vineri, 28 septembrie 2018

Ordinul nr. 3903/1295/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

In Monitorul oficial nr. 812 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3903/1295/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018

In Monitorul oficial nr. 806 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 7/2018 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018.

Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

In Monitorul oficial nr. 797 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

joi, 27 septembrie 2018

Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile

In Monitorul oficial nr. 792 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile.
  
Acest ordin modifica  Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, pentru punerea in aplicare a Legii nr. 163/2018 referitoare la repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociati.
   
Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.   
  
Astfel, entităţile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul»).
      
Dividendele repartizate astfel se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»).
  
Entităţile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.  
    
Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative.

Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.  
    

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entităţii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.  

  
Situaţiile financiare interimare se întocmesc în limba română şi în moneda naţională. Acestea sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: 
  

- numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;  
- calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);  
- numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. 
   

Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor. 
 

Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

In Monitorul oficial nr. 792 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
  
Aceasta ordonanta reintroduce veniturile din activităţi de proprietate intelectuală în categoria veniturilor care se iau în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011.
 
În absenţa acestor modificări, persoanele care au născut după 23 martie 2018 şi care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală vor primi un cuantum diminuat faţă de cuantumul calculat pentru o persoană care a născut până la această dată.

Hotărârea nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

In Monitorul oficial nr. 766 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.
  
Conform acestei hotarari va intra sub incedenta prevenirii, art. 10 lit. f) -h), j), u) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

luni, 10 septembrie 2018

Modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

In Monitorul oficial nr. 766 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale.
  
Acest ordin aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale:
   
a) Aviz de verificare; 
b) Ordin de serviciu; 
c) Minuta întâlnirii; 
d) Notă explicativă; 
e) Proces-verbal; 
f) Invitaţie; 
g) Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale; 
h) Raport de verificare fiscală; 
i) Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale; 
j) Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale; 
k) Decizie de reverificare; 
l) Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale; 
m) Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri. 

  
Potrivit Codului de procedura fiscala, organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activităţi preliminare:   
   
a) analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituţii ori autorităţi publice. Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.  
  
b) selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situaţiei fiscale personale.           joi, 6 septembrie 2018

Ordinul nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

In Monitorul oficial nr. 764 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

Procedura privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 745 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
  
Aceste ordin aproba:

- procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice şi de emitere a deciziilor de impunere anuală;
- procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult şi a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii;
- decizia 250 de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;
- decizia 251 de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice.

miercuri, 5 septembrie 2018

Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit

In Monitorul oficial nr. 733 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 89/2018 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit.

Ordonanţa nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 728 / 2018 a fost publicata Ordonanţa nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Procedura de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate

In Monitorul oficial nr. 721 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate.