luni, 12 aprilie 2021

Ordonanța de urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal

In Monitorul oficial nr. 315/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Aceasta ordonanta aduce urmatoarele modificari în domeniul fiscal:

1. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021.

Pentru aplicarea acestor prevederi contribuabilii recalculează în mod corespunzător impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei prevăzute la alin. (1) și a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. XXV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.

2. Aplicarea prevederilor referitoare la cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, se suspendă, începând cu data de 1 aprilie 2021 și până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și intră sub incidența limitei stabilite pentru acestea, de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

3.  În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune în anul respectiv se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.

4. Nu se preiau în decontul de taxă 300:

a) sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care intervine această situație;

b) sumele reprezentând taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

5. In declarația recapitulativă 390 nu se menționează operațiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu excepția operațiunilor intracomunitare care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.

6. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020-30 septembrie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 ianuarie 2022, sub sancțiunea decăderii.

7. Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, până la data de 31 ianuarie 2022.

8. Anularea unor obligații accesorii, prevazuta de OUG nr. 69/2020, se prelungeste pana la 31 ianuarie 2022 inclusiv. Debitorul poate depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor, în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

9. Esalonarea simpla prevazuta de OUG nr. 181/2020 se prelungeste pana la 30 septembrie 2021 inclusiv. 

10. Pentru debitorii care au depus notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 iunie 2021 începe sau continuă, după caz, executarea silită. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări până la data de 30 iunie 2021 sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situația în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.

Pentru debitorii care depun notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 5 din același act normativ în termen de 6 luni de la data depunerii notificării, începe sau continuă, după caz, executarea silită. În situația în care termenul de 6 luni se împlinește după data de 31 ianuarie 2022, solicitarea de restructurare trebuie depusă până la această dată. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări în perioada de 6 luni sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situația în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.

11. Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate și care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


joi, 8 aprilie 2021

Modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 308/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, conform acestei modificari, sunt in vigoare urmatoarele norme privind circulatia:

1. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri; 

2. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2^1. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 delocuitori, se interzice circulația persoanelor în afaralocuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică înintervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2^2. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2^3. măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 2^1 nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localitățile prevăzute la pct. 2^2 nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

2^4. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 27 martie-28 martie 2021, în intervalul orar 18,00-22,00 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah;

2^5. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 3 aprilie-4 aprilie 2021, în intervalul orar 20,00-2,00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

Completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România

In Monitorul oficial nr. 305/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 35/2021 pentru completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018.

Procedura pentru contestarea rezultatelor obținute la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și de soluționare a contestațiilor

In Monitorul oficial nr. 299/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 4/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020.

Aceasta hotarare reglementeaza:

- procedura pentru contestarea rezultatelor obținute la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și de soluționare a contestațiilor

- procedura de reexaminare a deciziei emise în soluționarea contestației

Hotărârea nr. 343/2021 pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes local și privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

In Monitorul oficial nr. 291/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 343/2021 pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes local și privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice.

Se aprobă atestarea ca stațiuni turistice de interes local a următoarelor localități sau părți din localități:

a) zona de agrement Băile Figa - orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud;
b) comuna Frumosu, județul Suceava;
c) comuna Mălini, județul Suceava;
d) municipiul Salonta, județul Bihor;
e) orașul Săcueni, județul Bihor.

Potrivit Codului Fiscal Nivelul normelor anuale de venit, pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței, se stabilește prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri - turism. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Turism transmite anual Agenției Naționale de Administrare Fiscală nivelul normelor anuale de venit, în cursul trimestrului IV, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care urmează a se aplica.

Categoriile de localități în care sunt amplasate locuințele proprietate personală sunt diferențiate potrivit legislației în materie astfel:

a) stațiuni turistice de interes național, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre;
b) stațiuni turistice de interes local, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre;
c) stațiuni balneare, climatice și balneoclimaterice, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre;
d) localități din Delta Dunării și de pe litoralul Mării Negre;
e) alte localități decât cele prevăzute la lit. a)-d).

Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 286/2021 a fost publicat Ordinul nr. 393/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

marți, 6 aprilie 2021

Modificarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul nr. 1.802/2014 si Ordinul nr. 2.844/2016

In Monitorul oficial nr. 285/2021 a fost publicat Ordinul nr. 410/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Modificari ale reglementarilor contabile aprobate prin la Ordinul nr. 1.802/2014

1. În cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile își reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social, micșorarea numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidențiază în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participației deținute.

