vineri, 17 august 2018

Decizia nr. 382/2018 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990

In Monitorul oficial nr. 668 / 2018 a fost publicata Decizia nr. 382/2018 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990.
  
Potrivit acestei decizii,  Curtea Constitutionala admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dragoş Băldescu în dosarele nr. 6.860/118/2015 şi nr. 7.902/118/2015 ale Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi nr. 906/118/2016 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă, precum şi de Mariana Georgescu şi Paul-Alexandru Băldescu în Dosarul nr. 4.373/118/2016 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, care nu permite contestarea în justiţie, pe calea acţiunii în anulare prevăzute de art. 132 din lege, a deciziilor consiliului de administraţie, respectiv directoratului luate în exercitarea atribuţiei delegate de majorare a capitalului social, este neconstituţională. 

Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

In Monitorul oficial nr. 667 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.
  
 

Norma nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 664 / 2018 a fost publicata Norma nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Legea nr. 221/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 661 / 2018 a fost publicata Legea nr. 221/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

In Monitorul oficial nr. 660 / 2018 a fost publicata Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, care va intra in vigoare in 28 septembrie 2018.

joi, 16 august 2018

Diminuarea risipei alimentare

In Monitorul oficial nr. 647 / 2018 a fost publicata Legea nr. 200/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.
  
Aceasta lege modifica legislatia privind diminuarea risipei alimentare si totodata suspendă până la data de 1 februarie 2019 aplicarea masurilor.
   
In plus, prin aceasta lege, operatorii economici din sectorul agroalimentar, aşa cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, pot să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare, si deci nu mai au obligatia de a aplica masurile. 
 

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

In Monitorul oficial nr. 647 / 2018 a fost publicata Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.
 
Prin aceasta lege:
  
a) se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenţionale;  
b) se reglementează obligaţia utilizării unei serii de evidenţă unică a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, denumit în continuare proces-verbal de contravenţie;  
c) se instituie titlul de creanţă electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenţie, stabilite de aceasta lege; 
d) se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice.

Prin aceasta lege se introduce posibilitatea contravenientului de a achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului- verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 
   
De la data intrării în vigoare a acestei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate.
  
Documentele de plată prin care se realizează achitarea amenzii contravenţionale conţin următoarele informaţii:   

  
a) seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie; 
b) codul numeric personal al contravenientului, dacă persoana are atribuit un asemenea cod; 
c) contul sau codul IBAN al contului unic; 
d) suma plătită; 
e) data plăţii; 
f) alte informaţii necesare, stabilite prin normele de aplicare a acestei legi.


Potrivit acestei legi procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.
  
Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.Modelul şi conţinutul formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private"

In Monitorul oficial nr. 646 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private".
   
Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private se completează şi se depune de către:  
 

a) contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private;  
b) contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, care plătesc şi impozit pe profit şi care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private;  

c) contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii. 

   
Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private se depune împreună cu anexa la Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private în situaţia în care suma reportată aferentă sponsorizărilor/mecenatului/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018 nu poate fi individualizată pe fiecare beneficiar.
 

Termenul de depunere a declaraţiei
    

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv:
   

a) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
   

b) până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) care depun declaraţia până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
   

c) până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
   

d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.
    

Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la următoarele termene:  
  
a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;  
  
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (31) şi art. 52 din Codul fiscal;
  
c) până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;  
  
d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.
  

În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.
   

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

miercuri, 8 august 2018

Modificarea legislatiei privind introducerea sistemelor moderne de plată

In Monitorul oficial nr. 642 / 2018 a fost publicata Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.
 
Conform acestei legi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, aşa cum acestea sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit, şi cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare. 
 
Prin activitatea de prestări de servicii se înţelege operaţiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 se consideră prestare de servicii orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri. 

Conform OG nr. 99 /2000 prin comerţ cu ridicata/de gros se intelege activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi.
     
Persoanele juridice pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea afişează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.  
     
Avansul se evidenţiază distinct pe chitanţa emisă de terminalul de plată şi nu poate depăşi suma de 200 lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii pot percepe de la titularul cardului un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.
 

Integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi

In Monitorul oficial nr. 639 / 2018 a fost publicata Legea nr. 189/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi. 
   
Aceasta lege reglementează facilităţile acordate tinerilor dezavantajaţi în vederea încadrării pe locurile de muncă vacante din instituţiile publice de la nivel local.  
   
În aplicarea prevederilor acestei legi sunt excluse orice fel de discriminări pe criterii politice, de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, convingeri, sex ş.a
    
Prevederile acestei legi urmăresc garantarea protecţiei tinerilor dezavantajaţi, pentru a dobândi abilităţi profesionale în vederea facilitării integrării acestora pe piaţa muncii.

Prin tânăr dezavantajat se intelege persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani, care nu are vechime în muncă sau care are o vechime în muncă de până la 12 luni şi care:

- se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; 
- are copil/copii în întreţinere; 
- s-a aflat sau se află în evidenţa serviciului de probaţiune; 
- se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, dintre cele prevăzute de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal ori a unei alte măsuri neprivative, precum amânarea aplicării pedepsei sau executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.