joi, 27 decembrie 2018

Ordinul nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 1.032 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 1.028 / 2018 a fost publicata Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestei legi prin clădire se va intelege orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene.
  
Astfel de la data intrarii in vigoare a acestei legi se va datora impozit pe cladiri si pentru construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene.

Modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 1.008 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2942/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii.

Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

In Monitorul oficial nr. 1.008 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2892/2018 pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018.

Potrivit acestui ordin operaţiunile de redirecţionare se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului până la data de 31 decembrie 2018. După această dată, eventualele plăţi efectuate de către contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 «Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire» şi 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire» se vor returna plătitorilor." 

Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice

In Monitorul oficial nr. 1.006 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice.

Obligaţile fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice sunt urmatoarele:


Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Temeiul legal

1 Impozit pe venit aferent declaraţiei unice Art. 1201 şi art. 123 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2 Contribuţii de asigurări sociale aferente declaraţiei unice Art. 151 alin. (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

3 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate aferente declaraţiei unice Art. 174 alin. (20) şi art. 182 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ordinul nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală

In Monitorul oficial nr. 1.005 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală.

Ordinul nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

In Monitorul oficial nr. 1.005 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

duminică, 23 decembrie 2018

Schema de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation

In Monitorul oficial nr. 1.080 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1854/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation.

vineri, 21 decembrie 2018

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation

In Monitorul oficial nr. 1.080 bis / 2018 a fost publicata schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation.

Programul Start-up Nation este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 108/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare.  
  
Aceasta procedură este o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L. 352/24.12.2013.  
   
Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puţin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserţia pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate, şomerilor şi absolvenţilor.  
 
Totodata, aceasta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

luni, 17 decembrie 2018

Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere

In Monitorul oficial nr. 1.061 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere.

Potrivit aceste hotarari pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 se stabilesc ca zile libere.   
  
Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere, instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2019, potrivit planificărilor stabilite. 
 

Pentru munca prestată conform celor precizate mai sus nu se acordă timp liber corespunzător.

marți, 11 decembrie 2018

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil de la 1 ianuarie 2019

In Monitorul oficial nr. 1.045 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră. 
 
Prin excepţie, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. 
 
În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

joi, 6 decembrie 2018

Decizia nr. 632/2018 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 995 / 2018 a fost publicata Decizia nr. 632/2018 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Prin aceasta decizie se admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Cluj - Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 423/33/2017 şi constată că sintagma "preexistent calităţii de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este neconstituţională. 

Hotărârea nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

In Monitorul oficial nr. 988 / 2018 a fost publicata  Hotărârea nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România.
   
Registrul naţional al calificărilor profesionale din România (RNCP) este o bază de date naţională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel naţional care pot fi dobândite atât prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională, cât şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.  
       
RNCP cuprinde calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor.

În RNCP sunt cuprinse calificările profesionale obţinute în sistemul de educaţie şi formare profesională în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale, respectiv:
 
a) calificările obţinute în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare;
   
b) calificările obţinute în sistemul de formare profesională a adulţilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.