joi, 27 iunie 2013

Ordinul ANAF nr. 622/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Ordinul ANAF nr. 622/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Acest ordin a intrat in vigoare in 17 iunie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

marți, 25 iunie 2013

Ordinul ANAF nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Ordinul ANAF nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Acest ordin se poate consulta aici >>>miercuri, 19 iunie 2013

Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

In Monitorul oficial nr. 348 / 2013 a fost publicata Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Ordinul ANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 345 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, care a intrat in vigoare in 12 iunie 2013.

Acest ordin pune in aplicare:

- art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare
- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Acest ordin aproba:

- procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic;
- "Cerere privind grupul fiscal unic", cod 14.13.03.02/g.f.;
- instrucţiunile de completare a cererii privind grupul fiscal unic;
- "Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic", cod 14.13.02.02/g.f.;
- "Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic", cod 14.13.02.02/g.f.m.

Potrivit art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic.

Totodata potrivit Codului fiscal persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) nu aplica sistemul de TVA la încasare.

Ordinul ANAF nr. 607/2013 se poate consulta aici >>>

vineri, 14 iunie 2013

Declaraţia 221 privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit, modificata din 11 iunie 2013

In Monitorul oficial nr. 341 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 641/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acest ordin a intrat in vigoare in 11 iunie 2013.

Acest ordin inlocuieste formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit" prevazut de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Noul formular care se depune până la data de 25 iunie 2013, în condiţiile prevăzute la art. V din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, se poate descarca de aici >>>

joi, 13 iunie 2013

Numarul de evidenta a platii se completeaza pentru obligaţii fiscale stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii

In Monitorul oficial nr. 774 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1485/2012 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004. Acest act normativ a intrat in vigoare in data de 16 noiembrie 2012.

Incepând cu data intrării în vigoare a acestui ordin până la data de 31 decembrie 2013 se suspendă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Totusi, prin excepţie de la prevederile de mai sus pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Numarul de evidenta a platii se genereaza aici >>>

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

miercuri, 12 iunie 2013

marți, 11 iunie 2013

Cota de impozit pe venit de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere

In Monitorul oficial nr. 331 / 2013 a fost publicata OUG nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative. Acest act normativ a intrat in vigoare in date de 6 iunie 2013.

Aceasta ordonanta precizeaza ca prin derogare de la prevederile art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (care stabileste cota de impozit de 16%), cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere.

Ordinul ANAF nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

In Monitorul oficial nr. 326 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

In Monitorul oficial nr. 323 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale

In Monitorul oficial nr. 323 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale.

Potrivit acestui ordin deciziile de aplicare unitară a legislaţiei fiscale, emise de Comisia fiscala centrala, nu au impact asupra actelor administrative fiscale rămase definitive şi irevocabile în sistemul căilor de atac şi nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 105^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Soluţiile adoptate prin decizii ale Comisiei fiscale centrale şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în vedere la soluţionarea fiecărei speţe.

Potrivit Codului de procedura fiscala:  Comisia fiscală centrală constituită potrivit art. 6 din Codul fiscal are responsabilităţi de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod, a legislaţiei subsecvente acestuia, precum şi a legislaţiei care intră în sfera de aplicare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata valabil de la 1 iulie 2013

Potrivit HG nr. 23 / 2013 incepand cu data de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de mai sus.

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut mai sus, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

La data de 1 februarie 2013, HG nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost abrogata.

sâmbătă, 8 iunie 2013

Amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial a fost publicata OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Aceasta ordonanta de urgenta introduce posibilitatea pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, sa poata solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi.

Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale. Limita sumei de încasat se analizează în funcţie de obligaţiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amânare la plată.

Amânarea la plată nu se acordă:
  
a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;
b) contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente;
c) contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de amanare este prevazuta de art. V al acestei ordonanta de urgenta si se poate consulta aici >>>

OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

In Monitorul oficial a fost publicata OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale. Aceasta ordonanta de urgenta:

- modifica Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

- modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011

- introduce posibilitatea pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, sa poata solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi.

OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale se poate consulta aici >>>

Modificarea de la 1 iulie 2013 a modului de calcul al penalităţii de întârziere

In Monitorul oficial a fost publicata OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Potrivit acestei ordonante de urgenta incepand cu data de 1 iulie 2013 penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 iulie 2013 şi se aplică obligaţiilor de plată scadente după data de 1 iulie 2013. Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la data de 1 iulie 2013 care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 1 iulie 2013.

Nivelul dobanzii dobânzii ramane in continuare neschimbat, de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. Astfel ca cele doua cumulate, dobanda si penalitatea, insumeaza la nivelul unui an 21,9%.

OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale se poate consulta aici >>>


Legea nr. 170/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

In Monitorul oficial nr. 320 / 2013 a fost publicata Legea nr. 170/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Modificari ale impozitului pe profit de la 1 iunie 2013

In Monitorul oficial nr. 310 / 2013 a fost publicata Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Aceasta lege a intrat in vigoare de la 1 iunie 2013.

Aceasta lege aduce urmatoarele modificari la impozitul pe profit:

I.  Se abroga articolul 21 alineatul (3), litera b) din Codul fiscal care preciza ca sunt limitate la deductibilitate cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.

II. La articolul 24 alineatul (11), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"e1) În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, în concordanţă cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizează un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile şi practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscală utilizate înainte de casarea acestora, pe perioada rămasă. Aceste prevederi se aplică şi pentru valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul retratării mijloacelor fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale;".

III. Se modifica modul in care se calculeaza pragul de deductibiliate a amortizarii de 1.500 lei/luna.

Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi 34, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplică prevederile alin. (11) lit. f). Sunt exceptate situaţiile în care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
    2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii, precum şi pentru test drive şi pentru demonstraţii;
    3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
    4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea dreptului de folosinţă, în cadrul contractelor de leasing operaţional sau pentru instruire de către şcolile de şoferi." 


IV. Profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România

Se introduce urmatorul articol:

    Art. 29^1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2013, persoana juridică străină care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent desemnat se cumulează veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine.
    (2) Sediile permanente care aplică dispoziţiile alin. (1) închid perioada impozabilă potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 30 iunie 2013 inclusiv. Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013-30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35.
    (3) Profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente se determină la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile care îi revin potrivit prezentului titlu, în conformitate cu regulile stabilite în cap. II, în următoarele condiţii:
    a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligaţiile fiscale;
    b) numai cheltuielile efectuate în scopul obţinerii veniturilor fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligaţiile fiscale.
    (4) Profitul impozabil la nivelul sediului permanent desemnat se determină pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de fiecare sediu permanent aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine, cu respectarea prevederilor alin. (3) şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea preţului de piaţă al unui transfer făcut între persoana juridică străină şi sediul său permanent. Atunci când sediul permanent nu deţine o factură pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal, celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind suportarea efectivă a costurilor şi alocarea rezonabilă a acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preţurilor de transfer.
    (5) Sediul permanent desemnat în România calculează, declară şi plăteşte obligaţiile ce revin potrivit titlului II pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine.
    (6) În situaţia în care sediul fix care îndeplineşte obligaţiile fiscale potrivit titlului VI constituie şi sediu permanent în sensul art. 8, sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin potrivit prezentului titlu.

Stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

In Monitorul oficial nr. 276 / 2013 a fost publicata HG nr. 186/2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011.

Potrivit acestei hotarari finanţarea în perioada 2010-2020 a programului pentru acordarea, prin Ministerul Economiei, de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puţin 1.100 de microîntreprinderi «S.R.L. -D» pe an, în perioada 2010-2012, şi pentru cel puţin 550 de microîntreprinderi «S.R.L.-D» pe an, în perioada 2013-2020, se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei.

Reglementari referitoare la stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Beneficiaza de prevderile OUG nr. 6/2011, întreprinzătorul tânăr, denumit si întreprinzător debutant, care este persoana fizică majoră si îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;
b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.


Microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi;
d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilităţi:

a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;

c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

OUG nr. 42 / 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

In Monitorul oficial nr. 287 / 2013 a fost publicata OUG nr. 42 / 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Acest act a intrat in vigoare de la 21 mai 2013.

Prelungirea termenului de aplicare a taxarii inverse pt. livrarea de cereale și plante tehnice

Legea nr. 168/2013 privind aprobarea OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care a intrat in vigoare de la 1 iunie 2013, a prelungit pana la 31 mai 2014 termenul de aplicare a taxarii inverse pentru livrarea de cereale și plante tehnice menționate mai jos, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun:Cod NC
Produs
1001 10 00
Grâu dur
1001 90 10
Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării
ex 1001 90 91
Grâu comun destinat însămânţării
ex 1001 90 99
Alt alac (Triticum spelta) și grâu comun, nedestinate însămânțării
1002 00 00
Secară
1003 00
Orz
1005
Porumb
1201 00
Boabe de soia, chiar sfărâmate
1205
Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate
1206 00
Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
1212 91
Sfeclă de zahăr


Sursa tabel: ANAF

Important pentru microintreprinderi

Potrivit pct. 7 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfășoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 112^2 alin.(6) din Codul fiscal datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.

Potrivit art. 112^2 alin.(6) din Codul fiscal:

(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:

a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.


Astfel ca daca o microintreprindere va desfasura activitatile de mai sus incepand din luna iunie 2013, va fi obligata la plata impozitului pe profit din 1 aprilie 2013.

Modificari ale impozitului pe veniturile microintreprinderilor de la 1 iunie 2013

In Monitorul oficial nr. 310 / 2013 a fost publicata Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Aceasta lege a intrat in vigoare de la 1 iunie 2013.

Aceasta lege aduce urmatoarele modificari la statutul microintreprinderilor:


I. Se adauga la definitia microintreprinderii de la art 112^1 din Codul fiscal, litera e):

- nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Astfel art. 112^ 1 devine:

ART. 112^1 Definiţia microîntreprinderii
În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6);
b) *** Abrogat;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.
e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.


II. Se completeaza art. 112^2 din Codul fiscal cu urmatoarele 2 puncte, aceste 2 situatii fiind exceptii de la aplicarea impozitului de 3%:

- (4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidenţa prezentului titlu.
- (4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 112^1. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice.


Astfel art. 112^2 din Codul fiscal devine:

ART. 112^2 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii

(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
 

(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1.
 

(3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35.

(4) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.

(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidenţa prezentului titlu.

(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 112^1. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice.

(5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 112^1.

(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:

a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.

(7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.


miercuri, 5 iunie 2013

Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 310 / 2013 a fost publicata Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Mai multe detalii aici >>>

Valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe in vigoare de la 1 iulie 2013

In Monitorul oficial nr. 313 / 2013 a fost publicata HG nr. 276/2013 nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Astfel incepand cu data de 1 iulie 2013 valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.

Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.

La data intrării în vigoare a acestei hotarari se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 12 februarie 2007.

Potrivit art. 24 din Codul fiscal, mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.