vineri, 29 decembrie 2017

Ordinul nr. 3769/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

In Monitorul oficial nr. 1.033 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3769/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente".

Acest ordin precizeaza ca contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora. Aceasta modificare a vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018. 

Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

In Monitorul oficial nr. 1.030 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Ordinul nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

In Monitorul oficial nr. 1.027 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.
     
Potrivit acestui ordin
contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora. Aceasta modificare a vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018. 
 

Acest ordin aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare:  
 
a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1; 
b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n; 
c) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016), cod 14.13.01.10.11/c.R.; 
d) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2; 
e) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3; 
f) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4; 
g) Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16; 
h) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c; 
i) Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b; 
j) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5; 
k) Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700), cod 14.13.01.10.01; 
l) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1; 
m) Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2. 

Acest ordin abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal si Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.372/2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal".  
 
 

Hotărârea nr. 940/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009

In Monitorul oficial nr. 1.026 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 940/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, care va intra in vigoare in 26 ianuarie 2018.

De la 1 ianuarie 2018 amenzile contravenţionale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic

In Monitorul oficial nr. 1.023 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 7166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic, care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018.
  
Amenzile contravenţionale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic "Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.
    
Contul unic "Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire", deschis de organul fiscal local la unităţile Trezoreriei Statului unde are cont organul fiscal, va fi comunicat prin publicare pe site-ul fiecărui organ fiscal local. 
 

Ordinea de stingere a amenzilor contravenţionale achitate în contul unic este următoarea:
 
a) amenzile contravenţionale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare; 
     
b)
celelalte amenzi contravenţionale aplicate contribuabilului şi aflate în evidenţa organului fiscal la data plăţii, în ordinea vechimii lor. 

Dacă două sau mai multe amenzi contravenţionale au fost aplicate în aceeaşi zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proporţional din cuantumul fiecărei amenzi contravenţionale. 

În cazul în care amenzile contravenţionale nu se află în evidenţa organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul şi data procesului-verbal de constatare a contravenţiei, emitentul acestuia şi sintagma "plată 48 ore" sau, după caz, "plată 2 zile lucrătoare". 

In plus, in cazul în care după stingerea tuturor amenzilor contravenţionale aflate în evidenţa organului fiscal local la data plăţii în contul unic rămân sume disponibile, acestea vor stinge restul creanţelor fiscale sau bugetare aflate în evidenţa organului fiscal local.

Ordinul nr. 3733/2017 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind emiterea unor acte procedurale prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă

In Monitorul oficial nr. 1.022 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3733/2017 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind emiterea unor acte procedurale prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă.

joi, 28 decembrie 2017

Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

In Monitorul oficial nr. 1.010 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2018.

Aceasta ordonanta modifica:

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Ordinul nr. 3567/2017 privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 1.008 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3567/2017 privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice.

miercuri, 27 decembrie 2017

Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

In Monitorul oficial nr. 1.005 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Registrul se întocmeşte în formă electronică, iar angajatorii il completează în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ: 
   
a)
datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscală - CIF, sediul social şi numele şi prenumele reprezentantului legal - pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice; 

b)
datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spaţiul Economic European - SEE; 

c) data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii; 
  
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; 
 
e) tipul contractului individual de muncă; 
    
f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată; 
    
g) durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial; 
     
h) salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă; 
     
i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară; 
    
j) data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul; 
     
k) data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul; 
      
l)
data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea; 
     
m) data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi; 
    
n) data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi; 
    
o) perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale; 
     
p) data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă. 
  
Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă se face după cum urmează:
 
  
- datele prevăzute la lit. a) -i) de mai sus se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă; 
- datele prevăzute la lit. j) -k) de mai sus se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv de la data preluării prin transfer; 
- datele prevăzute la lit. l) de mai sus se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului; 
- datele prevăzute la lit. m) şi n) de mai sus se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului pe teritoriul altui stat; 
- datele prevăzute la lit. o) de mai sus se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării; 
- datele prevăzute la lit. p) de mai sus se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă. 
  
Orice modificare a datelor prevăzute la lit. d) -g) de mai sus se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia. 
  
Orice modificare a datelor prevăzute la lit. h) de mai sus se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia. 
 
Orice modificare privind perioada de detaşare prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. l) -n) de mai sus se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. 
  
Orice modificare a datelor prevăzute la lit. a) şi b) de mai sus se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării. 
   
Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.