2. Pentru instalațiile de racordare la rețeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil de mai jos. 

Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia. 

Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct). 

Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile din contul 8039 și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală, prevăzut la pct. 227 și 228 din Ordinul nr. 1.802/2014.

 

Modificari ale reglementarilor contabile aprobate prin la Ordinul nr. 2.844/2016

Pentru instalațiile de racordare la rețeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil de mai jos. 

Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia. 

Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct). 

Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile din contul 8039 și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală.

 

 

Modificarea instrucțiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate

In Monitorul oficial nr. 285/2021 a fost publicat Ordinul nr. 421/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate.

Potrivit acestui ordin structurile de inspecție economico-financiară teritoriale transmit către Direcția generală de inspecție economico- financiară anual, până la data de 20 ianuarie a anului următor, precum și ori de câte ori sunt solicitate, date privind modul de realizare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecție economico-financiară și rezultatele acțiunilor de control efectuate, potrivit formatului transmis în acest sens.

Potrivit Hotărârea nr. 101/2012 inspecția economico-financiară se efectuează la următorii operatori economici:

a) regiile autonome, înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
b) companiile și societățile naționale, precum și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic;
c) societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține o participație majoritară;
d) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) dețin participații majoritare;
e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcționează ca instituții publice;
f) alți operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea și justificarea utilizării sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subvențiilor, transferurilor, alocațiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subvenționarea unor produse sau susținerea unor activități.

Sintagma "operator economic" nu include societăți financiar-bancare, societăți de asigurări și Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A.

Noul model al formularului 097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

In Monitorul oficial nr. 278/2021 a fost publicat Ordinul nr. 409/2021 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare.

Acest ordin modifica formularul 097 - Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare si formularul 700 - Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale.

conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau pentru încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 282 și de art. 324 alin. (12) și (14) din Codul fiscal.

În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097) " nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.

Formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)" se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:

a) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;
b) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA;
c) pentru ieșirea din sistem, prin depășirea plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care depășesc plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal;
d) pentru ieșirea din sistem, prin opțiune, între data de 1 și 20 a oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care nu depășesc în cursul unui an plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar care renunță la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației de la lit. c).

Formularul 097 se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;
- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului si metodologia de transmitere a acestora

In Monitorul oficial nr. 271/2021 a fost publicat Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora.

Acest ordin aprobă:

a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare;
b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare;
c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare;
d) forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro;
e) metodologia de transmitere a rapoartelor menționate mai sus.

Prezentele dispoziții stabilesc modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din lege și se aplică entităților raportoare bancare și nonbancare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Transmiterea rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din lege se face numai în format electronic, în forma și conținutul prevăzute de ordin, prin intermediul sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către ONPCSB (sistem), astfel:

a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro;

b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României.

Accesul entităților raportoare la sistemul de raportare on-line al ONPCSB se obține în urma înregistrării acestora în sistem.

Înregistrarea se face o singură dată și presupune completarea, în interfața sistemului, a unui formular cu informații de identificare și administrative ale entității raportoare.

Pentru entitățile raportoare persoane juridice este obligatorie selectarea dintr-o listă predefinită a categoriei (prevăzute la art. 5 din lege) în care se încadrează activitatea principală pe care o desfășoară. Alegerea corectă a categoriei în care se încadrează persoana juridică este exclusiv responsabilitatea acesteia.

Dacă entitatea raportoare este deja înregistrată în sistem la momentul intrării în vigoare a ordinului, nu mai este necesară efectuarea unui demers în acest sens.

Accesul propriu-zis în sistem se face pe baza unui nume de utilizator și a unei parole. Numele de utilizator este ales de către entitatea raportoare la înregistrarea în sistem, iar parola este transmisă entității raportoare de către ONPCSB, după primirea cererii de înregistrare.

Rapoartele care nu respectă forma și conținutul prevăzute în prezentul ordin, transmise în format tipărit, prin poștă, prin fax, prin e-mailuri nesecurizate sau prin orice alt canal decât sistemul de raportare on-line pus la dispoziție de către ONPCSB, sunt returnate emitentului fără nicio explicație, considerându-se că nu a fost îndeplinită obligația de raportare.