joi, 29 aprilie 2021

Declarația 711 de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie

In Monitorul oficial nr. 429/2021 a fost publicat Ordinul nr. 653/2021 pentru aprobarea modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 "Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie".

Declarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020-martie 2021, cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat.

Suma reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020-martie 2021, care depășește impozitul pe profit datorat, se scade, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. i2) din Legea nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Declarația de regularizare se depune până la data de 25 aprilie 2021 inclusiv, cu următoarele excepții:

a) în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune la fiecare termen de declarare a impozitului pe profit, potrivit art. 41 și 42 din aceeași lege, dar nu mai târziu de data de 25 august 2021 sau de data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz;

b) în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, potrivit art. 41 și 42 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune până la data de 25 martie 2022 inclusiv sau până la data de 25 iunie 2022 inclusiv, după caz.

Suma se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenței acestora, declarate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în Decontul de TVA, respectiv în Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, care au același termen de depunere cu cel al declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat.

În cazul în care termenul de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit datorat este același cu termenul trimestrial de depunere a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, suma care depășește impozitul pe profit datorat se scade din impozitul pe salarii aferent ultimei luni din trimestru.

Declarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie se completează cu ajutorul programului de asistență și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021

In Monitorul oficial nr. 428/2021 a fost publicat Ordinul nr. 449/257/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021.

Pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de 480 lei.

Valoarea nominală astfel stabilită se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2021, respectiv august 2021 și septembrie 2021.

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021

In Monitorul oficial nr. 428/2021 a fost publicat Ordinul nr. 450/258/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021.

Pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu poate depăși cuantumul de 20,01 lei.

Valoarea nominală astfel stabilită se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2021, respectiv august 2021 și septembrie 2021.

Procedura referitoare la scăderea din impozitul pe salarii, din TVA sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat

In Monitorul oficial nr. 423/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale, care instituie procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat, care au fost în vigoare până la data de 1 aprilie 2021.

Potrvit Codului Fiscal contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educația timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educația timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Suma reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020-martie 2021, care depășește impozitul pe profit datorat, se scade, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, pe baza unei declarații de regularizare.

Declarația de regularizare se depune până la data de 25 aprilie 2021 inclusiv, cu următoarele excepții:

a) în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune la fiecare termen de declarare a impozitului pe profit, potrivit art. 41 și 42 din aceeași lege, dar nu mai târziu de data de 25 august 2021 sau de data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz;

b) în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, potrivit art. 41 și 42 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune până la data de 25 martie 2022 inclusiv sau până la data de 25 iunie 2022 inclusiv, după caz.

Suma se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenței acestora, declarate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, care au același termen de depunere cu cel al declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat.

În cazul în care termenul de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit datorat este același cu termenul trimestrial de depunere a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, suma care depășește impozitul pe profit datorat se scade din impozitul pe salarii aferent ultimei luni din trimestru.

Declarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie, cod 711, a fost publicata in Ordinul MF nr. 653/2021.

miercuri, 28 aprilie 2021

Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

In Monitorul oficial nr. 411/2021 a fost publicat Ordinul nr. 79/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Ordinul nr. 499/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

In Monitorul oficial nr. 410/2021 a fost publicat Ordinul nr. 499/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit acestui ordin, formularele certificatelor de rezidență fiscală pentru persoanele juridice și fizice rezidente în România, ale certificatelor privind atestarea veniturilor obținute din România de persoanele rezidente și ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri, și cererile aferente pentru eliberarea acestor documente se depun de către solicitanți la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 


Transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice

In Monitorul oficial nr. 404/2021 a fost publicat Ordinul nr. 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situațiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2021, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate. Documentele transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate pot fi semnate cu semnătură electronică calificată.

Situațiile financiare trimestriale centralizate se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.

Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing

In Monitorul oficial nr. 401/2021 a fost publicata Legea nr. 83/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Potrivit acestei modificari, dispozițiile de la articolul 8 din O.G. nr. 51/1997 nu se aplică în situația în care locatarul/utilizatorul este consumator. Potrivit acestui articol 8, contractele de leasing, precum și garanțiile reale și personale, constituite în scopul garantării obligațiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii. 

În cazul în care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acoperă rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadența prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanțatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing.

În cazul în care locatarul/utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract, eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferența între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obținută prin valorificare, exclusiv TVA, sau, după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii. Sumele datorate conform contractului de leasing se constituie din facturile emise și neachitate, valoarea de intrare rămasă de achitat până la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduală, cheltuieli cu asigurările bunului, reprezentate de polița de asigurare obligatorie și/sau polița de asigurare facultativă, amenzi de circulație și amenzi pentru neplata rovinietei, precum și taxe/impozite aferente bunului.

În situațiile în care bunul a fost restituit în termenul prevăzut în contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un terț cumpărător propus de acesta în termen de 5 zile de la îndeplinirea obligației de predare beneficiază de dreptul prioritar la cumpărarea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predării, timp în care poate fi emisă acceptarea fermă și irevocabilă de cumpărare la un preț cel puțin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, iar locatarul/utilizatorul consumator are obligația de a credita contul finanțatorului cu diferența necesară până la concurența sumelor datorate conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduală la care se adaugă TVA, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care acceptarea de cumpărare emisă de terțul cumpărător propus este inferioară cuantumului sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligația de a credita contul finanțatorului, cu diferența necesară până la concurența sumelor datorate conform contractului, cel mai târziu la data încasării de către locator/finanțator a prețului de vânzare aferent transferului bunului, cu respectarea termenului de 30 de zile de mai sus. Transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data încasării integrale a sumelor datorate conform contractului, care nu va putea fi ulterioară datei de expirare a dreptului prioritar.

În cazul în care locatarul/utilizatorul consumator sau terțul cumpărător propus nu respectă prevederile de mai sus, locatorul/finanțatorul poate dispune în mod liber de bun, iar locatarul/utilizatorul este obligat să plătească locatorului/finanțatorului sumele restante.

În cazul în care locatarul/utilizatorul nu restituie bunul în termenul prevăzut de contract, acesta va achita locatorului/finanțatorului, pe lângă sumele datorate conform contractului de leasing, și cheltuielile pentru recuperarea bunului.

marți, 27 aprilie 2021

Modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 384/2021 a fost publicata Legea nr. 81/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

Hotărârea nr. 422/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA

In Monitorul oficial nr. 380/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 422/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020.

Normele metodologice de aplicare a Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

In Monitorul oficial nr. 379/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 423/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

Aceste norme metodologice reglementează:

a) plafonul anual al garanțiilor de stat, modalitatea și condițiile de acordare, plată și recuperare a garanțiilor de stat;
b) condițiile de acordare a facilităților de factoring și criteriile de eligibilitate pentru finanțatori;
c) criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului;
d) regulile de gestionare a garanțiilor de stat emise în numele și în contul statului de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N., denumit FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor- MF, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Program;
e) modalitatea de acordare a granturilor prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare.

Valoarea maximă a plafonului de garantare este 5.000.000 lei pentru un beneficiar al Programului, iar cuantumul total al unei facilități de factoring nu trebuie să depășească:

a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după data de 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe anul 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

sau

c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investițiile, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

 

Modificarea nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

In Monitorul oficial nr. 377/2021 a fost publicat Ordinul nr. 551/2021 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021

In Monitorul oficial nr. 369/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, incepând cu data de 13 aprilie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.

Regulamentul nr. 26/2021 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri

In Monitorul oficial nr. 368/2021 a fost publicat Regulamentul nr. 26/2021 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri.

Aceste regulament cuprinde norme cu privire la condițiile și procedura de avizare, supraveghere, control și sancționare a burselor de mărfuri, organizate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.

Potrivit legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri colegiul de conducere al C.C.I.R. este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze și să sancționeze bursele de mărfuri.

Bursele de mărfuri administrează piețe de interes public și asigură membrilor și clienților condiții centralizate de negociere pentru operațiuni de:

a) vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, având ca obiect bunuri fungibile și mobile prin natura lor sau bunuri fungibile și mobile prin anticipație, precum și orice alte bunuri calificate de bursa de mărfuri ca fiind tranzacționabile;

b) vânzări și cumpărări la vedere ori la termen pe piața la disponibil, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului și al altora asemenea, agreate și calificate de bursa de mărfuri;

c) vânzări și achiziții de mărfuri, servicii sau lucrări pe piața licitațiilor;

d) vânzări și achiziții de creanțe comerciale pe piața creanțelor;

e) vânzări și achiziții de mărfuri și/sau produse pe o piață mixtă.

marți, 20 aprilie 2021

Modificari privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

In Monitorul oficial nr. 363/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 357/2021 a fost publicata Decizia nr. 268/2021 privind constituirea și atribuțiile Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19.

Comitetul este condus de către prim-ministrul României, în calitate de președinte, și de către secretarul general al Guvernului, în calitate de vicepreședinte. Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Secretariatul General al Guvernului. 

În exercitarea atribuțiilor, Comitetul emite instrucțiuni de implementare și elaborează rapoarte și analize.

Comitetul are ca obiectiv stabilirea, coordonarea și monitorizarea aplicării măsurilor pentru pregătirea revenirii României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19. Comitetul are următoarele atribuții:

a) stabilește domeniile de intervenție și coordonatorii acestora;
b) stabilește acțiunile prioritare și măsurile specifice, la propunerea ministerelor de resort sau a instituțiilor publice competente;
c) stabilește calendarul de implementare;
d) monitorizează și evaluează îndeplinirea atribuțiilor.

Modificari la acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

In Monitorul oficial nr. 352/2021 a fost publicata Legea nr. 59/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Potrivit acestei noi modificari, angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice beneficiază de zilele libere, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului. Fac excepție familiile monoparentale, care pot opta fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite, fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeași perioadă.

Prevederile ordonanței de urgență nr. 147/2020 se aplică și în cazul limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, în situațiile reglementate prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății emis în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Numărul zilelor libere se stabilește în funcție de perioada prevăzută:

a) de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile/instituțiile de învățământ se stabilește prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității;

b) de decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitatea/instituția de învățământ se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară. Părintele va depune la angajator și o copie a deciziei conducerii unității/instituției de învățământ. Unitatea/Instituția de învățământ comunică părinților decizia în termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare și prin afișare pe pagina de internet a unității/instituției de învățământ și a inspectoratului școlar județean.

Zilele libere se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.

Modelul documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 350/2021 a fost publicat Ordinul nr. 214/2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Acest ordin pune in aplicare art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, potrivit caruia in vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de 75%, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale. 

Potrivit art. 53^1 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in cazul suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menținerii stării de asediu sau stării de urgență, după caz. 

Acst ordin aproba modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația de 75%.

joi, 15 aprilie 2021

Modificarea programului Kurzarbeit - reducerea timpului de muncă a salariaților pe durata starii de urgență/alertă/asediu

In Monitorul oficial nr. 345/2021 a fost publicata Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Potrivit acestei noi modificari pe perioada stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.

Acolo unde există organizații sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv la nivel de unitate, astfel cum acestea sunt definite în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau reprezentanți ai salariaților, măsura de reducere a timpului de muncă se ia de angajator cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanții salariaților.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligația de a justifica o astfel de modificare, în limitele legii.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii. Prin excepție, comunicarea către salariat se face cu cel puțin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creștere a activității angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru.

Pe durata reducerii timpului de muncă salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația de 75% poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără ca această diferență să poată fi decontată din bugetul de stat.

Indemnizația reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, în condițiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii sunt interzise atât angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, cât și subcontractarea activităților desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul cărora se aplică măsura. 

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă și poate solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
b) reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii  sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul organizațiilor neguvernamentale, precum și al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

In cazul angajatorilor care aplică măsura, acordarea de prime sau alte venituri în afară de salariul de bază stabilit prin contract, pentru persoanele care asigură conducerea și/sau administrarea societăților, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

În vederea decontării sumelor solicitate, angajatorul trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele documente:

1. copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoștința salariaților, prin orice mijloace folosite de angajator în mod obișnuit pentru comunicarea cu angajații;
2. declarație pe propria răspundere a angajatorului;
3. copia acordului încheiat sau, după caz, dovada informării salariaților, acolo unde nu există organizație sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau reprezentanți ai salariaților;
4.  lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.


Modelul și conținutul formularului 204"Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitatejuridică și entități supuse regimului transparenței fiscale"

In Monitorul oficial nr. 336/2021 a fost publicat Ordinul nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204"Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitatejuridică și entități supuse regimului transparenței fiscale".

Declarația se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Declarația se depune la organul fiscal central competent, la următoarele termene:

a) până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la lit. a) -e);
b) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, în cazul veniturilor prevăzute la lit. f);
c) în anul 2021 termenul de depunere a declarației este 15 aprilie 2021 inclusiv.

Declarația nu se depune în următoarele cazuri:

a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabilii care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit;
b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, iar asociații aplică regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

Declarația se depune în două exemplare astfel:

a) originalul se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală;
b) copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia. 

Asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice transmite o copie a declarației fiecărui membru asociat.

În cazul societății civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente.

Modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

In Monitorul oficial nr. 332/2021 a fost publicata Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Prin aceasta lege se introduce si pedeapsa cu amenda pt urmatoarele infractiuni:

- stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă)

- asocierea în vederea săvârșirii faptei de mai sus (care se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă)

- evaziunea fiscală (care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă).

De asemenea, in cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 și 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda.

În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 8 și 9 din Legea nr. 241/2005, dacă în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se mai pedepsește, făcându-se aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Valoarea sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2021

In Monitorul oficial nr. 327/2021 a fost publicat Ordinul nr. 438/2782/2021 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2021.

Pentru semestrul I al anului 2021, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 160 lei/lună, respectiv de maximum 320 lei/eveniment.

Valoarea nominală se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2021, respectiv august 2021 și septembrie 2021.

Decizia nr. 120/2021 privind modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.212/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

In Monitorul oficial nr. 324/2021 a fost publicata Decizia nr. 120/2021 privind modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.212/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

 

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 319/2021 a fost publicat Ordinul nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Lunar, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului "Spațiul Privat Virtual", mesaje despre eventualele disfuncționalități privind fișierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic.

Conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31.03.2021, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
b) până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Astfel operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de rețele de comunicații electronice au obligația trecerii aparatelor din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1.

În vederea verificării realizării conectării la distanță a aparatului de marcat electronic fiscal, după trecerea acestuia din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1, tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate care a efectuat operațiunea are obligația de a transmite către sistemul informatic un raport fiscal "Z" de închidere zilnică. Dacă raportul a fost transmis cu succes, tehnicianul de service atașează raportul fiscal "Z" de închidere zilnică la cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal. Acesta reprezintă pentru operatorul economic dovada realizării conectării la distanță a aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepție, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Ordinul nr. 435/2021, cu respectarea următoarelor termene:

a) operatorii economici prevăzuți la lit. a) de mai sus, până la data de 30.06.2021;
b) operatorii economici prevăzuți la lit. b) de mai sus, până la data de 30.11.2021;
c) operatorii economici prevăzuți la lit. c) de mai sus, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Aparatele de marcat electronice fiscale care funcționează în profilul 0 sunt aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice. 

Pentru aparatele care funcționează în profilul 0, operatorii economici care au calitatea de utilizatori au obligația transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin exportul pe un mediu de stocare extern într-unul sau mai multe fișiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conțin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secțiunilor II.1-II.7, respectiv secțiunii II.12 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018. Fișierele se validează și se atașează la un PDF folosind aplicația A4200 pusă la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță.


luni, 12 aprilie 2021

Ordonanța de urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal

In Monitorul oficial nr. 315/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Aceasta ordonanta aduce urmatoarele modificari în domeniul fiscal:

1. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021.

Pentru aplicarea acestor prevederi contribuabilii recalculează în mod corespunzător impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei prevăzute la alin. (1) și a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. XXV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.

2. Aplicarea prevederilor referitoare la cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, se suspendă, începând cu data de 1 aprilie 2021 și până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și intră sub incidența limitei stabilite pentru acestea, de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

3.  În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune în anul respectiv se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.

4. Nu se preiau în decontul de taxă 300:

a) sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care intervine această situație;

b) sumele reprezentând taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

5. In declarația recapitulativă 390 nu se menționează operațiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu excepția operațiunilor intracomunitare care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.

6. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020-30 septembrie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 ianuarie 2022, sub sancțiunea decăderii.

7. Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, până la data de 31 ianuarie 2022.

8. Anularea unor obligații accesorii, prevazuta de OUG nr. 69/2020, se prelungeste pana la 31 ianuarie 2022 inclusiv. Debitorul poate depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor, în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

9. Esalonarea simpla prevazuta de OUG nr. 181/2020 se prelungeste pana la 30 septembrie 2021 inclusiv. 

10. Pentru debitorii care au depus notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 iunie 2021 începe sau continuă, după caz, executarea silită. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări până la data de 30 iunie 2021 sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situația în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.

Pentru debitorii care depun notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 5 din același act normativ în termen de 6 luni de la data depunerii notificării, începe sau continuă, după caz, executarea silită. În situația în care termenul de 6 luni se împlinește după data de 31 ianuarie 2022, solicitarea de restructurare trebuie depusă până la această dată. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări în perioada de 6 luni sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situația în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.

11. Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate și care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


joi, 8 aprilie 2021

Modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 308/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, conform acestei modificari, sunt in vigoare urmatoarele norme privind circulatia:

1. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri; 

2. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2^1. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 delocuitori, se interzice circulația persoanelor în afaralocuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică înintervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2^2. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2^3. măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 2^1 nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localitățile prevăzute la pct. 2^2 nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

2^4. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 27 martie-28 martie 2021, în intervalul orar 18,00-22,00 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah;

2^5. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 3 aprilie-4 aprilie 2021, în intervalul orar 20,00-2,00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

Completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România

In Monitorul oficial nr. 305/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 35/2021 pentru completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018.

Procedura pentru contestarea rezultatelor obținute la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și de soluționare a contestațiilor

In Monitorul oficial nr. 299/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 4/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020.

Aceasta hotarare reglementeaza:

- procedura pentru contestarea rezultatelor obținute la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și de soluționare a contestațiilor

- procedura de reexaminare a deciziei emise în soluționarea contestației

Hotărârea nr. 343/2021 pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes local și privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

In Monitorul oficial nr. 291/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 343/2021 pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes local și privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice.

Se aprobă atestarea ca stațiuni turistice de interes local a următoarelor localități sau părți din localități:

a) zona de agrement Băile Figa - orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud;
b) comuna Frumosu, județul Suceava;
c) comuna Mălini, județul Suceava;
d) municipiul Salonta, județul Bihor;
e) orașul Săcueni, județul Bihor.

Potrivit Codului Fiscal Nivelul normelor anuale de venit, pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței, se stabilește prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri - turism. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Turism transmite anual Agenției Naționale de Administrare Fiscală nivelul normelor anuale de venit, în cursul trimestrului IV, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care urmează a se aplica.

Categoriile de localități în care sunt amplasate locuințele proprietate personală sunt diferențiate potrivit legislației în materie astfel:

a) stațiuni turistice de interes național, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre;
b) stațiuni turistice de interes local, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre;
c) stațiuni balneare, climatice și balneoclimaterice, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre;
d) localități din Delta Dunării și de pe litoralul Mării Negre;
e) alte localități decât cele prevăzute la lit. a)-d).

Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 286/2021 a fost publicat Ordinul nr. 393/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

marți, 6 aprilie 2021

Modificarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul nr. 1.802/2014 si Ordinul nr. 2.844/2016

In Monitorul oficial nr. 285/2021 a fost publicat Ordinul nr. 410/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Modificari ale reglementarilor contabile aprobate prin la Ordinul nr. 1.802/2014

1. În cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile își reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social, micșorarea numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidențiază în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participației deținute.

2. Pentru instalațiile de racordare la rețeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil de mai jos. 

Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia. 

Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct). 

Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile din contul 8039 și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală, prevăzut la pct. 227 și 228 din Ordinul nr. 1.802/2014.

 

Modificari ale reglementarilor contabile aprobate prin la Ordinul nr. 2.844/2016

Pentru instalațiile de racordare la rețeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil de mai jos. 

Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia. 

Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct). 

Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile din contul 8039 și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală.

 

 

Modificarea instrucțiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate

In Monitorul oficial nr. 285/2021 a fost publicat Ordinul nr. 421/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate.

Potrivit acestui ordin structurile de inspecție economico-financiară teritoriale transmit către Direcția generală de inspecție economico- financiară anual, până la data de 20 ianuarie a anului următor, precum și ori de câte ori sunt solicitate, date privind modul de realizare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecție economico-financiară și rezultatele acțiunilor de control efectuate, potrivit formatului transmis în acest sens.

Potrivit Hotărârea nr. 101/2012 inspecția economico-financiară se efectuează la următorii operatori economici:

a) regiile autonome, înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
b) companiile și societățile naționale, precum și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic;
c) societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține o participație majoritară;
d) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) dețin participații majoritare;
e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcționează ca instituții publice;
f) alți operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea și justificarea utilizării sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subvențiilor, transferurilor, alocațiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subvenționarea unor produse sau susținerea unor activități.

Sintagma "operator economic" nu include societăți financiar-bancare, societăți de asigurări și Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A.

Noul model al formularului 097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

In Monitorul oficial nr. 278/2021 a fost publicat Ordinul nr. 409/2021 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare.

Acest ordin modifica formularul 097 - Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare si formularul 700 - Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale.

conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau pentru încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 282 și de art. 324 alin. (12) și (14) din Codul fiscal.

În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097) " nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.

Formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)" se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:

a) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;
b) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA;
c) pentru ieșirea din sistem, prin depășirea plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care depășesc plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal;
d) pentru ieșirea din sistem, prin opțiune, între data de 1 și 20 a oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care nu depășesc în cursul unui an plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar care renunță la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației de la lit. c).

Formularul 097 se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;
- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului si metodologia de transmitere a acestora

In Monitorul oficial nr. 271/2021 a fost publicat Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora.

Acest ordin aprobă:

a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare;
b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare;
c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare;
d) forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro;
e) metodologia de transmitere a rapoartelor menționate mai sus.

Prezentele dispoziții stabilesc modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din lege și se aplică entităților raportoare bancare și nonbancare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Transmiterea rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din lege se face numai în format electronic, în forma și conținutul prevăzute de ordin, prin intermediul sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către ONPCSB (sistem), astfel:

a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro;

b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României.

Accesul entităților raportoare la sistemul de raportare on-line al ONPCSB se obține în urma înregistrării acestora în sistem.

Înregistrarea se face o singură dată și presupune completarea, în interfața sistemului, a unui formular cu informații de identificare și administrative ale entității raportoare.

