duminică, 28 februarie 2021

Modelul Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate valabil in anul 2021

In Monitorul oficial nr. 174/2021 a fost publicat Ordinul nr. 203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

Declarația 112 este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

Persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau din bugetul de stat, după caz, acordate potrivit art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, precum și ale indemnizațiilor acordate potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, după caz, acordate potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, și art. 3 din Ordonanța de urgență nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, precum și potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Declaratia 112 este dispnonibila pe site-ul ANAF la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html.

Modificari fiscal-bugetare: Ordonanța de urgență nr. 8/2021

In Monitorul oficial nr. 168/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a intrat in vigoare de la 18 februarie 2021.

Prin aceasta ordonanta se introduc urmatoarele masuri:

1. Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonante, nu se acordă, în anul 2021, voucherele de vacanță prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță de autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune.

2. Incepând cu anul 2022 valoarea punctului de referință al pensiei se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică. Majorarea și data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

3. Noua lege a pensiilor, nr. 127/2019, va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

4. Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

Se abroga prevederea conform careia în tot cursul anului calendaristic, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

5. Personalul de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare, precum și personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe beneficiază de concediu de odihnă conform Codului muncii.

Stabilirea modelelor de convenții privind transportul persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 158/2021 a fost publicat Ordinul nr. 104/140/2021 pentru stabilirea modelelor de convenții privind transportul persoanelor cu handicap.

Acest ordin pune in aplicare art. 24 alin. (1) - (6) din Legea nr. 448/2006 potrivit caruia persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic. Beneficiază de aceste prevederi și următoarele persoane:

a) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;
b) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.

marți, 16 februarie 2021

Modelul legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

In Monitorul oficial nr. 151/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.

Aceasta hotarare pune in aplicare art. 206 din Codului administrativ, potrivit caruia:

- după depunerea jurământului de primar, respectiv de președintele consiliului județean, acestora li se înmânează legitimația, semnată de președintele ședinței în care a fost adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calității de primar, respectiv de președinte al consiliului județean, pe care aceștia au dreptul să le poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum și o eșarfă, în culorile drapelului național al României. Legitimația primarului, respectiv a președintelui consiliului județean este înmânată de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

- după alegerea viceprimarului, respectiv a vicepreședintelui consiliului județean, acestuia i se înmânează legitimația, semnată de primar sau președintele consiliului județean, după caz, precum și un semn distinctiv al calității de viceprimar, respectiv de vicepreședinte al consiliului județean. Legitimația viceprimarului, respectiv a vicepreședintelui consiliului județean este înmânată de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

- după declararea ca legal constituit a consiliului local sau județean, după caz, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului local, respectiv al consiliului județean, semnată de primar sau de președintele consiliului județean, după caz, și primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

Eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora.

vineri, 12 februarie 2021

Normele metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

In Monitorul oficial nr. 142/2021 a fost publicat Ordinul nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Personalul îndreptățit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate beneficia de o singură majorare, indiferent de numărul de copii înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară.

Majorarea nu se acordă:

a) în cazul în care celălalt părinte beneficiază de zile libere în condițiile ordonanței de urgență și/sau desfășoară activități prin telemuncă sau muncă la domiciliu;
b) în cazul în care unul dintre părinți se află în una dintre situațiile menționate la art. 1 alin. (6) din ordonanța de urgență;
c) în cazul vacanțelor acordate pe timpul anului școlar, potrivit legii;
d) în perioada în care persoana îndreptățită a desfășurat muncă la domiciliu. 

În vederea acordării majorării salariale, personalul îndreptățit se nominalizează prin ordin/dispoziție de personal întocmit(ă) potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.

Personalul nominalizat în actul administrativ înaintează până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare, șefului (comandantului) unității în care este încadrat cererea de acordare a majorării salariale, însoțită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului, în copie;
b) certificatul/certificatele de naștere al/ale copilului/copiilor, în copie;
c) după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie;
d) declarație pe propria răspundere a solicitantului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin;
e) declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) angajamentul solicitantului de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit.

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021

In Monitorul oficial nr. 140/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, incepând cu data de 12 februarie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și prin Hotărârea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

marți, 9 februarie 2021

Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți aferent anului 2021

In Monitorul oficial nr. 124/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 2/2021 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021.

Programul se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali inactivi și consultanți fiscali asistenți. 

Pregătirea profesională continuă este un drept al membrilor Camerei Consultanților Fiscali, asigurată în mod gratuit pentru aceștia din bugetul Camerei Consultanților Fiscali. Aceasta are drept scop actualizarea permanentă a cunoștințelor și formarea eficientă a specialiștilor în fiscalitate pentru garantarea calității serviciilor prestate către clienți. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigență impusă prin Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2007 și astfel devine în același timp și o obligație a membrilor Camerei Consultanților Fiscali.

Programul se desfășoară în perioada 15 martie- 15 decembrie 2021, în principal, sub două forme:

- cursuri de pregătire profesională în sistem online;
- cursuri de pregătire profesională la sală.

Programul poate fi completat prin organizarea de forumuri, conferințe, seminare și workshopuri pe teme de fiscalitate internă și internațională.

Prin Program se stabilesc următoarele:

- pentru consultanții fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți, un număr obligatoriu de 30 de ore de pregătire profesională;
- pentru consultanții fiscali inactivi, un număr obligatoriu de 15 ore de pregătire profesională.

Cuantumul taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2021

In Monitorul oficial nr. 124/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 1/2021 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2021.

În anul 2021, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu - în cazurile prevăzute de lege - sunt în valoare de 500 lei.

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar sau cu cardul la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

joi, 4 februarie 2021

Modificarea Codului administrativ


In Monitorul oficial nr. 117/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

luni, 1 februarie 2021

SUMAL 2.0

In Monitorul oficial nr. 97/2021 a fost publicat Ordinul nr. 118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020.

SUMAL 2.0 este un sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și pus la dispoziția profesioniștilor prevăzuți la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările ulterioare.

Principalele obiective ale SUMAL 2.0 sunt:

a) controlul provenienței materialelor lemnoase și asigurarea trasabilității acestora;
b) creșterea eficienței controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracționalității în domeniul forestier;
c) obținerea de informații statistice la nivel național privind volumul de lemn exploatat și al materialelor lemnoase rezultate;
d) practica unitară în evidența gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziția profesioniștilor a unei aplicații informatice gratuite.

Categoriile de utilizatori SUMAL 2.0 sunt următoarele:

a) personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu funcționarea și administrarea sistemului SUMAL 2.0 - Serviciul SUMAL;
b) personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu gestionarea informațiilor înregistrate în sistemul SUMAL 2.0 de către unitățile specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;
c) personalul cu atribuții de control în domeniul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
d) personalul cu atribuții de control în domeniul silvic din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare gărzi forestiere;
e) ofițerii, agenții și subofițerii special abilitați din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră;
f) angajați ai structurilor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, în baza unei solicitări;
g) angajați ai unităților specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;
h) personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și al unităților teritoriale - direcțiile silvice, aflate în structura acestora, precum și din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea";
i) personalul silvic angajat în cadrul ocoalelor silvice de stat și de regim și în cadrul bazelor experimentale;
j) angajați ai operatorilor economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează și expediază materiale lemnoase, cu excepția consumului propriu;
k) angajați ai operatorilor economici specializați în transportul de materiale lemnoase, care dobândesc calitatea de transportatori profesioniști; persoane fizice care dobândesc calitatea de transportatori profesioniști;
l) angajați ai administrației piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație;
m) angajați ai operatorilor economici care utilizează materialele lemnoase pentru construcții în volum mai mare de 20 mc/an;
n) angajați ai autorităților vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase, special abilitați de către Direcția Generală a Vămilor.