marți, 21 iunie 2022

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

În Monitorul oficial nr. 585/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual", denumit SPV, disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se realizează prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" - serviciu de distribuţie electronică înregistrată care permite transmiterea de date prin mijloace electronice şi furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea şi primirea datelor, asigurând protejarea datelor transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată. 

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică se referă la:

a) mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică în mediul electronic;
b) comunicarea informaţiilor şi înscrisurilor prin serviciul "Spaţiul privat virtual";
c) comunicarea informaţiilor şi înscrisurilor, după caz, prin serviciile "Buletinul informativ", "Programare online" şi "Formularul de contact";
d) condiţii de comunicare prin serviciile prevăzute mai sus.

Documentele comunicate de organul fiscal central prin "Spaţiul privat virtual" se semnează de către Ministerul Finanţelor cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat obţinut de Ministerul Finanţelor în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

SPV constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică a unui spaţiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanţelor, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între organul fiscal central şi persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acesteia.

În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.

Prin SPV persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot transmite organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente.

 

Modificarea şi completarea legislatiei privind cambia şi biletul la ordin

În Monitorul oficial nr. 582/2022 a fost publicata Legea nr. 180/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, in vigoare de la 18 iunie 2022.

luni, 13 iunie 2022

Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați

În Monitorul oficial nr. 559/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1329/2022 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

Modificarea și completarea hotărârii privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali

În Monitorul oficial nr. 554/2022 a fost publicata Hotărârea nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali.

joi, 9 iunie 2022

Acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022

În Monitorul oficial nr. 542/2022 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022, in vigoare de la 2 iunie 2022.

Dat fiind faptul că, prin liberalizarea preţurilor la energie, măsură impusă la nivel internaţional şi european, s-a generat o creştere fără precedent a preţului la energia electrică, gazele naturale, precum şi la combustibil care au avut impact atât asupra creşterii preţurilor la utilităţile publice pentru populaţie precum şi asupra creşterii preţurilor la bunurile de consum, determinând în principal o scădere a puterii de cumpărare a persoanelor vulnerabile, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei,

luând în considerare criza războiului din Ucraina care a determinat la rândul său un impact puternic asupra preţurilor la bunurile de consum, întrucât Ucraina este un mare producător şi exportator de cereale pentru Uniunea Europeană, iar odată cu declanşarea războiului aceste importuri s-au diminuat semnificativ, astfel încât impactul asupra preţului la bunurile de consum destinate populaţiei a fost unul semnificativ,

dat fiind faptul că o consecinţă imediată a creşterii preţurilor la utilităţile publice destinate populaţiei, precum şi a preţului bunurilor de consum, în special cele destinate hranei, a reprezentat-o creşterea ratei inflaţiei, care nu poate fi controlată, fiind reflectată în creşterea preţurilor la mărfurile alimentare de 7,1% în luna ianuarie 2022 faţă de luna ianuarie 2021, dar şi a celorlalte bunuri de consum şi servicii, rata medie anuală a inflaţiei fiind de 5,1%, iar cea prognozată având în vedere o rată a inflaţiei de peste 10%,

Guvernul României a decis acordarea, în luna iulie 2022, a unui ajutor financiar în cuantum de 700 de lei pentru pensionarii sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Prin sintagma venituri lunare se înţelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna iulie 2022;
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale;
d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate în "Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar.

Ajutorul financiar de 700 de lei se acordă în situaţia în care veniturile cumulate prevăzute mai sus şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Ajutorul financiar se plăteşte, din oficiu, în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii.

Ajutorul financiar nu se consideră venit în înţelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.

Ajutorul financiar nu este supus executării silite prin poprire.

Interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora

În Monitorul oficial nr. 542/2022 a fost publicata Legea nr. 166/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, in vigoare de la 5 iunie 2022.

Potrivit acestei legi, se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a următoarelor categorii de metale feroase şi neferoase şi aliaje ale acestora:

a) utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă sau de irigaţii şi desecări;
b) utilizate în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare;
c) utilizate în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere;
d) utilizate în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice;
e) de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, semnelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi;
f) obţinute prin prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor şi conductorilor de orice fel.

Prelungirea perioadei de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020

În Monitorul oficial nr. 536/2022 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Potrivit acestei ordonante, dispoziţiile art. 1 şi 3 din OUG nr. 132/2020 se aplică şi începând cu data de 8 iunie 2022, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022.

Angajatorul poate beneficia de măsura si dacă producţia realizată în luna pentru care solicită aplicarea măsurii s-a diminuat cu cel puţin 10%, faţă de aceeaşi lună a anului 2019 sau faţă de media lunară a producţiei realizate în anul 2019. În cazul unui angajator înfiinţat în perioada 1 ianuarie-15 martie 2020 şi care are cel puţin un angajat, diminuarea producţiei se raportează la producţia realizată în luna anterioară aplicării măsurii.

Din declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă diminuarea producţiei cu cel puţin 10%.

joi, 2 iunie 2022

Notificarea prevăzuta la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

În Monitorul oficial nr. 523/2022 a fost publicat Ordinul nr. 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 entităţile raportoare de mai jos au obligaţia de a notifica Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activităţii, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activităţi:

- furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii;
- furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare;
- furnizorii de portofele digitale.
- agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
- alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.
- persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
- persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro. Entităţile raportoare încarcă în platformă următoarele informaţii:

a) datele de identificare;
b) datele de contact;
c) datele de identificare ale entităţii-mamă, dacă este cazul;
d) tipul notificării - începerea, suspendarea, încetarea activităţii sau în desfăşurarea activităţii;
e) activităţile pentru care se face notificarea;
f) data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în desfăşurare activitatea;
g) statul de rezidenţă fiscală.

Procedura de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale

În Monitorul oficial nr. 517/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Acest ordin pune in aplicare art. I din Legea nr. 72/2022 prin care se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data de 3 aprilie 2022, şi neachitate.


marți, 31 mai 2022

Modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) - nivel de ocupaţie (şase caractere)

În Monitorul oficial nr. 514/2022 a fost publicat Ordinul nr. 644/351/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Acest ordin completează Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) cu urmatoarele ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale

1.    creator/conceptor articole vestimentare - 311944
2.    expert comunicare guvernamentală - 243224
3.    expert e-guvernare - 242234
4.    inspector de urmărire şi administrare bunuri - 261924
5.    manager comunicare guvernamentală - 121311
6.    specialist marketing online - 243105
7.    tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat - 226928

De asemenea se mută ocupaţia "instructor de dans" din grupa de bază 2653 Dansatori şi coregrafi în grupa de bază 3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative la codul 342310.

Se redenumeşte ocupaţia "operator la utilaje de forjat dirijat" ca "operator la utilaje de foraj dirijat" şi păstrează acelaşi cod 834204 în grupa de bază 8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere.