luni, 30 noiembrie 2020

Munca în domeniul pescuitului maritim

In Monitorul oficial nr. 1141/2020 a fost publicata Legea nr. 270/2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim.

Aceasta lege reglementează munca în domeniul pescuitului maritim si are ca scop instituirea de măsuri pentru asigurarea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă și protejarea sănătății și securității pescarilor din sectorul pescuitului maritim.

De asemenea, aceasta lege stabilește responsabilitățile proprietarilor navelor de pescuit, ale comandanților și ale pescarilor, precum și cerințele minime privind condițiile de angajare și muncă pentru pescarii care se află la bordul navelor de pescuit care arborează pavilion român sau care sunt înregistrate sub deplina jurisdicție a statului român.

Prevederile acestei legi se completeaza cu dispozițiile incidente în materie, prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si alte acte normative enumerate în anexa nr. 4 a acesteia.

Măsuri speciale de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

In Monitorul oficial nr. 1132/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

Potrivit acestei ordonante terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autoritățile publice locale din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, se pot înstrăina în condițiile speciale prevăzute de aceasta ordonanță de urgență.

Cererile prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preempțiune, însoțite de documentele justificative, se soluționează cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine, la preț și în condiții egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafață mai mare de 30 de hectare, respectiv direcțiile pentru agricultură județene, pentru terenurile cu o suprafață de până la 30 de hectare.

In cazul în care titularii dreptului de preemțiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei, intenția de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare.

Încheierea contractelor de vânzare în formă autentică a terenurilor agricole se face în condițiile acestei ordonanțe de urgență, fără a fi necesarăîndeplinirea altor condiții, notarul public solicitând următoarele acte, după caz:

a) avizele finale emise de structura centrală sau structurile teritoriale;
b) adeverința de liberă vânzare, emisă de autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul;
c) alte avize.

Aceste prevederi se aplică până la data de 31 ianuarie 2021, iar avizele finale sau adeverințele sunt valabile de la data comunicării către vânzător până la 31 ianuarie 2021.

Modificarea unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 1123/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3942/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice.

Prin acest ordin se modifica urmatoarele formulare:

- adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor;
- adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.

vineri, 27 noiembrie 2020

Codul Fiscal: Scutiri de impozit pentru susținerea învățământului profesional- dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor

In Monitorul oficial nr. 1112/2020 a fost publicata Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin aceasta lege se introduce scutirea de impozit a profitului reinvestit în susținerea învățământului profesional- dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor.

Va readucem aminte ca pana acum era scutit doar profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Prin Legea nr. 262/2020 se introduc in categoria cheltuielile care se pot scadea din impozitul pe profit si cele prin care se asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

Totodata, microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.


Codul Fiscal: Modificarea veniturilor din activități agricole care se impoziteaza

In Monitorul oficial nr. 1110/2020 a fost publicata Legea nr. 258/2020 pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului și pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestei legi, incepand cu data de 23 noiembrie 2020, se introduc in categoria veniturilor impozabile din activități agricole si veniturile din prelucrarea, procesarea și valorificarea în stare naturală a produselor agricole vegetale.

Granturi: modificarea conditiilor de acordare a sprijinului financiar din fonduri externe nerambursabile conform OUG nr. 130/2020

In Monitorul oficial nr. 1108/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Prin aceasta ordonanta se introduc in categoria beneficiarilor de microgranturi si intreprinderile individuale si intreprinderi familiale.

Totodata, pot fi beneficiari ai micrograntului si IMM-urile care au fost înființate în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro.

Se majoreaza si fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru, care vor fi în valoare de 1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari.

Bugetele pentru formele de sprijin sub formă de granturi pentru capital de lucru/investitii sunt indicative și se pot reloca între tipurile de măsuri în funcție de nevoile IMM-urilor și în condițiile încadrării în alocarea totală a măsurilor, în limita alocărilor cu această destinație din POC și facilitatea de finanțare REACT-EU.

Reglementarea telemedicinei

In Monitorul oficial nr. 1108/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Prin aceasta ordonanta de urgenta se reglementeaza telemedicina, prin care se intelege totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanță, fără prezența fizică simultană a personalului medical și a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de prevenție a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informației și mijloacelor electronice de comunicare.

Serviciile medicale prin telemedicină pot fi acordate în mod nediscriminatoriu oricărei persoane de toți profesioniștii din domeniul sănătății care folosesc tehnologiile informaționale și de comunicare, mijloace de comunicare la distanță, pentru schimbul de informații valide pentru diagnosticul, tratamentul și prevenirea bolilor și accidentelor, cercetarea și evaluarea medicală, precum și pentru asistența continuă a furnizorilor de servicii medicale, toate în interesul promovării sănătății.

Telemedicina cuprinde următoarele servicii:

a) teleconsultația - serviciul medical realizat în relație cu pacientul, care discută de la distanță cu medicul, și poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare, în vederea stabilirii diagnosticului, tratamentului și/sau a măsurilor necesare pentru prevenirea bolilor și a complicațiilor acestora, toate în interesul promovării sănătății pacientului;

b) teleexpertiza - serviciul de telemedicină prin care are loc un schimb de opinii medicale între mai mulți medici realizat prin orice mijloace de comunicare la distanță, în vederea confirmării unui diagnostic și/sau a unei conduite terapeutice, pe baza datelor din documentele medicale ale pacientului, și care nu presupune prezența fizică a acestuia;

c) teleasistența - serviciul medical constând în ajutorul oferit de un medic unui alt practician, aflat la distanță, care efectuează un act medical sau chirurgical, precum și serviciul medical efectuat atunci când cadrele medicale care acordă ajutor medical de urgență au nevoie de asistență;

d) teleradiologia - respectiv radiologie și imagistică medicală la distanță, este un serviciu de telemedicină ce presupune transmiterea electronică a imaginilor radiologice cu ajutorul tehnologiilor digitale de captare a imaginii, în scopul interpretării lor de către specialiștii în radiologie-imagistică medicală și stabilirii unui diagnostic;

e) telepatologia - serviciu de telemedicină care presupune transmiterea la distanță a datelor și imaginilor microscopice, în scopul interpretării acestora de către specialiștii anatomopatologi și stabilirii unui diagnostic;

f) telemonitorizarea - serviciu medical ce permite unui medic specialist să monitorizeze și să interpreteze de la distanță datele medicale despre pacient transmise de acesta prin mijloace de comunicare electronică la distanță, necesare pentru urmărirea medicală, ajustarea conduitei terapeutice, a regimului de viață și igieno-dietetic referitoare la îngrijirea acestui pacient, după caz. Înregistrarea și transmiterea datelor medicale pot fi automatizate prin intermediul unor dispozitive medicale omologate care măsoară și transmit informații medicale cu privire la starea pacientului sau efectuate de către pacient, de către medic sau alt personal medical.

Introducerea unor noi zile libere pentru părinți pentru vederea supravegherii copiilor

In Monitorul oficial nr. 1108/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit acestei ordonante in perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, se acorda zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor și în situația în care, prin ordinul ministrului educației și cercetării, emis în baza art. 38 alin. (13) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.

Parintii mai beneficiaza de zile libere în vederea supravegherii copiilor:

- în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București;

-  în situațiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 «Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și Revenirea parțială prin rotație de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție», respectiv a scenariului 3 «Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online» prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.


luni, 23 noiembrie 2020

Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central

In Monitorul oficial nr. 1104/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Acest ordin detaliaza procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, potrivit cap. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal- bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Aceasta procedură se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înțelege:

a) obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;
b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
c) creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
d) creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.

duminică, 22 noiembrie 2020

Noul plafon pana la care se poate aplica cota de TVA redusa de 5% la livrarea de locuințe

In Monitorul oficial nr. 1079/2020 a fost publicata Legea nr. 248/2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Aceasta lege mareste, incepand cu 1 ianuarie 2021, la 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, plafonul pana la care se poate aplica cota de TVA redusa de 5% la livrarea de locuințe.

Potrivit Codui Fiscal cota de 5% se aplica la livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

duminică, 15 noiembrie 2020

Simplificarea unor formalități de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționarii companiilor la registrul comerțului în contextul special generat de pandemia de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 1078/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului.

Pirin aceasta ordonanta de urgenta se prelungesc masurile de la art. 26-28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, pe o perioadă de 9 luni de la data de 13 noiembrie 2020. Masurile de la art. 26-28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 sunt:

1. Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea oficiului registrului comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii. Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghișeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu.  

2. Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerțului.  

3. Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerțului. 

De asemenea, potrivit acestei ordonante dacă societatea nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este considerată inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. 

Iar dacă societatea desfășoară activitate în afara sediului social și a sediilor secundare, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este considerată inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Precizam ca la art. 17 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990 este stipulat ca avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

 


Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020

In Monitorul oficial nr. 1078/2020 a fost publicat Hotărârea nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Potrivit acestei hotarari, incepând cu data de 14 noiembrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.

Dintre masurile introduse de aceasta hotarare, amintim:

A. În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și al art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

B. In toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

C. In interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

D. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;

3. măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

4. în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1 și 2 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

5. operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

6. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 3, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

7. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

Modificare documente prin care se solicita indemnizațiile de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă

In Monitorul oficial nr. 1073/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1600/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Acest ordin modifica modelul cererii, declaratiei pe propria raspundere si listei perspanelor, prin care se solicita indemnizațiile de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, conform art. XI din Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Totodata, acest ordin modifica si tabelul cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

miercuri, 11 noiembrie 2020

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2021

In Monitorul oficial nr. 1026/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1075/2020 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2021.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2021 vor fi 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv, 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

Operatorii economici care în cursul anului 2020 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2021. 

În cursul anului 2021 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2021. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2021 a expedierilor și/sau a introducerilor intra-UE de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri.

marți, 10 noiembrie 2020

Testul de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii

In Monitorul oficial nr. 1050/2020 a fost publicata Legea nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii.

Aceasta lege reglementează efectuarea unui test de proporționalitate anterior introducerii unor noi reglementări profesionale sau, după caz, înainte de modificarea sau completarea celor existente care restricționează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, garantând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, în vederea asigurării bunei funcționări a pieței interne. Testul de proporționalitate se aplică cerințelor care restricționează accesul liber la profesiile reglementate existente sau la noile profesii, precum și celor care restricționează exercitarea acestora.

Astfel, autoritățile publice cu drept de inițiativă legislativă în a căror arie de competență se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa și coordonatorul național pentru recunoașterea calificărilor profesionale se asigură că dispozițiile legale care restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora pe care le introduc și modificările aduse dispozițiilor existente sunt adecvate pentru a garanta atingerea obiectivului urmărit și nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

Aceasta lege transpune dispozițiile Directivei (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 9 iulie 2018.

Suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar

In Monitorul oficial nr. 1047/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5972/2020 pentru suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar.

Potrivit acestui ordin, incepând cu data de 9.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile, activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor.

Activitățile didactice vor fi desfășurate în sistem on-line, conform Metodologiei- cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020. În cazul în care activitățile nu pot fi desfășurate on-line, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să asigure resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet.

Activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor, vor fi reluate cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță epidemiologică și igienă sanitară.

Modificarea măsurilor care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 1042/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin aceasta hotarare, care intra in vigoare începând cu data de 9 noiembrie 2020, se introduc urmatoarele masuri:

1. În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.

2. Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

3. In toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepții motivate de:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie."

Pentru verificarea motivului deplasării persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

4. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00. 

Prin excepție, în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Tot prin excepție, unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

5. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.

Prin excepție, se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.Modificarea activității de telemuncă și a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 1042/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Prin aceasta ordonanta se introduce obligatia purtării măștii de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

Totodata se instituie obligativitatea ca pe durata stării de alertă, angajatorii sa dispuna munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii și ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Totodata, pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

O alta masura prevede ca in perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență și analizei situației epidemiologice la nivel național, se pot dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.

Aceasta ordonanta modifica de asemenea Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, in sensul ca părțile pot conveni, printr-un acord scris, folosirea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentelor de muncă proprii ale telesalariatului, cu specificarea condițiilor de utilizare.

luni, 9 noiembrie 2020

Modificarea legii zilierilor

In Monitorul oficial nr. 1041/2020 a fost publicata Legea nr. 242/2020 pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Prin aceasta lege se introduc si unitățile administrativ-teritoriale in categoria beneficiarilor de lucrări care pot fi efectuate de zilieri.

Codul fiscal: modificarea modului de calcul a impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

In Monitorul oficial nr. 1041/2020 a fost publicata Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestei legi impozitul pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice se va efectua prin însumarea:

a) impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457 din Codul fiscal;

b) impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarație pe propria răspundere, și cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1) din Codul fiscal.

La art. 458 alin. (1) din Codul fiscal se precizeaza ca pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Codul fiscal: cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unităților de educație timpurie

In Monitorul oficial nr. 1041/2020 a fost publicata Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin aceasta lege se introduce notiunea de cheltuieli pentru funcționarea corespunzătoare a unităților de educație timpurie. Aceste cheltuieli au o deductibilitate limitată, intrand in cheltuielile sociale, care se deduc în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

De asemenea aceste cheltuieli pot fi si nedeductibile, in acest caz, contribuabilii care au efectuat cheltuielile cu educația timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educația timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit.

Potrivit HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară sunt creșele sau, după caz, grădinița sau centrul de zi, în situația în care se înființează grupe de educație antepreșcolară în aceste unități.

Prin aceasta lege se introduc in categoria cheltuielilor deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal si cele efectuate pentru învățământului dual preuniversitar și universitar.

Vor fi venituri neimpozaible si bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi/studenți pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.


Raportarile contabile vor fi depuse din 2021 doar pentru o cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 euro

In Monitorul oficial nr. 1041/2020 a fost publicata Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991.

Aceasta lege modifica articolul 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, in sensul ca Ministerul Finanțelor Publice poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent.

Astfel ca din anul 2021 raportarile contabile semestriale se vor depune doar daca cifra de afaceri la sfârșitul exercițiului financiar precedent este mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Introducerea de noi substante si localitati pt. care se poate beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare

In Monitorul oficial nr. 1037/2020 a fost publicata Legea nr. 235/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Incepand cu data de 9 noiembrie 2020 potrivit acestei legi persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Șoimuș, Teliuc, Uricani, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, localitățile Abrud, Baia de Arieș, Lupșa, Roșia Montană și Zlatna din județul Alba, localitatea Băița din județul Bihor, localitățile Bacău și Onești din județul Bacău, localitățile Crizbav, Victoria și Făgăraș din județul Brașov, localitățile Anina, Armeniș, Ciudanovița, Moldova Nouă, Oțelu Roșu și Reșița din județul Caraș-Severin, localitățile Aghireșu, Câmpia Turzii, Căpușu Mare, Dej, Iara și Turda din județul Cluj, localitatea Năvodari din județul Constanța, localitatea Baraolt din județul Covasna, localitatea Galați din județul Galați, localitățile Brănești, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgotești, Fărcășești, Ionești, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopșoru, Prigoria, Roșia de Amaradia, Rovinari, Urdari și Turceni din județul Gorj, localitățile Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, localitățile Brazi și Ploiești din județul Prahova, localitățile Broșteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani și Vatra Dornei din județul Suceava, localitățile Fârdea, Margina, Nădrag și Tomești din județul Timiș, localitatea Mina Altân Tepe din județul Tulcea, localitățile Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

Cod fiscal: Impozit pe cladiri si terenuri - modificare mod calcul

In Monitorul oficial nr. 1030/2020 a fost publicata Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestei noi modificari a Codului fiscal, impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Totodata se modifica si odul de calcul al impozitului pe teren, astfel ca impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

joi, 5 noiembrie 2020

Situațiile financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020

In Monitorul oficial nr. 1020/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2948/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Amânarea calculării penalităților de întârziere aferente neachitării cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari

In Monitorul oficial nr. 1020/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 117/2020 privind amânarea calculării penalităților de întârziere aferente neachitării cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social

In Monitorul oficial nr. 1018/2020 a fost publicata Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990.

Potrivit acestei legi se inlăturara cerința cu privire la capitalul social minim de 200 RON la constituirea unei societăți cu răspundere limitată. Valoarea capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi totusi mai mică de 1 leu, având în vedere teza finală a art. 11 alin. (1) care prevede faptul că acesta se divide în părți sociale egale.

De asemenea, la înmatricularea unei societăți cu răspundere limitată a fost eliminată obligația de a face dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, respectiv art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 s-a modificat în sensul că la înmatricularea societăților cererea va fi însoțită de (...) b) „dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, cu excepția societăților cu răspundere limitată;”.

Înmatricularea societății sau, după caz, schimbarea sediului social nu mai este condiționată de înregistrarea, în prealabil, la unitățile teritoriale ANAF, a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. Astfel, la înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.

Se simplifica si formalitățile privind transmiterea părților sociale către persoane din afara societăţii. In acest sens dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social. Se elimina si posibilitatea tertilor de a se opune hotararii de transmitere a părților sociale către persoane din afara societăţii.

Abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite

In Monitorul oficial nr. 1018/2020 a fost publicata Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Prin aceasta lege s-a abrogat contraventia privind nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision.

Abrogarea acestei legi trebuia facuta intrucat contraventiile din aceasta lege sunt cuprinse in alte acte normative.

De exemplu:

- contraventia de la art. 1 lit k din Legea nr. 12/1990 este cuprinsa in OG 21/1992 art 50 1 lit a);
- contraventia de la art. 1 lit d din Legea nr. 12/1990 este cuprinsa in art.50 1 lit c. din OG 21/1992.
- contraventia de la art. 1 lit a din Legea nr. 12/1990 este cuprinsa in art.50 1 lit d. din OG 21/1992.
- contraventia de la art  1 lit b din Legea nr. 12/1990 este cuprinsa in art. 50 1 lit d. din OG 21/1992.
- contraventia de la art. 1 lit c din Legea nr. 12/1990 este cuprinsa in art. 73 (20) OG 99/2000.
- contraventia de la art. 1 lit h din Legea nr. 12/1990 este cuprinsa in art. 73 (20) OG 99/2000.

Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN

In Monitorul oficial nr. 1015/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3746/2020 privind organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN și pentru aprobarea procedurii privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Prin acest ordin se aprobă organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Acest registru permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului sau casete de valori deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României. 

Furnizorii datelor, informațiilor și documentelor înregistrate în registru sunt instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.

Organizarea evidenței conturilor de plăți și a conturilor bancare în registru are următoarea structură:

a) datele de identificare ale contului:

- numărul IBAN/cod client/cod de evidență/număr contract/număr de cont intern/cod unic de identificare cu structură și sintaxă similară sau diferită de codul IBAN, după caz;
- numărul BBAN;
- data deschiderii;
- data închiderii;
- denumire titular cont;
- tip cont;
- tip monedă;
- CUI entitate raportoare;
- ID cont;

b) datele de identificare ale titularului de cont client:

- cod de identificare fiscală, cod numeric personal sau număr de identificare fiscală
- număr de ordine în registrul comerțului;
- act de identitate;
- serie și număr act;
- domiciliul;
- adresă sediu social;
- țară;
- rezidență;
- adresa de corespondență;
- data nașterii;
- locul nașterii;
- data atribuirii numărului de ordine în registrul comerțului;

c) datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului:

- numele și prenumele;
- cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
- act de identitate;
- serie și număr act;
- data nașterii;
- locul nașterii;
- domiciliul;
- rezidența;
- adresa de corespondență;

d) datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client:

- numele și prenumele;
- cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
- act de identitate;
- serie și număr act;
- cetățenie;
- domiciliul;
- țară;
- rezidență;
- adresa de corespondență;
- data nașterii;
- locul nașterii;

e) datele de identificare ale concesionarului casetei de valori:

- numele și prenumele;
- cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
- act de identitate;
- serie și număr act;
- domiciliul;
- țară;
- rezidență;
- adresa de corespondență;
- data nașterii;
- locul nașterii;
- data de început a concesionării;
- data de sfârșit a concesionării.

Informațiile cuprinse în registru sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relației de afaceri dintre entitățile raportoare și clienți. Autoritățile publice centrale și locale au acces la informațiile din registru în baza protocoalelor încheiate cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, la cerere, prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală. Autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au acces la informațiile din registru în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin acestora. Informațiile din registru sunt direct accesibile, fără întârziere și fără a fi filtrate, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Prelungirea termenului privind depunerea declarației privind beneficiarul real

In Monitorul oficial nr. 1013/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului.

Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

Totodata, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă. Acest termen se refera la societățile înregistrate în registrul comerțului.

Declarațiile privind beneficiarul real prevăzute la art. 56 alin. (1) și (4) și la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.

Declarațiile pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

marți, 3 noiembrie 2020

Modificari la modul de acordare a microgranturilor si granturilor pentru capital de lucru/pentru investiții

In Monitorul oficial nr. 1011/2020 a fost publicata Legea nr. 220/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Potrivit acestei legi pot fi beneficiari finali ai ajutorului de stat: IMM/microîntreprinderi/PFA/CMI, organizații neguvernamentale cu activitate economică, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiții productive, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

Microgrant

Se introduc ca posibili beneficiari ai micrograntului si alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege.

Grant pentru capital de lucru

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, viticultură, distribuția de bunuri, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. 

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzuta în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență nr. 130/2020, in care s-au introdus noi coduri CAEN eligibile.

Prin excepție, sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru și companiile sau ONG-urile care desfășoară activități în domeniul târgurilor și evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educație financiară, strategie și management, care nu s-au calificat pentru obținerea certificatului de urgență din cauza specificului activității lor (și anume organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-o anumită perioadă din an, nu doar în prima jumătate a anului, perioadă luată în calcul pentru stabilirea procentului de scădere de minimum 25% prevăzut ca și condiție de eliberare a certificatului de situații de urgență). În acest caz, scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situații de urgență se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparație cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparație cu 2019.

Grant pentru investiții

Se introduc viticultura si servicile de organizare de târguri, evenimente și expoziții (cod CAEN 8230) in lista domeniilor de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat.

Granturile pentru investiții se vor putea acorda și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul cultural, cât și celor de utilitate publică din domeniul social.

Se inlocuieste anexa 4 cu o grila de evaluare.

Se completeaza domeniile de activitate eligibile pentru grantul de investitii cu noi coduri CAEN.


Declarația 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate are un nou model

In Monitorul oficial nr. 1005/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2814/1536/1806/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

Măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală

In Monitorul oficial nr. 1005/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b2) și b3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe durata instituirii stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României, în condițiile legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, în funcția de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală pot fi numite, în condițiile legii, și persoane care nu dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi.

În termen de 12 luni de la încetarea stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă, aceste persoane au obligația să dobândească certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, în condițiile legii.

Dupa expirarea termenului de 12 luni, persoanele care nu au obținut certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi nu mai pot exercita funcția de conducător al compartimentului financiar-contabil, raporturilor de serviciu, respectiv de muncă ale acestora fiindu-le aplicabile, după caz, dispozițiile art. 509-511, ale art. 519 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Modificarea modului de acordare a unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor și a modului de acordare a ajutorului de 2.500 lei pentru telemunca

In Monitorul oficial nr. 993/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Potrivit acestei ordonante de zile libere pentru supravegherea copiilor beneficiaza si părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare. In acest caz părintele va depune la angajator și o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist.

Totodata prevederile ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 se aplică și în situațiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 «Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și Revenirea parțială prin rotație de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție», respectiv a scenariului 3 «Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online» prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

Prin aceasta ordonanta se face precizarea ca suma de 2.500 lei (acordata in scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă-OUG 132/2020) nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidență a salariaților datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfășurarea activității în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

Modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 993/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1818/1111/2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Potrivit acestui ordin medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape, cu excepția incapacității temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acest ordin cuprinde si alte norme referitoare la concediul medical pentru asiguratii pentru care s-a instituit măsura izolării.

luni, 2 noiembrie 2020

Măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene

In Monitorul oficial nr. 988/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Potrivit acestei ordonante pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21.03.2020 și neachitate pana la 25.12.2020 nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante.

De asemenea, tot pana la 25.12.2020, se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau alți terți popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

O alta masura prevazuta de OUG nr. 181/2020 este aceea ca pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență (16 martie 2020) și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală se aprobă eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin depunerea unei cereri la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Aceasta ordonanta introduce posibilitatea de a se aplica din nou pt. restructurarea obligatilor fiscale potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

O alta masura este pentru contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Acestia nu mai datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data de 26 octombrie 2020 și 31 decembrie 2020 inclusiv.

In fine, ordonanta introduce ca fiind deductibile pt. companie si neimpozabile pt salariati, contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii.

Aprobarea mecanismului financiar al Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"

In Monitorul oficial nr. 987/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", a modelului Convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020.

Măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic si privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 982/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.

Ordonanța de urgență nr. 178/2020 pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

In Monitorul oficial nr. 981/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 178/2020 pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

Potrivit noii definitii, zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii economici desfășoară activități, iar persoanele, mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri se supun prevederilor legislației vamale unionale și naționale.

Înființarea și delimitarea perimetrală a teritoriilor zonelor libere, precum și înființarea birourilor vamale se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităților administrației publice centrale sau locale interesate, după caz.