joi, 22 februarie 2018

Desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

In Monitorul oficial nr. 161 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1295/2018 privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, care a intrat in vigoare la data de 21 februarie 2018.

Potrivit acestui ordin organele de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, sunt organele de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  
 
Prin exceptie, competenţa de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 pentru urmatorii operatori economici, revine persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară:
  
a) regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
b) companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;
c) societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară; 
d) societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) deţin direct sau indirect o participaţie majoritară;  
e) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice; 
f) alţi operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat.

CECCAR anunta modificări privind ștampilele

CECCAR anunta ca societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs vor primi un mecanism de ștampilă, care împreună cu amprenta, vor asigura parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional. 

Detalii aici >>>

luni, 19 februarie 2018

Contraventiile prevazute de Codul de procedura fiscala acoperite de legea prevenirii

Potrivit HG nr. 33 / 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, urmatoarele contraventii, prevazute de Codul de procedura fiscala, beneficiaza de prevederile legii prevenirii:


- nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni; 
- neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora; 
- nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a da o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală;
- nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui A.N.A.F., precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central; 
- nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra evidenţele contabile, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat;  
- nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice referitoare la activitatea desfăşurată, solicitate de organul fiscal potrivit art. 59 din Codul de procedura fiscala;
- nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri;
- efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru; 
- nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal;
- nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie de către debitorul care a notificat organul fiscal;
- nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată; 
- depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.

Contraventiile la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale acoperite de legea prevenirii

Potrivit HG nr. 33 / 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, urmatoarele contraventii, prevazute de Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, beneficiaza de prevederile legii prevenirii:

emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele obligatorii;
-  neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
- neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare;
- încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a urmatoarelor dispoziţii
  • să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; 
  • să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor;
  • să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii; 
  • să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor.
nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a urmatoarelor dispoziţii:
  • să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia; 
  • să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale; 
 

miercuri, 14 februarie 2018

Lista conturilor IBAN unde se vireaza contributia asiguratorie pentru munca

Contributia asiguratorie pentru munca se vireaza intr-un cont IBAN separat. Aceste conturi se pot vizualiza aici >>>

Modificare Cod Fiscal: Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 125 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care a intrat in vigoare in 8 februarie 2018.

Aceasta ordonanta aduce modificari la modul de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detaşare, aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017, şi care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017, precum şi persoanelor fizice prevăzute la art. 168 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 227/2015.

Astfel, angajatorii/plătitorii, după caz, stabilesc, reţin la sursă şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:
  

CASSreţinută = venit brut2018 - CASdatorată în 2018 - salariu netdecembrie2017
   
Totodata, potrivit acestei ordonante baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS) este indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate suportata de angajator sau din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primita pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale.
 
O alta modificare adusa de aceasta ordonanta este cea privind modul de calcul al CAS pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, care nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de 25% asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Astfel, in cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată la salariul realizat este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită la salariul minim, diferenţa se plăteşte de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Aceleasi prevederi ca cele de mai sus se aplica si la contribuţia de asigurări sociale de sănătate, in cazul în care contribuţia calculată la salariul realizat este mai mică decât contribuţia stabilită la salariul minim.

Rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabila incepând cu data de 8 februarie 2018

In Monitorul oficial nr. 121 / 2018 a fost publicata Circulara nr. 4/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, potrivit careia incepând cu data de 8 februarie 2018, nivelul ratei dobânzii de referinţă este de 2,25 la sută pe an.

Noul model al declaraţiei 311 privind TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), lit. g) sau lit. h) din Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 121 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 188/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", care a intrat in vigoare la 8 februarie 2018.
  
Declaraţia 311 privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se depune, după cum urmează: 

- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal; 
  
- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită; 
   
- potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; 
  
- potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
      
- potrivit pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I "Dispoziţii generale" din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, emit facturi de corecţie pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA, dar au emis facturi în acea perioadă;
      
- potrivit pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I "Dispoziţii generale" din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), emit facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA şi nu au emis facturi în acea perioadă. 

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu a fost modificata si se poate transmite în format electronic din acest an

In Monitorul oficial nr. 118 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, care a intrat in vigoare de la 7 februarie 2018.
  
Potrivit acestui ordin Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.
  
Formularul pe suport hârtie şi formatul electronic al declaraţiei se editează folosindu-se programul informatic de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor/plătitorilor, în mod gratuit, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, la adresa http: www.afm.ro.
   
Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, după ce contribuabilul a fost de acord cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice. 
 

Totusi, pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.  
    
În situaţia în care contribuabilul/plătitorul a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de declarare, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii.

luni, 12 februarie 2018

Cuantumul taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018

In Monitorul oficial nr. 107 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 1/2018 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018.
  
Potrivit acestei hotarari in anul curent, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum şi cuantumul taxei pentru interviu - în cazurile prevăzute de lege - sunt în valoare de 500 lei.  
   
Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.  

sâmbătă, 10 februarie 2018

Noile conturi care se utilizeaza pentru înregistrarea contribuţiilor datorate, potrivit titlului V "Contribuţii sociale obligatorii" al Codului fiscal, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

In Monitorul oficial nr. 120 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1243/2018 privind completarea unor reglementări contabile.
    
Potrivit acestui ordin in planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, se introduc conturile 4315 "Contribuţia de asigurări sociale (P)", 4316 "Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)", 436 "Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)" şi 646 "Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă".  
  
Aceste conturi se utilizează pentru înregistrarea contribuţiilor datorate, potrivit titlului V "Contribuţii sociale obligatorii" al Codului fiscal, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.
   
Aceleasi conturi se utilizeaza de catre persoanele care aplica Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 si Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017.