vineri, 30 decembrie 2011

Din 2012 se modifica cota taxei hoteliere la 1%

Potrivit art. I pct. 86 din OG nr. 30 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, incepand din 1 ianuarie 2012 pentru sederea intr-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Pana la 31.12.2011 aceasta taxa era cuprinsa intre 0,5% si 5%.

Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

Din 2012 se instituie impozitul pe cladirile cu destinatie turistica

Potrivit art. I pct. 80 din OG nr. 30 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, incepand din 1 ianuarie 2012 se introduce impozitul special pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic care este de minimum 5% din valoarea de inventar a cladirii, stabilit prin hotarare a consiliului local.

Sunt exceptate de la aceste prevederi structurile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

Majorare impozit cladiri nereevaluate in ultimii 3 sau 5 ani incepand din anul 2012

Potrivit art. I pct. 78-79 din OG nr. 30 / 2011 care modifica art. 253 din Codul fiscal, in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, incepand din 1 ianuarie 2012 cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre:

a) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;
b) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

Cota impozitului pe cladiri prevazuta mai sus se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea normala intre 0,25% si 1,50% inclusiv.

Cota de impozit normala se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Din 2012 Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit conform art. 119 alin (1) din Codul fiscal se depune pana in ultima zi a lunii februarie

Potrivit art. I pct. 38 din OG nr. 30 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, care modifica art. 119 alin. (1) din Codul fiscal, termenul de depunere a Declaratiei informative privind impozitul retinut si platit conform art. 119 alin (1) din Codul fiscal s-a modificat din 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Declaratia se completeaza in doua exemplare:

- Originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit.
- Copia se pastreaza de catre platitorul de venit.

Modelul declaratiei se poate consulta aici >>>

joi, 29 decembrie 2011

Din 2012 se modifica termenul de depunere a Declaratiei 200 privind venitul realizat in Romania

Potrivit art. I pct. 28 din OG nr. 30 / 2011 din 2012 se modifica termenul de depunere a Declaratiei 200 privind venitul realizat in Romania. Astfel contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune Declaratia 200 privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Declaratia 200 privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:
a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Modelul si normele de completare a Declaratiei 200 privind venitul realizat se pot consulta aici >>>

Fisele fiscale vor fi eliminate din 2012, insa cele aferente anului 2011 mai trebuie depuse

Potrivit art. I pct. 26 din OG nr. 30 / 2011 incepand din 1 ianuarie 2012 se vor elimina fisele fiscale, insa angajatorii vor depune o alta declaratie. Astfel angajtorii, vor avea obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pe salarii pentru fiecare beneficiar de venit in termenul prevazut la art. 93 alin. (2) din Codul fiscal.

Potrivit art. 93  alin. (2) din Codul fiscal. angajatorii au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Totodata angajatorii au obligatia sa elibereze salariatului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Acest document, eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

IMPORTANT:

Fisele fiscale care cuprind informatii referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii aferente anului 2011 vor fi depuse pana in ultima zi a lunii februarie a anului 2012.

miercuri, 28 decembrie 2011

1 ianuarie 2012: Intra in vigoare Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit

Potrivit Ordinului BNR nr. 27 / 2010 de la 1 ianuarie 2012 vor intra in vigoare Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit.

Reglementarile prevazute de acest ordin se vor aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, precum si cu alte prevederi legale aplicabile, in scopul asigurarii unui grad ridicat de transparenta si comparabilitate a situatiilor financiare. 

Prevederile acestui ordin se aplica urmatoarelor institutii de credit:

a) bancilor, persoane juridice romane;
b) organizatiilor cooperatiste de credit;
c) bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ;
d) bancilor de credit ipotecar;
e) sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine;
f) sucursalelor din strainatate ale institutiilor de credit, persoane juridice romane.

Persoanele care asigura administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit, directorii economici, contabilii-sefi sau alte persoane care au obligatia gestionarii institutiei de credit trebuie sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor acestui ordin.

Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS intocmite de institutiile de credit sunt auditate statutar potrivit legii. Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS intocmite de institutiile de credit in calitate de societati-mama. Aceste situatii financiare se transmit Bancii Nationale a Romaniei in termenul prevazut de reglementarile legale in vigoare.

IMPORTATNT:
Incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, institutiile de credit depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala intocmita pe baza datelor din evidenta contabila. Formatul standardizat, continutul si termenul de depunere ale acestei raportari vor fi stabilite prin reglementari emise de Banca Nationala a Romaniei.

La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanta de verificare intocmita pentru 31 decembrie 2011 in conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, institutiile de credit vor intocmi o situatie care va cuprinde diferentele dintre valorile inscrise in balanta de verificare intocmita pentru 31 decembrie 2011 si cele inregistrate in conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, insotite de explicatii detaliate privind natura acestora, precum si modul de transpunere a sumelor in conturile prevazute de reglementarile cuprinse in anexa nr. 1 la ordin. Totodata se vor prezenta modificarile aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.

Concordantele dintre conturile din planul de conturi prevazut de reglementarile cuprinse in anexa nr. 1 la ordin si conturile corespunzatoare prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, sunt prezentate in anexa nr. 2 la ordin.

Anexele nr. 1 si 2 la ordin se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 bis, care se pot achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

miercuri, 21 decembrie 2011

Modificarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 891 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3577 / 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Prin acest ordin s-a publicat lista contribuabililor care incepand cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili, care vor fi preluati spre administrare, cu aceeasi data, de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii competente potrivit legii.

Pentru selectia contribuabililor mijlocii administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinsi in anexa la Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.731/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda aplicarea criteriului de selectie prevazut la art. 1 alin. (3) lit. A din acest ordin.

Lista contribuabililor care incepand cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili se poate consulta aici >>>

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012

Potrivit Ordinului INS nr. 1183/2011 in 2012 pragurile valorice Intrastat sunt de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Astfel aceste praguri raman neschimbate, la fel ca si pentru anul 2011.

Operatorii economici care in cursul anului 2011 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie sa completeze si sa transmita Institutului Naţional de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2012.

In cursul anului 2012 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2012. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2012 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Lista marilor contribuabili care sunt administrati de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie 2012

In Monitorul oficial nr. 889 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3565/2011 - pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.

Acest ordin aproba noua lista a marilor contribuabili care sunt administrati de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

Lista completa se poate consulta aici >>>

Ziua de 3 ianuarie 2012 este zi nebancara

Prin Circulara nr. 43 / 2011 BNR a declarat ziua de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancara.

Sistemul de plati ReGIS si sistemul de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare SaFIR, administrate de BNR, nu vor functiona in data de 3 ianuarie 2012.

Aceasta circulara precizeaza ca institutiile de credit, Trezoreria Statului si operatorii sistemelor de plati si ai sistemelor de decontare au obligatia de a informa in timp util clientii, respectiv participantii proprii asupra prevederilor prezentei circulare.

vineri, 16 decembrie 2011

Nomenclatorul valabil pentru anul 2012 al activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale

Prin Ordinul MFP nr. 2875 / 2011 a fost publicat nomenclatorul pentru anul 2012 al activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale.

Veniturile comerciale sunt veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, precum si din practicarea unei meserii, altele decat cele din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Potrivit art. 49 din Codul fiscal directiile generale ale finantelor publice teritoriale au urmatoarele obligatii:

- stabilirea nomenclatorului, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit;
- stabilirea nivelului normelor de venit;
- publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.

Aceste prevederi se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.

La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor.

Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti sunt cele prevazute in normele metodologice.

in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri comerciale, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.

Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate la care se aplica norma de venit si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48 din Codul Fiscal.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.

Ordinul MFP nr. 2875 / 2011 si Nomenclatorul se pot consulta aici >>>

miercuri, 7 decembrie 2011

Noua versiune REVISAL 5.0.8 conforma cu HG nr. 1105 / 2011 si Ordinului MMFPS nr. 1832 / 2011

In data de 6 decembrie 2011 pe site-ul www.inspectiamuncii.ro a fost publicata versiunea 5.0.8. a aplicatiei Revisal.

Aceasta versiune este actualizata cu modificarile aduse de HG nr. 1105/2011 pentru modificarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Potrivit Inspectiei muncii aceasta versiune permite:

- introducerea si actualizarea sporurilor salariale inclusiv in valoare procentuala, astfel cum sunt prevazute in CIM;
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioara a aplicatiei Revisal 5.0.6;
- actualizarea nomenclatorului COR conform Ordinului MMFPS nr. 1832 / 2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere);
- generarea registrului ce urmeaza a fi transmis catre ITM;
- validarea registrului generat din programe proprii de gestiune a salariatilor, altele decat Revisal.

Aplicatia Revisal 5.0.8. precum si ghidul de instalare se pot descarca de aici >>>

luni, 5 decembrie 2011

Actualizare importanta privind depunerea declaratiilor electronice 100, 112, 300, 710 si S1001

In data de 30.11.2011 au fost actualizate formularele electronice a urmatoarelor declaratii:

- 100 - Declaratie privind obligaþiile de plata la bugetul de stat, conform Ordin PANAF nr. 1932/2011, utilizata incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011

- 112 - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate - conform HG nr. 1397/2010

- 300 - Decont de TVA conform Ordin PANAF nr. 183/31.01.2011, utilizat incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011

- 710 - Declaratie rectificativa, conform Ordin PANAF nr. 1932/2011, utilizata incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011

- S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform Ordin MFP nr. 2443/2011, modificata prin Ordin MFP nr. 2668 / 17.10.2011 (care abroga Ordin MFP nr. 2152/2011)

Totodata incepand cu datele aferente lunii noiembrie 2011, Declaratiile 100, 112, 200, 300, 318, 710 se depun prin pagina: https://app.anaf.mfinante.gov.ro:8443/Login/Login

Declaratii 101,103,120,301,390 se vor depune in continuare la adresa bine cunoscuta: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/Transdecl

Aceste declaratii se pot descarca de aici >>>