miercuri, 28 martie 2012

Noul Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali

In Monitorul oficial nr. 189 / 2012 a fost publicata Hotararea CCF nr. 6/2012 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali. La data intrarii in vigoare a acestei hotarari se abroga Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Hotararea nr. 6 / 2012 se poate consulta aici >>>

Legea nr. 32/2012 - privind aprobarea OUG nr. 37/2011

In Monitorul oficial nr. 181 / 2012 a fost publicata Legea nr. 32/2012 - privind aprobarea OUG nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente.

Rezultatul exercitiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului si acoperirea pierderii contabile - reglementari din Ordinul MFP nr. 3055 / 2009

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului contabil 121 - profit si pierdere.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, numai dupa aprobarea situatiilor financiare anuale si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Sumele reprezentand rezerve legale constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza prevederilor Legii nr. 31 / 1990 privind societatiile comerciale, se inregistreaza prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 1061 "Rezerve legale". Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.

Inchiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" si 129 "Repartizarea profitului" se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare, in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.

In contul 117 "Rezultatul reportat" se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercitiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. in lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.

miercuri, 21 martie 2012

Ordin ANAF nr. 283/2012 - pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale

In Monitorul oficial nr. 158 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 283/2012 - pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale.

Procedura de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

In Monitorul oficial nr. 148 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 205/2012 - pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Acest ordin aproba:

- Procedura de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social
- modelul formularului Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social;
- modelul formularului Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
- modelul formularului Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Modelul cererii se poate descarca de aici >>>

Mai multe detalii aici >>>

joi, 15 martie 2012

Indrumari privind limitarea raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati

Pe site-ul CECCAR Constatnta au fost publicate indrumari privind limitarea raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati, care pot fi consultate aici >>>

marți, 13 martie 2012

Ajustarea bazei de impozitare a TVA in cazul falimentului beneficiarului

Potrivit art. 138 din Codul fiscal, baza de impozitare a TVA se ajusteaza si in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila.

Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adaugata aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.

Potrivit art. 159 din Codul fiscal referitor la corectarea documentelor, in situatiile prevazute la art. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 lit. d) din Codul fiscal. Astfel ca in cazul falimentului factura de ajustare nu se va transmite clientului.

In factura emisa se va face referire la factura initiala si ca aceasta este emisa in baza art. 138 lit d). din Codul fiscal. De asemenea se va mentiona si hotararea judecatoreasca de inchidere a procedurii falimentului.

Facturile emise in baza art. 138 se trec in decontul de TVA 300 potrivit Ordin ANAF nr. 3665/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".

luni, 12 martie 2012

Tranzactii intre persoanele afiliate. Dosarul preturilor de transfer.

Potrivit art. 11 din Codul fiscal in cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente afiliate, precum si intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:

a) metoda compararii preturilor, prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite altor persoane care vand bunuri sau servicii comparabile catre persoane independente;
b) metoda cost-plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzatoare;
c) metoda pretului de revanzare, prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de revanzare al bunului sau serviciului vandut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vanzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit;
d) orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Potrivit art. 7 din Codul fiscal o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv. Intre persoanele afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii reprezinta pret de transfer;
b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;
c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:

     (i) prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;
     (ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;
     (iii) o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 222 / 2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer, solicitarea organului fiscal competent de intocmire si prezentare, de catre contribuabil, a dosarului preturilor de transfer va fi efectuata in scris.

Refuzul de prezentare a dosarului preturilor de transfer sau prezentarea incompleta a dosarului la termenul stabilit de catre organele fiscale reprezinta efectuarea de tranzactii cu persoane afiliate fara justificarea cuantumului preturilor de transfer practicate. Organele fiscale competente, in cazul efectuarii de catre contribuabil de tranzactii cu persoane afiliate fara justificarea cuantumului preturilor de transfer practicate, vor estima cuantumul preturilor de transfer.

vineri, 9 martie 2012

CECCAR: Masuri pentru stimularea dezvoltarii profesiei

CECCAR a adoptat o serie de masuri pentru stimularea dezvoltarii profesiei contabile prin reducerea cotizatiilor variabile si fixe in anumite cazuri specifice care pot fi consultate aici >>>

miercuri, 7 martie 2012

Normele privind incheierea exercitiului financiar 2011 pentru societatile din domeniul asigurarilor

In Monitorul oficial nr. 3 / 2012 a fost publicat Ordinul CSA nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2011 pentru societatile din domeniul asigurarilor.

Aceste norme sunt aplicabile asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 si lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor.

Anexa cu aceste norme se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Legislatia CSA se poate consulta aici >>>

Modificarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali

In Monitorul oficial nr. 143 / 2012  a fost publicata Hotararea CCF nr. 4/2012 pentru modificarea art. 13 din Normele privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007.

Potrivit acestei hotarari membrii Camerei Consultantilor Fiscali care au absolvit intr-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finantelor Publice, de asociatiile profesionale sau societatile de profil din tara, in baza acordurilor incheiate de Camera Consultantilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numarului de ore efectuate in  orele de pregatire profesionala, prevazute de prezentele norme.

Totodata membrii Camerei Consultantilor Fiscali care au participat la seminare, conferinte, colocvii internationale pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal pot solicita includerea numarului de ore efectuate in  orele de pregatire profesionala, prevazute de prezentele norme.

Hotararea CCF nr. 4/2012 se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 207/2012 privind aprobarea modalitatilor si procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile

In Monitorul oficial nr. 138 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 207/2012 privind aprobarea modalitatilor si procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile.

Procedura de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative

In Monitorul oficial nr. 137 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 144/2012 - pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative.

Acest ordin pune in aplicare art. 84 din OG nr. 92 / 2003 codul de procedura fiscala care prevede ca:

(1) Declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabil, din proprie initiativa, pe perioada termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale.
(2) Declaratiile fiscale pot fi corectate ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia initiala, prin depunerea unei declaratii rectificative.
(3) In cazul taxei pe valoarea adaugata, corectarea erorilor din deconturile de taxa se realizeaza potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se corecteaza potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Declaratiile fiscale nu pot fi depuse si nu pot fi corectate dupa anularea rezervei verificarii ulterioare, cu exceptia situatiilor  in care corectia se datoreaza indeplinirii sau neindeplinirii unei conditii prevazute de lege care impune corectarea bazei de impunere si/sau a impozitului aferent.
(5) Prin erori, in sensul prezentului articol, se intelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor, bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente ale bazei de impunere.
(6) In situatia in care in timpul inspectiei fiscale contribuabilul depune sau corecteaza declaratiile fiscale aferente perioadelor si impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri ce fac obiectul inspectiei fiscale, acestea nu vor fi luate in considerare de organul fiscal.

Continutul acestui ordin se poate consulta aici >>>

joi, 1 martie 2012

Procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 129 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 247 / 2012 care stabileste procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 privind impunerea veniturilor platite in baza contractelor civile incheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, (Codul civil), in forma scrisa, in vederea impunerii fiscale.

Potrivit art. 52 din Codul fiscal pentru urmatoarele venituri, platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1  - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor - din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica.

Procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Codul fiscal se poate consulta aici >>>

Modificare COR 2012

In Monitorul oficial nr. 128 / 2012 a fost publicat Ordinul MMFPS nr. 177 / 2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011.

Ordinul MMFPS nr. 177 / 2012 se poate consulta aici >>>

Clasificarii ocupatiilor din Romania se poate consulta aici >>>