joi, 26 iulie 2018

Legea nr. 176/2018 privind internshipul

In Monitorul oficial nr. 627 / 2018 a fost publicata Legea nr. 176/2018 privind internshipul.

Programul de internship este activitatea specifică desfăşurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizaţii- gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.

Aceasta lege reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul

a) dezvoltării abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship; 
b) desfăşurării unor activităţi şi familiarizarea cu cerinţele organizaţiei-gazdă;
c) cunoaşterii de către interni a specificului activităţii organizaţiei-gazdă în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acesteia; 
d) dobândirii de experienţă profesională, abilităţi practice şi/sau competenţe;
e) facilitării tranziţiei de la sistemul de educaţie către piaţa muncii.  


Internul este persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fişa de internship, în cadrul unei organizaţii-gazdă, în baza unui contract de internship.

   
Organizaţia- gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaţilor.
    
Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligaţia de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizaţiei- gazdă. Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii.

Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

In Monitorul oficial nr. 625 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici

In Monitorul oficial nr. 623 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.


Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 şi care în exerciţiul financiar precedent (2017) au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
   
Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
   
Aceste prevederi se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
   
Acest ordin modifica totodata si planul de conturi general prevazut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014. Astfel, in planul de conturi general denumirea contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se modifică şi avea următorul cuprins: "Impozitul pe profit şi alte impozite".
    
De asemenea, in planul de conturi general se introduc conturile 4415 "Impozitul specific unor activităţi" (P), 6231 "Cheltuieli de protocol", 6232 "Cheltuieli de reclamă şi publicitate" şi 695 "Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi".
   
Raportările contabile la 30 iunie 2018 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2018.    
   
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2018, cele care în tot semestrul I al anului 2018 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2018, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2018.   
    

miercuri, 25 iulie 2018

Cota de TVA de 9% pt. apa si serviciile de canalizare

In Monitorul oficial nr. 599 / 2018 a fost publicata Legea nr. 175/2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Potrivit acestei legi de la 1 ianuarie 2019 se va aplica cota redusa de TVA de 9% pt:
 
- livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;
- serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

In prezent se aplica cota redusa de TVA de 9% pt. livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură.