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Potrvit Codului Muncii constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta a persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.


Reglementari referitoare la registrul general al salariatilor (HG nr. 500 / 2011)


Potrivit HG nr. 500 / 2011 modificarea in revisal a salariul miunim brut pe tara garantat in plata se efectueaza in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul actului normativ HG nr. 1225 / 2011, adica 27.12.2011.

Cursul valutar BNR valabil pentru inchiderea exercitiului financiar 2011

Potrivit Ordinului MFP nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, evaluarea la bilant a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu decontare in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar. In scopul prezentarii in bilant, valoarea creantelor, astfel evaluate, se diminueaza cu ajustarile pentru pierdere de valoare.

De asemenea si elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si prezentate in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Totodata diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Cursul valutar BNR al principalelor valute valabil pentru inchiderea exercitiului financiar 2011:

-  1 EUR = 4,3197 lei
-  1 USD = 3,3393 lei
-  1 CHF = 3,5528 lei
-  1 GBP = 5,1545 lei
- 100 HUF = 1,3881 lei

Pentru alte cursuri click aici >>>

Alte reglementari prevazute de Ordinul nr. 3055 / 2009 referitoare la tranzactiile in valuta

O tranzactie in valuta este o tranzactie care este exprimata sau necesita decontarea intr-o alta moneda decat moneda nationala (leu), inclusiv tranzactiile rezultate atunci cand o entitate:
  
a) cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este exprimat in valuta;
b) imprumuta sau ofera spre imprumut fonduri, iar sumele ce urmeaza sa fie platite sau incasate sunt exprimate in valuta; sau
c) achizitioneaza sau cedeaza intr-o alta maniera active, contracteaza sau achita datorii exprimate in valuta.

Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre doua monede. Diferenta de curs valutar este diferenta ce rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede intr-o alta moneda la cursuri de schimb diferite.

In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor in valuta, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate in valuta.

O tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.

Inregistrarea contravalorii in lei a capitalului social subscris in valuta se face la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data subscrierii. Diferentele de curs valutar intre cursul de la data subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului social in valuta se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

In cazul datoriilor de leasing financiar in valuta, acestea se inregistreaza la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data acordarii finantarii. in situatia in care data acordarii finantarii este zi nebancara, la calculul diferentelor de curs valutar aferente se va avea in vedere cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara anterioara acesteia Aceste prevederi se aplica si in cazul datoriilor de leasing financiar in lei, cu decontare in functie de cursul unei valute

Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna. Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna, care intervine pana in luna decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarei luni.

Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor exprimate in lei, in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci cand creanta sau datoria este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intreaga diferenta rezultata este recunoscuta in acea luna. Atunci cand creanta sau datoria este decontata intr-o luna ulterioara, diferenta recunoscuta in fiecare luna, care intervine pana in luna decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb, survenita in cursul fiecarei luni. Aceste prevederi se aplica si pentru activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, si care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, inclusa in situatiile financiare ale persoanei juridice romane.

La finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si creantelor si datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. in acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.

Evaluarea de la sfarsitul lunii se aplica si in cazul:

a) creantelor, respectiv al datoriilor, reflectate in conturile 481 «Decontari intre unitate si subunitati» si 482 «Decontari intre subunitati» de subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, provenind din relatiile cu persoana juridica careia ii apartin aceste subunitati, respectiv cu alte subunitati ale aceleiasi persoane juridice;
b) avansurilor acordate pentru imobilizari corporale si necorporale (conturile 232 «Avansuri acordate pentru imobilizari corporale» si 234 «Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale»);
c) avansurilor acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (contul 409 «Furnizori - debitori», respectiv contul 419 «Clienti - creditori»);
d) depozitelor bancare constituite in valuta (conturile 267 «Creante imobilizate» si 508 «Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate»).

Sursa cursuri: BNR