joi, 28 februarie 2013

Declaratia 101 actualizata la 27.02.2013 pentru persoanele juridice care la 31.12.2012 îndeplinesc condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microintreprinderii cf. art. 112^2 alin.(3) din Legea 571/2003 - Codul Fiscal

Potrivit art. art. 112^2 alin. (3) din Codul fiscal pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Codul Fiscal sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia 101 privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35 din Codul Fiscal.

In acest sens s-a actualizat formularul declaratiei 101 care poate descarcat de aici >>>

Legea nr. 6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

In Monitorul oficial nr. 107 / 2013 a fost publicata Legea nr. 6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.

Potrivit acestei legi câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei. In anul 2012 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost de 2.117 lei, potrivit Legii nr. 294 / 2011.

Totodata aceasta lege stabileste cuantumul ajutorului de deces astfel:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei.

Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2013 sunt cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit art. 296^18 alin. (3) din Codul Fiscal cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele:

a) pentru contribuţia de asigurări sociale:

  a^1) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care, 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

  a^2) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care, 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

  a^3) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

  b^1) 5,5% pentru contribuţia individuală;

  b^2) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator;

c) 0,85% pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

d) pentru contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj:

  d^1) 0,5% pentru contribuţia individuală;

  d^2) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator;

e) 0,15% - 0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator;

f) 0,25% pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator.

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, este inclusă şi cota de 4% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2013, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) pct. d1) şi d2) din Legea nr. 571/2003.

marți, 26 februarie 2013

Indicele preţuilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul 2013

In Monitorul oficial nr. 106 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Potrivit acestui ordin, pentru anul fiscal 2013, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 104,3%.

HG nr. 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

In Monitorul oficial nr. 105 / 2013 a fost publicata HG nr. 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete.

Potrivit acestei hotarari, incepând cu data de 1 aprilie 2013, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 6 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,este de 56,71 euro/1.000 ţigarete.

Ordinul MFP nr. 231/2013 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

In Monitorul oficial nr. 104 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 231/2013 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free.

Ordinul ANAF nr. 184/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 101 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 184/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest ordin modifica:

- formularul 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p
- formularul 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/1i

Noile formulare se pot descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

HG nr. 1309/2012 - Hotarare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013

In Monitorul oficial nr. 898 / 2012 a fost poublicata HG nr. 1309/2012 - Hotarare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013.

Hotararea CAFR nr. 52/2012 privind aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene care au dobandit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in Romania, in urma testului de aptitudini organizat in data de 19 noiembrie 2012

In Monitorul oficial nr. 4 / 2013 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 52/2012 privind aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene care au dobandit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in Romania, in urma testului de aptitudini organizat in data de 19 noiembrie 2012.

Hotărâre CAFR nr. 5/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul "contabilitate"

In Monitorul oficial nr. 95 / 2013 a fost publicata Hotărâre CAFR  nr. 5/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul "contabilitate".

Mai multe detalii aici >>>

Ordinul MFP nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012

In Monitorul oficial nr. 100 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012.

Acest ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012.

luni, 25 februarie 2013

Declaratia conform art. 119 din Codul Fiscal: DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT ŞI PLĂTIT PENTRU VENITURILE CU REGIM DE REŢINERE LA SURSĂ/VENITURI SCUTITE, PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI

Potrivit art. 119 din Codul Fiscal: "Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat."

Modelul acestei declaratii se poate consulta mai jos (sursa: anaf.ro):DECLARAŢIE INFORMATIVĂ
PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT ŞI PLĂTIT PENTRU VENITURILE CU REGIM DE REŢINERE LA SURSĂ/VENITURI SCUTITE, PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI
Anul _________

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI DE VENIT

Denumire/Nume, prenume                                       Cod de identificare fiscală/CNP


Adresa:               Judeţ                            Sector                      LocalitateaStrada                                         Nr.                  Bloc        Scara         Etaj             Ap.


Cod poştal                Telefon                     Fax                            E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI DE VENIT NEREZIDENT

Nr.crt.
Denumirea statului de rezidenţă al beneficiarului de venit
Denumire/Nume Prenume
Cod de identificare fiscală
atribuit de autoritatea din
România

C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ/VENITURI SCUTITE PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENŢI

Nr.crt.
Denumire/Nume şi prenume beneficiar de venit nerezident
Natura venitului
Venitul beneficiarului de venit nerezident
(suma brută)
Impozit reţinut şi plătit la bugetul statului / scutire de impozit
Actul normativ care reglementează impunerea / scutirea

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Nume, prenume ____________________                                                   Semnătura şi ştampila
Funcţia __________________________


Loc rezervat organului fiscal                                                                              Număr de
                                                                                                                                înregistrare___________
                                                                                                                                Data

Declaraţia se completează în două exemplare:
- Originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit.
- Copia se păstrează de către plătitorul de venit.

Declarația informativă 205 privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit: termen 28 februarie

Potrivit art. 93 din Codul Fiscal, "Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat."

Declaratia la care face referire art. 93 este declarație informativă 205 privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit.

Formulare si normele de completare se pot consulta aici >>>

marți, 19 februarie 2013

Ordinul BNR nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

In Monitorul oficial nr. 93 / 2013 a fost publicat Ordinul BNR nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit.

Normele metodologice aprobate de acest ordin se aplică instituţiilor de credit prevăzute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit.

Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului instituţiilor de credit răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportarea contabilă anuală pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, prevăzută în acest ordin.

Ordinul MFP nr. 140 / 2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k),l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

In Monitorul oficial nr. 90 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 140 / 2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k),l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011.

Potrivit art. 143 din Codul fiscal sunt scutite de TVA:

j) livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în condiţii de reciprocitate;

j^1) livrările de bunuri şi prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenţei;

k) livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea organismelor internaţionale, altele decât cele menţionate la lit. j^1), recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi  condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;

l) livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forţelor armate ale celorlalte state membre NATO  pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare;

m) livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiinţare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forţe sau personalului civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor.

Procedura de urmat în cazul pierderii/sustragerii registrului unic de control

Potrivit DGPF Arges procedura de urmat în cazul pierderii/sustragerii registrului unic de control se poate consulta aici >>>

luni, 11 februarie 2013

Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 845 / 2012 a fost publicata OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care a intrat in vigoare la data de 13 decembrie 2012.

Aceasta ordonanta completeaza Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală astfel ca după articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 1111, cu următorul cuprins:
  
"ARTICOLUL 1111 Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale

    Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie."

Potrivit acestei noi reglementari, termenul de depunere si declarare pt. creantele fiscale va fi in anul 2013, 20 decembrie.

vineri, 8 februarie 2013

Codurile CAEN valabile pentru experti contabili si contabili autortizati

Codurile CAEN valabile pentru experti contabili si contabili autortizati se pot consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

In Monitorul oficial nr. 856 / 2012  a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

Mai multe detalii aici >>>

Procedura de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii

In Monitorul oficial nr. 36 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale.

Mai multe detalii aici >>>

Clasificărea ocupaţiilor din România nivel de ocupaţie - modificare si completare

In Monitorul oficial nr. 78 / 2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 150/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.

joi, 7 februarie 2013

Calendarul obligatiilor fiscale ANAF februarie 2013

Calendarul obligatiilor fiscale ANAF pentru luna  februarie 2013 se poate consulta aici >>>

Declaratia 205 - declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit

Declaratia 205 - declaratie  informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform Ordinului ANAF nr. 1913 / 2012 se poate consulta aici >>>

Declaratia 200 privind veniturile realizate din România pentru anul 2012

Declaratia 200 privind veniturile realizate din România pentru anul 2012 se poate consulta aici >>>

Actualizare Declaratia 710 - rectificativa

In data de 05.02.2013 a fost actualizata Declaratia 710 - rectificativa, care se poate consulta aici >>>

Actualizare Declaratia 301 TVA

In data de 01.02.2013 a fost actualizata Declaratia 301 TVA, care se poate consulta aici >>>

Actualizare Declaratia 300 TVA

In data de 04.02.2013 a fost actualizata Declaratia 300 TVA, care se poate consulta aici >>>

Actualizare Declaratia 112

In data de 04.02.2013 a fost actualizata Declaratia 112, care se poate consulta aici >>>

Actualizare Declaratia 101

In data de 04.02.2013 a fost actualizata Declaratia 101, care se poate consulta aici >>>

Actualizare Declaratia 100

In data de 05.02.2013 a fost actualizata Declaratia 100, care se poate consulta aici >>>

Inregistrarea modificarii salariului minim in REVISAL

Potrivit art. 4 alin (2) din HG nr. 500 / 2011: Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.

Astfel ca modificarea salariului minim potrivit HG nr. 23 / 2013 va trebui operata in REVISAL cel tarziu in data de 1 februarie 2013.

Formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor

In Monitorul oficial nr. 49 / 2013 a fost publicat Ordinul ANFP nr. 192 / 2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor.

Modelul adeverintei este urmatorul:


Denumirea angajatorului
Datele de identificare ale angajatorului (adresa completă, CUI)
Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare
Data înregistrării


ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ................................................, posesor/posesoare al B.I./C.I. ............, seria ........, nr. ...................., CNP ..................................., a fost/este angajatul/angajata ............................., în baza actului administrativ de numire nr. ................./ contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de .......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ................................./..........................., în funcţia/meseria/ocupaţia de1 ......................... .
Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2 ....................., în specialitatea ....................... .
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ............................................. a dobândit:
- vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile;
- vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):


Nr. crt. Mutaţia intervenită Data Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal


În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.
În perioada lucrată, dlui/dnei ............................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ............................... .
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.Data
..........................
Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3
...................................................
Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
..................................................
Ştampila angajatorului
..............................................
___________
1 Prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.
2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
3 Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

marți, 5 februarie 2013

Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat valabile de la 4 ianuarie 2013

In Monitorul oficial nr. 6 / 2013 a fost publicat Ordinul INS nr. 1948/2012 privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat. Acest ordin a intrat in vigoare la data de 04 ianuarie 2013.

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 21/2011 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2011.

Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

   1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată, adică au cod de identificare fiscală;
   2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
   3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2013 sunt de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, de 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
 

Mai multe detalii aici >>>

Normele metodologice privind întocmirea şi Depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012

In Monitorul oficial nr. 63 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012.

luni, 4 februarie 2013

Calendarul obligatiilor fiscale ANAF 2013

Calendarul obligatiilor fiscale ANAF 2013 se poate consulta aici >>>

Examen pentru atribuirea calității de consultant fiscal în anul 2013

Potrivit CCF, in anul 2013 se va organiza un examen pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în Bucureşti, în data de 5 octombrie 2013.

Mai multe detalii aici >>>

Nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, pentru anul 2013

In Monitorul oficial nr. 62 / 2013 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 1/2013 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, pentru anul 2013.

Potrivit acestei hotarari in anul 2013, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal este de 500 lei.

Cotizaţiile, termenele de plată şi obligaţiile declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2013

In Monitorul oficial nr. 58 / 2013 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 2/2013 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2013.

Mai multe detalii aici >>>

Modificari norme pentru completarea Declaratiilor 392 A si 392 B

In Monitorul oficial nr. 56 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 65/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.

Acest ordin modifica instructiunile privind pentru completarea formularului (392 A) «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ....», astfel: "Formularul «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ....» se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei."

Acest ordin modifica si instrucţiunile pentru completarea formularului (392 B) «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ....»", astfel: "Formularul «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ....» se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei."

Formularele 392 A si 392 B se pot descarca de aici >>>

Codul de procedura fiscala valabil de la 01.02.2013

La adresa  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_cu_norme_2013.htm se poate consulta Codul de procedura fiscala valabil de la 01.02.2013, actualizat cu modificarile aduse de OG nr. 8 / 2013.

Codul fiscal valabil de la 01.02.2013

La adresa  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2013.htm se poate consulta Codul fiscal valabil de la 01.02.2013, actualizat cu modificarile aduse de OG nr. 8 / 2013.

vineri, 1 februarie 2013

Impozitare nerezidenti de la 1 februarie 2013

Potrivit OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care intra în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013, în vederea aplicării art. I, pct. 44 din acest act normativ, care vizează completarea alineatului 2 al art. 116 din Codul fiscal, în sensul aplicării unei cote de impozit de 50% asupra veniturilor prevăzute la art. 115 alin. (1), lit. a) – g), k) şi l) din Codul fiscal, dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, Ministerul Finantelor a publicat Lista completă a Convenţiilor de evitare a dublei impuneri pentru impozitele pe venit şi pe capital încheiate de România, care se poate consulta aici >>>

Potrivit art. 115 alin. (1), lit. a) – g), k) şi l) din Codul fiscal, veniturile impozabile obţinute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt:

a)  dividende de la un rezident;
b) dobânzi de la un rezident;
c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent;
d) redevenţe de la un rezident;
e) redevenţe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent;
f) comisioane de la un rezident;
g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent;
....
k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;
l) venituri din profesii independente desfăşurate în România - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare -, în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă sau în mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat.