luni, 31 august 2020

Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 780/2020 a fost publicata Norma nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor.

Sistemul este aplicabil entităților cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, cu completările ulterioare, astfel:

a) asigurătorilor și reasigurătorilor, indiferent de forma juridică, cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare în condițiile legii;

b) intermediarilor principali autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în condițiile Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, denumiți în continuare companii de brokeraj, conform art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările ulterioare;

c) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în state terțe;

d) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre;

e) Fondului de garantare a asiguraților, constituit în condițiile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților.

Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

In Monitorul oficial nr. 776/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Aceasta ordonanta modifica ordonanta privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Astfel se precizeaza ca persoanele sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială își au sediul social, respectiv domiciliul, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite asiguraților, care sunt suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 

De asemenea se va asimila stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioada în care persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislației interne a unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene pentru care sunt incidente prevederile legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituția competentă la care acestea au fost asigurate anterior.

 Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și se diferențiază după cum urmează:

- un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită CNAS, cu acordul Ministerului Sănătății;
- un an și 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA și neoplazii, în funcție de stadiul bolii;
- pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.

Sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc asiguraților și care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care își desfășoară activitatea persoanele fizice, precum și agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București solicită sumele pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, în termenul de 90 de zile și în condițiile reglementate prin normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Din sumele solicitate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se suportă sumele certe și exigibile la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire în condițiile reglementate prin normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

La data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 145/2020 se abrogă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2020.

joi, 27 august 2020

Programul IMM INVEST ROMÂNIA se modifica din nou

In Monitorul oficial nr. 772/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020.

Potrivit acestei noi ordonante perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 8 luni de la data acordării creditului. 

Acordarea grantului pentru anul 2020 se realizează conform schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, iar pentru anii următori se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020. Acordarea grantului se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare. 

Aceasta ordonanta abroga prevederea referitoare la obligatia beneficarilor de a depune un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență până la 31 decembrie 2020.

Se mareste de asemenea plafonul pentru anul 2020 la 20.000.000.000 lei.

miercuri, 26 august 2020

Prelungirea termenelui de depunere a declaratiei privind beneficiarul real al asociațiilor și fundațiilor

In Monitorul oficial nr. 771/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor.

Potrivit acestei legi noul termen de depunere a declaratiei privind beneficiarul real al asociațiilor și fundațiilor este 1 noiembrie 2020.

Modificarea legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 767/2020 a fost publicata Legea nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Potrivit acestei legi persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor, după caz, fără a depăși suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat. Modalitatea de decontare și indexarea limitelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

De prevederile de mai sus beneficiază și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Totodata se precizeaza ca autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

Aceasta lege introduce in categoria unităților protejate si unitatile fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri în cadrul organizațiilor fără scop patrimonial, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap reprezentând cel puțin 30% din totalul angajaților secției, atelierului sau structurii respective.

Legea nr. 188/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 767/2020 a fost publicata Legea nr. 188/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Prin aceasta lege se introduc in locurile de muncă în condiții speciale si cele din sectorul construcții nave, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj.

Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care personalul din sectorul construcții nave a desfășurat activități la locuri de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

Aceasta lege precizeaza ca prin derogare de la prevederile Codului civil referitoare la termenul de prescripție, drepturile de pensii stabilite/recalculate în condițiile legii  privind sistemul unitar de pensii publice se plătesc de la data acordării înscrisă în decizia emisă de casa teritorială de pensii, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat.

Plata online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat

In Monitorul oficial nr. 765/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 692/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat.

Potrivit acestei hotarari obligațiile de plată către bugetul general consolidat se pot achita prin intermediul ghișeului virtual de plăți, denumit «Sistemul național electronic de plată online», denumit SNEP, ca parte componentă a Sistemului electronic național, denumit SEN.

Suplimentar față de plățile prevăzute mai sus, prin intermediul ghișeului virtual de plăți, se pot realiza, orice plăți aferente prestării oricărui serviciu public, inclusiv oricărui serviciu comunitar de utilitate publică, precum și orice plăți aflate în legătură, directă sau indirectă, cu prestarea respectivului serviciu public.

Noul format al declaratiei informative 394 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

In Monitorul oficial nr. 764/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Prin acest ordin se introduce obligatia persoanei impozabile de a declara si daca a desfășurat/nu a desfășurat în perioada de raportare operațiuni cu persoane afiliate, conform definiției prevăzute la art. 7 din Codul fiscal, bifand căsuța corespunzătoare. 