Pentru entitățile raportoare persoane juridice este obligatorie selectarea dintr-o listă predefinită a categoriei (prevăzute la art. 5 din lege) în care se încadrează activitatea principală pe care o desfășoară. Alegerea corectă a categoriei în care se încadrează persoana juridică este exclusiv responsabilitatea acesteia.

Dacă entitatea raportoare este deja înregistrată în sistem la momentul intrării în vigoare a ordinului, nu mai este necesară efectuarea unui demers în acest sens.

Accesul propriu-zis în sistem se face pe baza unui nume de utilizator și a unei parole. Numele de utilizator este ales de către entitatea raportoare la înregistrarea în sistem, iar parola este transmisă entității raportoare de către ONPCSB, după primirea cererii de înregistrare.

Rapoartele care nu respectă forma și conținutul prevăzute în prezentul ordin, transmise în format tipărit, prin poștă, prin fax, prin e-mailuri nesecurizate sau prin orice alt canal decât sistemul de raportare on-line pus la dispoziție de către ONPCSB, sunt returnate emitentului fără nicio explicație, considerându-se că nu a fost îndeplinită obligația de raportare.

 

Fișa capacității de cazare

In Monitorul oficial nr. 270/2021 a fost publicat Ordinul nr. 398/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de gestionare a formularului "Fișa capacității de cazare".

Potrivit art. 85 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contribuabilii au obligația, pentru fiecare an fiscal, să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare, astfel încât să permită identificarea și controlul, de către organul fiscal competent, a informațiilor utilizate la completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice.  

Formularul se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul unui an fiscal, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuințe proprietate personală, cuprins între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea. Formularul se completează și în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal.

Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistice, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și de maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață. 

Contribuabilii au obligația, pentru fiecare an fiscal, să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare si câte o anexă pentru fiecare cameră închiriată în scop turistic.

Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

In Monitorul oficial nr. 270/2021 a fost publicat Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Sub incidența prevederilor acestui regulament intră entitățile raportoare de mai jos:

a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine, cu excepția instituțiilor bancare;

b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;

f) notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;

g) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f);

h) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;

i) furnizorii de portofele digitale;

j) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

k) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;

l) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

m) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

joi, 1 aprilie 2021

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 care se aplică de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București și centrele regionale de formare profesională a adulților din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

In Monitorul oficial nr. 266/2021 a fost publicat Ordinul nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Aceasta procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin entitățile publice subordonate, cu personalitate juridică, respectiv agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AJOFM/AMOFM) și centrele regionale de formare profesională a adulților (CRFPA), și stabilește modul de realizare a activității de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență.

Prin obligații bugetare administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate se înțelege obligații financiare principale reprezentând debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte debite pentru care, potrivit actelor normative în vigoare, AJOFM/AMOFM și CRFPA au competențe în stabilire și recuperare, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:

a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA;
b) procese-verbale de control întocmite de structurile de control din cadrul AJOFM/AMOFM;
c) hotărâri judecătorești emise de instanța competentă;
d) decizii/procese-verbale referitoare la obligațiile bugetare accesorii.

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.

În categoria debitorilor se includ și următorii debitori:

a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;

b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;

c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data de 14 mai 2020;

e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unui control în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de imputare.

Hotărârea nr. 6/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 și prorogarea unor termene

In Monitorul oficial nr. 265/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 6/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 și prorogarea unor termene.

Indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual

In Monitorul oficial nr. 258/2021 a fost publicat Ordinul nr. 267/2021 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Pentru anul fiscal 2021, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,4%.

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepția plății anticipate aferente trimestrului IV care se declară și se plătește până la data de 25 decembrie, respectiv până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat. 

Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, actualizează plățile anticipate trimestriale cu ultimul indice al prețurilor de consum comunicat pentru anul în care începe anul fiscal modificat. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit anual, conform declarației privind impozitul pe profit. Nu intră sub incidența acestor prevederi contribuabilii care se dizolvă cu lichidare, pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare.