vineri, 18 noiembrie 2022

Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventa, din 29.09.2007

În Monitorul oficial nr. 1066/2022 a fost republicat Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventa, din 29.09.2007.

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), este persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvenţă, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie şi funcţională şi competenţă de autoreglementare, control şi supraveghere, în conformitate cu art. 48 din O.U.G.. Uniunea îşi asigură resursele financiare din venituri proprii, donaţii, legate şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, alte venituri conform prevederilor legale.

Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, din 29.09.2007

În Monitorul oficial nr. 1066/2022 a fost republicat Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă împreună cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă constituie principalele reguli conform cărora Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă (UNPIR) şi membrii ei îşi desfăşoară activitatea.

Codul de etică profesională şi disciplină cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduită practicienilor în insolvenţă, astfel încât aceştia să desfăşoare o activitate competentă şi conform unei etici profesionale şi discipline corespunzătoare.

Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligații restante

În Monitorul oficial nr. 1058/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1923/2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligații restante, in vigoare de la 1 noiembrie 2022.

În vederea mediatizării contribuabililor, persoane juridice, care şi-au declarat şi achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii bugetare restante, organele fiscale centrale, publică pe pagina de internet proprie lista acestor contribuabili. Lista va cuprinde denumirea contribuabililor şi codul de identificare fiscală.

Pentru întocmirea listei se au în vedere următoarele condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili:

a) sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;
b) au achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;
c) nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei.

Nu fac obiectul publicării contribuabilii care au fost declaraţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, sau au fost declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

La întocmirea listei se au în vedere informaţiile referitoare la obligaţiile bugetare înregistrate în evidenţele fiscale ale contribuabililor persoane juridice, existente la nivelul organelor fiscale.

La publicarea listei pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se verifică condiţiile atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru sediile secundare ale acestora. În acest caz, lista cuprinde contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal potrivit legii, fără a mai fi menţionate sediile secundare ale acestora.

Publicarea listei se face trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

În situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în listă, organul fiscal, în baza unui referat aprobat de conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic, modificările informaţiilor publicate pentru fiecare contribuabil. Prin eroare materială se înţelege:

a) preluarea eronată a datelor din evidenţele fiscale existente la nivelul organelor fiscale;
b) publicarea eronată a unor contribuabili care, potrivit legii, nu îndeplinesc conditiile.

Constituie omisiune la publicare neselectarea, din eroare, a unor contribuabili care îndeplineau criteriile.

marți, 15 noiembrie 2022

Modificari la regimul de încadrare în muncă şi detaşare a străinilor pe teritoriul României

În Monitorul oficial nr. 1049/2022 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în Români, in vigoare de la 28 octombrie 2022.

Potrivit acestei ordonante străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, cu excepţia celui pentru lucrători sezonieri, poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE.

Străinul este încadrat în noul loc de muncă în baza unui nou aviz de angajare obţinut de angajator în condiţiile prezentei ordonanţe.

Noul aviz de angajare se eliberează aceluiaşi angajator fără îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), e) şi f) din OG nr. 25/2014 şi, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor speciale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) OG nr. 25/2014 sau la art. 9 alin. (2) lit. a) OG nr. 25/2014.

Noul aviz de angajare se eliberează unui alt angajator cu îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 OG nr. 25/2014 şi, după caz, cu îndeplinirea condiţiilor speciale prevăzute la art. 7 sau 9 OG nr. 25/2014.

Cu condiţia să nu fi trecut mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul anterior, ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator se poate realiza doar în baza acordului scris al angajatorului anterior, document care este depus de noul angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări. Prevederile nu se aplică în cazul în care încetarea contractului individual de muncă a intervenit din iniţiativa angajatorului anterior sau ca urmare a acordului părţilor ori prin demisia străinului dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru eliberarea noului aviz de angajare se depune şi cazierul judiciar al străinului eliberat de autorităţile române.

Acest act normativ a fost adoptat:

- luând în considerare că în perioada pandemiei au fost adoptate de către Guvernul României o serie de măsuri administrative restrictive, efectele pandemiei manifestându-se în toate domeniile economice, accesul cetăţenilor străini pe piaţa forţei de muncă din România fiind supus anumitor limitări din perspectiva nevoilor de încadrare în muncă,

- întrucât, la acest moment, analiza pieţei forţei de muncă din România relevă un deficit major de resursă umană, aspect ce necesită adaptarea legislaţiei incidente, în scopul simplificării accesului cetăţenilor străini pe piaţa forţei de muncă din România, cu consecinţe pozitive pentru operatorii economici care, ca urmare a ridicării restricţiilor la nivelul României, încearcă să îşi redreseze activitatea,

- având în vedere că prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2022 a fost stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România,

- în contextul creşterii constante a numărului de angajaţi proveniţi din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, din cauza lipsei forţei de muncă autohtone,

- luând în considerare că recrutarea şi selecţia lucrătorilor străini reprezintă un proces amplu din punctul de vedere al procedurilor legale,

- întrucât, după intrarea în ţară, unii dintre străinii admişi pe baza vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă părăsesc locul de muncă de la angajatorul care a obţinut avizul de angajare în special în vederea încadrării în muncă la un alt angajator, context în care se creează un prejudiciu pentru angajatorul iniţial prin aceea că acesta suportă, de principiu, toate cheltuielile necesare încadrării străinului pe piaţa muncii din România,

- ţinând cont de faptul că predictibilitatea şi stabilitatea resurselor umane sunt esenţiale pentru asigurarea unei bune funcţionări şi desfăşurări a activităţilor specifice din domeniile de activitate ale operatorilor economici,

- întrucât o lipsă de reacţie rapidă, în contextul actual, ar conduce chiar la întreruperea activităţilor economice derulate de întreprinderi cu efecte privind producţia, serviciile şi buna desfăşurare a vieţii economice şi sociale,

- luând în considerare faptul că neadoptarea prezentului act normativ ar putea duce la creşterea practicilor incorecte ce pot să apară în situaţia angajării străinului de un alt angajator decât cel care a obţinut avizul de angajare iniţial sau anterior, după caz, fapt care ar crea un prejudiciu pentru angajatorul iniţial sau anterior care s-a implicat în demersurile necesare încadrării străinului pe piaţa muncii din România şi implicit va afecta activitatea acestui angajator.

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2023

În Monitorul oficial nr. 1044/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1493/2022 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2023, în vigoare la 1 februarie 2023.

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri pentru anul de referinţă 2023 sunt: 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri şi, respectiv, 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.

Operatorii economici care în cursul anului 2022 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2022 trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna de referinţă ianuarie 2023.

În cursul anului 2023 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2023. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2023 a expedierilor şi/sau a introducerilor de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri.

Regulamentul de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

În Monitorul oficial nr. 1043/2022 a fost publicat Ordinul nr. 3894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații.

vineri, 11 noiembrie 2022

Procedura privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei

În Monitorul oficial nr. 1037/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1843/2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei, in vigoare de la 25 octombrie 2022.

Persoanele nerezidente care desfăşoară tranzacţii pe piaţa de energie din România au obligaţia de a depune direct sau prin reprezentant, la organul fiscal central competent în administrarea acestora, o declaraţie pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică.

Termenul de depunere a declaraţiei este:

a) 15 zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin, pentru persoanele nerezidente care operează pe pieţele de energie din România la această dată, precum şi pentru cele aflate în curs de autorizare;
b) 15 zile înainte de autorizare pentru a opera pe pieţele de energie din România, pentru persoanele nerezidente care vor fi autorizate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Persoanele nerezidente sunt obligate să constituie garanţie sub formă de cash colateral, respectiv consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului pe seama organului fiscal central sau scrisoare de garanţie bancară. Cuantumul garanţiei este de 1 milion euro, echivalent în lei, stabilit la cursul comunicat de Banca Naţională a României la data constituirii garanţiei. Termenul de constituire a garanţiei este:

a) 15 zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin, pentru persoanele nerezidente care operează pe pieţele de energie din România la această dată, precum şi pentru cele aflate în curs de autorizare;
b) 15 zile înainte de autorizare pentru a opera pe pieţele de energie din România, pentru persoanele nerezidente care vor fi autorizate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Organul fiscal central execută garanţia pentru stingerea contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, declarată şi neachitată la termenul de plată prevăzut la art. 15 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, organul fiscal central comunică o înştiinţare persoanelor nerezidente, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul executării garanţiei, persoanele nerezidente au obligaţia reîntregirii acesteia până la cuantumul de 1 milion euro, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării înştiinţării.

Nerespectarea acestor prevederi atrage suspendarea dreptului de operare pe pieţele din România.

Declaratia pe propria raspundere are urmatorul continut: "Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu completările ulterioare, şi cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că sumele reprezentând contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică se achită prin decontare bancară."

Ordinul nr. 1842/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale

În Monitorul oficial nr. 1037/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1842/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

joi, 10 noiembrie 2022

Instrucţiuni pentru calculul sumei vărsămintelor de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate

În Monitorul oficial nr. 1020/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1001/2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Potrivit art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în aceste condiţii, pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:
  
a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

Scopul instrucţiunilor este de reglementare unitară a prevederilor art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi de a îndruma principalii actori implicaţi în ceea ce priveşte situaţiile în care devine incidentă aplicarea prevederilor legale mai sus menţionate.

Angajatul este salariatul cu normă întreagă pentru care durata normală a timpului de muncă este prevăzută la art. 112 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii. (8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână sau in cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână).

Salariaţii angajaţi cu fracţiune de normă sunt incluşi în numărul total de angajaţi proporţional cu timpul efectiv lucrat conform prevederilor contractului individual de muncă.

În vederea aplicării prevederilor art. 78 alin. (2) din lege, procentul de 4% din numărul total de angajaţi se determină ca medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice.

În efectivele zilnice nu se includ salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se iau în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

Procentul de 4% rezultat este un număr care are o valoare zecimală din două cifre.Procentul de 4% rezultat se înmulţeşte cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau, după caz, cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului în vigoare în luna pentru care se plăteşte, în funcţie de opţiune.

Sumele prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) şi b) reprezintă obligaţii de plată la bugetul de stat, în conformitate cu Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, aprobat prin anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 24: Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

Achiziţionarea de produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate se realizează pe baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Plata pentru achiziţionarea pe bază de parteneriat de produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap poate fi parţială.

În situaţia în care operatorul economic achiziţionează, parţial, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, acesta datorează bugetului de stat diferenţa de sumă.

În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării obligaţiei de plată.

vineri, 4 noiembrie 2022

Lista contribuabililor fără obligații restante

ANAF a publicat lista contribuabililor fără obligații restante.  

Organul fiscal central, precum şi organul fiscal local au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante.

Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/lista_alba/