Acest ordin se aplică începând cu operațiunile derulate de la data de 1 septembrie 2020.

IMM leasing de echipamente si utilaje

In Monitorul oficial nr. 762/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE".

Gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

In Monitorul oficial nr. 762/2020 a fost publicata Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, si intra în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 20.08.2020.

Aceasta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.

Potrivit acestei legi. este obligatorie colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din ușă în ușă: U-U, sau prin aport voluntar: AP.

Persoanele fizice și juridice care generează deșeuri biodegradabile au obligația să depună aceste deșeuri în spațiile indicate sau să le predea operatorilor autorizați pentru colectarea lor. Incalcarea acestor obligatii constituie contravenții care se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele fizice, și de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice.

marți, 25 august 2020

Tarifele pentru plata interpreților și traducătorilor autorizați folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești

In Monitorul oficial nr. 760/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2907/C/2340/2020 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreților și traducătorilor autorizați folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești.

Conținutul maxim de acizi grași trans (AGT) în produsele alimentare destinate consumului uman

In Monitorul oficial nr. 758/2020 a fost publicata Legea nr. 182/2020 pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman, care va intra în vigoare la 1 aprilie 2021..

Aceasta lege reglementează conținutul de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman, pentru a asigura un înalt nivel de protecție alimentară a consumatorilor. 

Aceasta lege se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor alimentare livrate de unitățile de alimentație publică și produselor alimentare destinate a fi furnizate acestora.

Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei legi produsele alimentare care conțin, în mod natural, acizi grași trans în grăsimi animale.

Prin acizi grași trans se înțelege acizii grași cu cel puțin o legătură dublă neconjugată carbon-carbon, în configurație trans, astfel cum sunt definiți în anexa I punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare AGT.

Operatorii economici din sectorul alimentar au obligația de a introduce pe piață produse alimentare cu un conținut de AGT de maximum 2 g/100 g de grăsime din conținut.

Si produselor alimentare provenite din țări terțe și din alte state membre ale Uniunii Europene li se aplică aceste prevederile.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sănătății efectuează periodic controale oficiale pentru produsele reglementate de aceasta lege.

Controalele oficiale se efectuează în toate etapele lanțului alimentar, în funcție de riscuri, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și în conformitate cu programele/planurile de control oficiale din domeniul siguranței alimentelor, finanțate de la bugetul de stat.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

 

Regulamentele privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimația activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

In Monitorul oficial nr. 757/2020 a fost publicat Ordinul nr. 780/1432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimația activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic.

vineri, 21 august 2020

Programul național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020

In Monitorul oficial nr. 756/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, este de 726 milioane lei, echivalentul a 150 milioane euro, la cursul InforEuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 617,1 milioane lei, echivalentul a 127,5 milioane euro, corespunzând unei contribuții a Uniunii Europene de 85%, iar contribuția națională este de 108,9 milioane lei, echivalentul a 22,5 milioane euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Obiectivul Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este creșterea competitivității IMM-urilor din România prin:

a) dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare, respectiv outsourcing, la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor din domeniul tehnologiei informației inovative obținute;

b) acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC.

miercuri, 19 august 2020

Cresterea punctului de pensie si a pensiei sociale minime garantate

In Monitorul oficial nr. 751/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare.

Potrivit acestei ordonante, incepând cu 1 septembrie 2020 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 lei. 

Totodata, de la data de 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie va fi 1.442 lei.

Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României

In Monitorul oficial nr. 746/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4/2020 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României.

Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30.06.2020.

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020

In Monitorul oficial nr. 742/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Începând cu data de 16 august 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. 

Pe durata starii de alerta măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:

a) anexa nr. 1 - "Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns";
b) anexa nr. 2 - "Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților";
c) anexa nr. 3 - "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc", la aceasta hotarare.

marți, 18 august 2020

Modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

In Monitorul oficial nr. 736/2020 a fost publicata Legea nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Conform modificarii aduse salariatul detașat de pe teritoriul României este salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care, pe o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 24 de luni, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, desfășoară muncă pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care își are sediul angajatorul stabilit pe teritoriul României, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, pe perioada executării contractului încheiat cu angajatorul din celălalt stat membru, în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

In Monitorul oficial nr. 736/2020 a fost publicata Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică.

Potrivit acestei legi, de la data 18 august 2020 se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea participațiilor statului la companiile și societățile naționale, la bănci, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de participație deținută.

Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice operațiuni privind înstrăinarea participațiilor statului la companiile și societățile naționale, precum și la societățile la care statul are calitatea de acționar, începute anterior intrării în vigoare a acestei legi. Aceste dispoziții nu se aplică operațiunilor postprivatizare și operațiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra participațiilor deținute de stat s-a realizat.

DE asemenea, se suspendă, în mod corespunzător, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare. 

În condițiile legii, statul român poate dobândi, în oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, participații la societățile care desfășoară activități economice în domeniile:

a) producția și comercializarea de medicamente, dispozitive medicale, seruri și vaccinuri, servicii medicale și paramedicale;
b) industria constructoare de mașini, metalurgică, alimentară, agricultură, silvicultură, exploatarea forestieră;
c) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie electrică și energie termică;
d) explorarea, exploatarea, extracția, producția și prelucrarea resurselor minerale;
e) transportul, construcția și administrarea de infrastructură rutieră, feroviară, navală și aeriană;
f) captarea, tratarea și distribuția apei potabile și a apei pentru irigații;
g) poștă, comunicații și tehnologia informației.

Dobândirea de participații de către stat se face cu respectarea dispozițiilor privind ajutorul de stat, concurența și competitivitatea.

joi, 13 august 2020

S-a prelungit perioada in care se pot solicita certificatele de situații de urgență

In Monitorul oficial nr. 730/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2673/2020 pentru completarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. 

Potrivit acestui ordin in perioada 1 august-15 septembrie 2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgență.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a acestui ordin.

Măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

In Monitorul oficial nr. 720/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

 

Persoana asigurată poate solicita informatii cu privire la serviciile medicale decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 720/2020 a fost publicata Ordinul nr. 1416/820/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Potrivit acestui ordin persoana asigurată are dreptul de a fi informată la cerere, prin casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de care a beneficiat în anul precedent.

În vederea obținerii informațiilor, asiguratul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1416/820/2020. Cererea este pusă la dispoziția asiguratului pe site-ul caselor de asigurări de sănătate sau la sediile acestora.

Cererea, completată și semnată de către persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică calificată și este însoțită, după caz, de copia actului de împuternicire.

În cazul cererilor care se depun la casele de asigurări de sănătate se verifică identitatea solicitantului.

În situația în care solicitantul optează pentru transmiterea listei prin intermediul poștei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării listei. Cererile ulterioare de furnizare a acelorași informații, pentru același an calendaristic, precum și cererile vizând alte perioade de timp decât anul calendaristic anterior formulării cererii se vor clasa, potrivit actelor normative în vigoare.

Lista poate fi solicitată și accesată și prin intermediul dosarului electronic de sănătate, după autentificarea solicitantului în baza parolei de acces și a matricei de securitate proprii, în conformitate cu prevederile art. 346^7 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din momentul în care această funcționalitate va fi disponibilă în cadrul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului.


Hărțuirea morală la locul de muncă

In Monitorul oficial nr. 713/2020 a fost publicata Legea nr. 167/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Hărțuirea morală la locul de muncă  se sancționează disciplinar, contravențional sau penal. Aceasa este orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:

    a) conduită ostilă sau nedorită;
    b) comentarii verbale;
    c) acțiuni sau gesturi. 

Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. Stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă.

Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărțuire morală. Niciun angajat nu va fi sancționat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărțuirii morale la locul de muncă.

Angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condițiile legii și ale prezentului regulament intern.  Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea contravențională sau penală a angajatului pentru faptele respective.
 
Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă. 

Este interzisă stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă. Angajatul, victimă a hărțuirii morale la locul de muncă, trebuie să dovedească elementele de fapt ale hărțuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, în condițiile legii. Intenția de a prejudicia prin acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită.

Ori de câte ori va constata săvârșirea unei fapte de hărțuire morală la locul de muncă, instanța de judecată poate, în condițiile legii:
 
    a) să dispună obligarea angajatorului la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă cu privire la angajatul în cauză;
    b) să dispună reintegrarea la locul de muncă a angajatului în cauză;
    c) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit;
    d) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii și morale;
    e) să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologică de care angajatul are nevoie, pentru o perioadă rezonabilă stabilită de către medicul de medicină a muncii;
    f) să dispună obligarea angajatorului la modificarea evidențelor disciplinare ale angajatului.

Hărțuirea morală la locul de muncă pe criteriul de sex este interzisă.

luni, 10 august 2020

Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale

In Monitorul oficial nr. 712/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020.

Modificarea regulamentului Băncii Naționale a României privind regimul valutar

In Monitorul oficial nr. 711/2020 a fost publicat Regulamentul nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar.

Potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005, asa cum a fost modificat, plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni care decurg din vânzări de bunuri și prestări de servicii între rezidenți, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda națională (leu), cu excepția operațiunilor prevăzute în anexa nr. 2 «Categorii de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută» la Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005, care se pot efectua și în valută.

Plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni între rezidenți care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda națională (leu).

Toate celelalte operațiuni între rezidenți pot fi efectuate în mod liber, fie în moneda națională (leu), fie în valută. În cadrul acestor operațiuni se includ, fără a avea caracter limitativ, operațiunile reprezentând fluxuri financiare generate de acordarea de credite, constituirea de depozite, tranzacțiile cu titluri de valoare și repartizarea de dividende.

Modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 708/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1395/830/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Circulara nr. 16/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

In Monitorul oficial nr. 707/2020 a fost publicata Circulara nr. 16/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Începând cu data de 6 august 2020, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 1,50% pe an.

Măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 705/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile se referă la:

a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;

c) granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus. 

Beneficiari ai ajutorului de stat pot fi IMM/microîntreprinderi/PFA/CMI, organizații neguvernamentale cu activitate economică, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiții productive, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

 

Microgranturi

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

 

Grant pentru capital de lucru

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

 

Grant pentru investiții

Prin granturi pentru investiții se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;
b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii;
c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Programul "Noua casa"

In Monitorul oficial nr. 704/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă". 

Aceasta ordonanta a fost adoptata pentru că în contextul pandemiei de COVID-19 s-a generat o tendință de blocare a tranzacțiilor pe piața imobiliară, date fiind măsurile instituite în perioada stării de urgență, precum și a stării de alertă, nu poate fi amânată reglementarea unor măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanțare, prin asigurarea unor produse de finanțare-garantare care și-au dovedit în timp eficiența și efectele pozitive, mobilizatoare de fluxuri financiare și antrenante în economie.

Prin acest program se poate achiziona orice locuinta. in acest caz valoarea finanțării destinate achiziției poate fi de maximum 70.000 EUR, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței. 

In cazul în care se achiziționează o locuință nouă, valoarea finanțării poate fi cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR și maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

Prin locuință în sensul programului se înțelege orice imobil cu destinația de locuință, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodărești, facilitățile, dependințele, dotările și utilitățile aferente acestuia, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. 

Prin locuință nouă se înțelege orice locuință recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate. Locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate sunt asimilate locuințelor noi.

Sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

In Monitorul oficial nr. 703/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 598/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Modificarea datei intrarii in vigoare a alocatiei pt. copii

In Monitorul oficial nr. 680/2020 a fost publicata Legea nr. 160/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Potrivit acesti legi, se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2 din 16 ianuarie 2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 ianuarie 2020.

miercuri, 5 august 2020

Modificarea modului de acordare a concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate


In Monitorul oficial nr. 695/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Aceasta ordonanta a fost introdusa:

- având în vedere prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, referitoare la instituirea măsurilor de carantină sau izolare;
- luând în considerare actualul context epidemiologic, precum și necesitatea acordării certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare și a indemnizațiilor aferente acestor certificate, în vederea îmbunătățirii accesului persoanelor asigurate la prestațiile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate;
- întrucât soluțiile legislative preconizate prin Legea nr. 136/2020 nu acoperă întreaga problematică privind modul de acordare a certificatelor de concediu medical, precum și a indemnizațiilor aferente acestora, în cazul în care se dispune carantina persoanelor, în situația în care există o suspiciune de infecție cu o boală contagioasă sau, după caz, izolarea persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.

Potrivit acestei ordonante, persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotărâre a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum și în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:

A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, cu excepția indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020;

B. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și C și alin. (2) din OUG nr. 158/2005;
c) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020.
 
În cazul persoanelor asigurate, concediile și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă determinată de bolile infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, potrivit legii, se acordă până la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.

Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă persoanelor asigurate în condițiile art. 20 din Legea nr. 136/2020. Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condițiile Legii nr. 136/2020, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii curanți care au luat în evidență aceste persoane. În aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilită de către medicii curanți, în funcție de evoluția bolii.
  
Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină sau izolare reprezintă 100% din baza de calcul și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 20 alin. (7) din Legea nr. 136/2020.

Totodata aceasta ordonanta precizeaza ca durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină sau izolare, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni. 

Standardele de evaluare a bunurilor versiunea 2020

In Monitorul oficial nr. 691/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare. 
 
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.

Modificarea hotararii privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

In Monitorul oficial nr. 688/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 588/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Majorarea alocației de stat pentru copii

In Monitorul oficial nr. 688/2020 a fost publicata  Ordonanța de urgență nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

Potrivit acestei ordonante, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2022, alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:

a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.;
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
  
Începând cu drepturile bănești aferente lunii august 2020, cuantumul alocației de stat se majorează cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferența dintre cuantumul prevăzut mai sus și cuantumul acordat anterior, în luna iulie 2020.

În perioada 1 ianuarie 2021-1 iulie 2022, majorarea se aplică de două ori pe an, respectiv începând cu drepturile aferente lunii ianuarie și drepturile aferente lunii iulie a fiecărui an.

Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației. În condițiile în care bugetul de stat poate susține un cuantum mai mare al alocației de stat pentru copii, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili un nivel mai ridicat.

Titular al dreptului la alocația de stat pentru copii este copilul.

Alocația de stat pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă din calculul cuantumului alocației de stat pentru copii rezultă fracțiuni în bani, cuantumul se rotunjește la leu în favoarea beneficiarului.

Modificarea regimurilor de TVA speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune

In Monitorul oficial nr. 684/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3039/2020 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare.


marți, 4 august 2020

Raportarea contabilă de la 30 iunie 2020 a operatorilor economici

In Monitorul oficial nr. 675/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prevederile acestui ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private

In Monitorul oficial nr. 671/2020 a fost publicata Norma nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private.

Modificarea normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România

In Monitorul oficial nr. 665/2020 a fost publicat Ordinul nr. 274/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 87/2018, a Normelor privind suspendarea exercitării activității auditorilor financiari și firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 88/2018, și a Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018.

Extinderea aplicarii transportului alternativ si la autoturisme care au maximum 9 locuri

In Monitorul oficial nr. 659/2020 a fost publicata Legea nr. 154/2020 pentru modificarea art. 19 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.
 
Potrivit acestei legi autoturismele cu care se poate efectua transport alternativ pot avea maximum 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto. Pana la aparitia acestei legi numarul locurilor era limitat la 5.
 
Potrivit OUG nr. 49/2019 autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să mai îndeplinească si următoarele condiții:

- au inspecția tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;
- la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației;
- dețin copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ. 

Instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

In Monitorul oficial nr. 658/2020 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
 
Prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București beneficiază de acordarea indemnizației prevăzute la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată. Măsura se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

De aceasta măsura nu beneficiază salariații aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.
 
Regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor de mai sus este cel reglementat la art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, și la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare.

Discriminarea directă sau indirectă si hartuirea: Modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 658/2020 a fost publicata Legea nr. 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

Potrivit acestei legi orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, este interzisă.

Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile de mai sus, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
 
Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile de mai sus, în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.

Hărțuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile de mai sus care are ca scop sau ca efect lezarea demnității unei persoane și duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârșit(ă) împotriva unei persoane care, deși nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor de mai sus, este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparținând unei astfel de categorii de persoane.

Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în justiție cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării.

Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile de mai sus, împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.

Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricția sau preferința în privința unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activității în cauză sau a condițiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerințe profesionale esențiale și determinante, cu condiția ca scopul să fie legitim și cerințele proporționale.

Totodata aceasta lege precizeaza ca este interzisă concedierea salariaților pe criterii de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată.

Codul Muncii sanctioneaza nerespectarea dispozițiilor de mai sus cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Modificarea şi completarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

In Monitorul oficial nr. 658/2020 a fost publicata Legea nr. 149/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul COVID-19

In Monitorul oficial nr. 658/2020 a fost publicata Legea nr. 146/2020 privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul COVID-19.
 
Prevederile acestei legi se aplică până la încheierea pandemiei de coronavirus COVID-19, declarată oficial de către Organizația Mondială a Sănătății.
 
Prin prezenta lege se acordă gratuit un set de 30 de măști de protecție, lunar, pentru:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 1.000 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
În vederea asigurării protecției cetățenilor de pe teritoriul României în actualul context epidemiologic determinat de răspândirea noului coronavirus, Ministerul Sănătății achiziționează, prin Compania Națională Unifarm - S.A., măștile de protecție, conform standardelor europene în vigoare, preponderent de la producători interni.

Fondurile necesare achiziționării și distribuției măștilor de protecție către populație se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

luni, 3 august 2020

IMM leasing de echipamente si utilaje

In Monitorul oficial nr. 655/2020 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE".

Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Națională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, în calitate de utilizatori.

Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, astfel:

a) în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

b) în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.
   
Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 5.000.000 lei.

Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta

In Monitorul oficial nr. 651/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta.

Au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor, denumit în continuare Registrul, beneficiarii de lucrări (persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional), definiți conform art. 1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Registrul se completează de către beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile "Inspecția Muncii", în conformitate cu instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a inspecției Muncii. Aplicația informatică este distribuită în mod gratuit de către Inspecția Muncii și este disponibilă, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore.

Beneficiarul și/sau persoanele împuternicite de către acesta completează în Registru, în ordine cronologică, în termenele prevăzute de lege, toți zilierii care prestează pentru acesta activități necalificate, cu caracter ocazional, în condițiile legii, cu următoarele date:

1. date cu caracter general privind profilul Beneficiarului:

a) datele Beneficiarului: CUI/CIF, denumire, listă coduri CAEN, sediu social - județ, localitate, adresă, e-mail;
b) datele persoanei împuternicite: nume, prenume, e-mail, CNP;
c) datele privind locul de desfășurare a activității Beneficiarului: județ, localitate, adresă;
  
2. date privind zilierii: CNP/alt identificator conform documentului de identitate al cetățenilor străini, nume, prenume, cetățenie/apatrid;

3. date privind activitatea desfășurată de zilieri:

a) data începerii activității;
b) ora începerii activității zilierului;
c) ocupație, respectiv denumirea activității desfășurate de zilier;
d) număr de ore lucrate de zilier/zi;
e) remunerație brută, respectiv suma aferentă remunerației brute/zi acordată;
f) remunerație netă, respectiv confirmarea acordării de către Beneficiar a remunerației nete către zilier;
g) activitate economică conform CAEN - cod CAEN activitate desfășurată;
h) instruire SSM, respectiv confirmarea participării la instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.

Modificarea anexei formularului 100 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

In Monitorul oficial nr. 651/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3011/2020 privind modificarea anexei nr. 4 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
   
În anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul II "Completarea declarației", subpunctul 3.1.11 se modifică după cum urmează:
"3.1.11. Prin excepție de la subpunctele 3.1, 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3, contribuabilii care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, cu modificările ulterioare, completează suma reprezentând bonificația reglementată la art. 1 din aceeași ordonanță, la rândul 1.2. «Bonificație»."

Modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 648/2020 a fost publicata Legea nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Legea nr. 141/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene

In Monitorul oficial nr. 647/2020 a fost publicata Legea nr. 141/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene.

Aceasta lege modifica articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie și/sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate."

Totodata aceasta lege modifica articolul II care va avea următorul cuprins:

"Art. II. - La articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

«a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie și/sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;»."

Ordinul nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

In Monitorul oficial nr. 642/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Hotărârea nr. 570/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 641/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 570/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

In Monitorul oficial nr. 635/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Acest ordin pune in aplicare cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Aceasta procedura se aplică obligațiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.

Organul fiscal central sau, după caz, autoritățile/instituțiile acordă următoarele facilități fiscale:

a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal conform art. XIII alin. (1) din ordonanță de urgență nr. 69/2020;
b) anularea obligațiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței de urgență, pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele:

a) dobânzi/majorări de întârziere;

b) penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități;

c) orice alte obligații de plată accesorii.

Nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, dacă instituția sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii. În acest caz organul fiscal competent solicită instituției/autorității publice care a transmis titlul executoriu să confirme dacă sumele respective sunt de natura celor pentru care nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile.

Obligațiile de plată accesorii sunt aferente:

a) obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanța de urgență. În sensul prezentului ordin, sunt considerate obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile bugetare care la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt stabilite prin decizie de impunere, contestate și garantate potrivit legii. După emiterea deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, garanțiile se eliberează de către organul fiscal central;

b) diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;

c) obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată;

d) obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

Prevederile sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv.

Ordinul nr. 2116/2020 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

In Monitorul oficial nr. 635/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2116/2020 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.