marți, 28 ianuarie 2014

Modificare Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

In Monitorul oficial nr. 57 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinul nr. 1977/2757/1580/2013 fiind publicat in monitorul oficial nr. 57 din 23 ianuarie 2014.

Noul formular se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

In Monitorul oficial nr. 47 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Modificare instructiuni de completare a formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit"

In Monitorul oficial nr. 41 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3853/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit".

Noul formular se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Modificare formular 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

In Monitorul oficial nr. 41 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente".

Noul formular se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Formularele 010 si 030 valabile din anul 2014

In Monitorul oficial nr. 36 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor.

Acest ordin modifica:

   a) formularul "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
   b) formularul "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3.

Potrivit acestui ordin categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

    a) taxa pe valoarea adăugată;
    b) impozitul pe profit;
    c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
    d) accizele;
    e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;
    f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
    g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
    h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;
    i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    j) contribuţia de asigurări sociale;
    k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
    l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
    m) redevenţele miniere;
    n) redevenţele petroliere;
    o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
    p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
    q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
    r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
    s) impozitul pe construcţii;
    ş) taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

joi, 16 ianuarie 2014

Hotărârea CAFR nr. 53/2013 privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor

In Monitorul oficial nr. 24 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAFR nr. 53/2013 privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor.

 Aceasta hotarare adoptă Manualul Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), aplicabil de către auditorii financiari din România, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

Potrivit acestei hotarari Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013 se va publicat pe site-ul CAFR, www.cafr.ro.

Hotărârea CAFR nr. 59/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

In Monitorul oficial nr. 18 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAFR nr. 59/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar.

Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

In Monitorul oficial nr. 15 / 2014 a fost publicata Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care va intra in vigoare in data de 9 februarie 2014.

Potrivit acestei legi soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin încheierea unui contract de asigurare de şomaj în condiţiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi în sistemul asigurărilor de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege.

Aceasta lege defineste soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate ca: soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, în condiţiile legii.

Circulara BNR nr. 1/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 14 / 2014 a fost publicata Circulara BNR nr. 1/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Aceasta circulara  prevede ca incepând cu data de 9 ianuarie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,75% pe an.

Condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală

In Monitorul oficial nr. 14 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3816/2013 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală, care a intrat in vigoare in data de 9 ianuarie 2014.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Formularul 014 - Notificare privind modificarea anului fiscal

In Monitorul oficial nr. 10 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal", care a intrat in vigoare in data de 8 ianuarie 2014.

Acest ordin este emis in baza art. 16 alin. (3) din Codul fiscal care precizeaza ca:

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar. Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.


Acest formular se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Noul model al formularului Notificare 097 privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

In Monitorul oficial nr. 10 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", care a intrat in vigoare in data de 8 ianuarie 2014.

Acest ordin pune in aplicare OUG nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, privind aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare.

Noul formular se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>


Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

In Monitorul oficial nr. 9 / 2014 a fost publicata Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, care a intrat in vigoare in data de 11 ianuarie 2014.

sâmbătă, 11 ianuarie 2014

Reglementarile contabile prevazute de ordinele nr. 3.055/2009 si nr. 1.286/2012, au fost modificate

In Monitorul oficial nr. 6 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, care a intrat in vigoare la 7 ianuarie 2014 si se aplică începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013.


Acest ordin modifica:

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Ordinul ANAF nr. 3883/2013. Declaratii fiscale modificate la inceputul anului 2014

In Monitorul oficial nr. 2 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest ordin modifica urmatoarele declaratii:

- formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13;
- formularul 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7;
- formularul 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/2;
- formularul 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I.

Mai multe detalii despre aceste declaratii aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

joi, 9 ianuarie 2014

Ordinul MFP nr. 2030/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor "Decizie de impunere din oficiu"

In Monitorul oficial nr. 842 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2030/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor "Decizie de impunere din oficiu".

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Legea nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 842 / 2013 a fost publicata Legea nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Hotărârea nr. 1116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

In Monitorul oficial nr. 836 / 2013 a fost publicata Hotărârea nr. 1116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

Declaratia 394 a fost modificata

In Monitorul oficial nr. 833 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu facturile emise/primite în ultima perioadă fiscală de raportare din anul 2013 (decembrie sau trimestrul IV), pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.

Noul formular se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Hotărârea nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

In Monitorul oficial nr. 831 / 2013 a fost publicata Hotărârea nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

miercuri, 8 ianuarie 2014

Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, din 17.12.2013

In Monitorul oficial nr. 831 bis / 2013 a fost publicata Anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, din 17.12.2013.

Hotărârea nr. 7/2013 pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2012

In Monitorul oficial nr. 826 / 2013 a fost publicata Hotărârea nr. 7/2013 pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2012.

Hotărârea nr. 6/2013 privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

In Monitorul oficial nr. 826 / 2013 a fost publicata Hotărârea nr. 6/2013 privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014

In Monitorul oficial nr. 809 / 2013 a fost publicat Ordinul INS nr. 1042/2013 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014.

Potriviti acestui ordin pragurile valorice Intrastat pentru anul 2014 sunt de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2013 au fost de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.Sistemul TVA la incasare este optional din 01.01.2014

In Monitorul oficial nr. 809 / 2013 a fost publicata OUG nr. 111 / 2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2014.

Potrivit acestei ordonante exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, în cazul persoanelor impozabile care optează în acest sens.

Aceasta ordonanta se poate consulta aici >>>