joi, 27 decembrie 2018

Ordinul nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 1.032 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 1.028 / 2018 a fost publicata Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestei legi prin clădire se va intelege orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene.
  
Astfel de la data intrarii in vigoare a acestei legi se va datora impozit pe cladiri si pentru construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene.

Modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 1.008 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2942/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii.

Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

In Monitorul oficial nr. 1.008 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2892/2018 pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018.

Potrivit acestui ordin operaţiunile de redirecţionare se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului până la data de 31 decembrie 2018. După această dată, eventualele plăţi efectuate de către contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 «Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire» şi 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire» se vor returna plătitorilor." 

Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice

In Monitorul oficial nr. 1.006 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice.

Obligaţile fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice sunt urmatoarele:


Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Temeiul legal

1 Impozit pe venit aferent declaraţiei unice Art. 1201 şi art. 123 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2 Contribuţii de asigurări sociale aferente declaraţiei unice Art. 151 alin. (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

3 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate aferente declaraţiei unice Art. 174 alin. (20) şi art. 182 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ordinul nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală

In Monitorul oficial nr. 1.005 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală.

Ordinul nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

In Monitorul oficial nr. 1.005 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

duminică, 23 decembrie 2018

Schema de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation

In Monitorul oficial nr. 1.080 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1854/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation.

vineri, 21 decembrie 2018

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation

In Monitorul oficial nr. 1.080 bis / 2018 a fost publicata schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation.

Programul Start-up Nation este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 108/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare.  
  
Aceasta procedură este o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L. 352/24.12.2013.  
   
Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puţin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserţia pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate, şomerilor şi absolvenţilor.  
 
Totodata, aceasta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

luni, 17 decembrie 2018

Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere

In Monitorul oficial nr. 1.061 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere.

Potrivit aceste hotarari pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 se stabilesc ca zile libere.   
  
Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere, instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2019, potrivit planificărilor stabilite. 
 

Pentru munca prestată conform celor precizate mai sus nu se acordă timp liber corespunzător.

marți, 11 decembrie 2018

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil de la 1 ianuarie 2019

In Monitorul oficial nr. 1.045 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră. 
 
Prin excepţie, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. 
 
În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

joi, 6 decembrie 2018

Decizia nr. 632/2018 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 995 / 2018 a fost publicata Decizia nr. 632/2018 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Prin aceasta decizie se admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Cluj - Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 423/33/2017 şi constată că sintagma "preexistent calităţii de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este neconstituţională. 

Hotărârea nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

In Monitorul oficial nr. 988 / 2018 a fost publicata  Hotărârea nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România.
   
Registrul naţional al calificărilor profesionale din România (RNCP) este o bază de date naţională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel naţional care pot fi dobândite atât prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională, cât şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.  
       
RNCP cuprinde calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor.

În RNCP sunt cuprinse calificările profesionale obţinute în sistemul de educaţie şi formare profesională în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale, respectiv:
 
a) calificările obţinute în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare;
   
b) calificările obţinute în sistemul de formare profesională a adulţilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.
 


sâmbătă, 24 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 884/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 967 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 884/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 963 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta modifica urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
- Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Totodata, aceasta ordonanta precizeaza ca în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punct-amendă este 145 lei, modificand astfel Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  

luni, 19 noiembrie 2018

Modificarea şi completarea titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 954 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 874/2018 pentru modificarea şi completarea titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Modificarea sediului Camerei Consultanţilor Fiscali

In Monitorul oficial nr. 952 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 8/2018 privind modificarea sediului Camerei Consultanţilor Fiscali.

Începând cu data de 1 decembrie 2018, sediul Camerei Consultanţilor Fiscali este în Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.  

Modificarea şi completarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014

In Monitorul oficial nr. 942 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3456/2018 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Dintre modificari amintim:

- exemplele de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.;
 
- introducerea posibilitatii ca entitatea sa poata revizui metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.

duminică, 18 noiembrie 2018

Reorganizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 937 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2716/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.
  
Incepand cu data de 6 noiembrie 2018 se stabileşte competenţa de administrare a contribuabililor mijlocii deja selectaţi/actualizaţi până la aceasta data, în sarcina administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum şi în sarcina Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti.

marți, 30 octombrie 2018

Ordinul nr. 2346/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI

In Monitorul oficial nr. 875 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2346/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

vineri, 12 octombrie 2018

Modificare Cod Fiscal

In Monitorul oficial nr. 854 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  
Potrivit acestei ordonante, incepand cu data de 1 noiembrie 2018 se va aplica cota de TVA redusa de 5% asupra bazei de impozitare pentru următoarele:

- servicii constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite;
- cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
- servicii de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
- dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311 şi 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice.