miercuri, 31 ianuarie 2018

Ordinul nr. 3338/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

In Monitorul oficial nr. 32 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3338/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug.

Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 31 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

luni, 29 ianuarie 2018

Prorogare termen depunere Declaratia 600

Ministerul Finantelor Publice a publicat la transparenta decizionala un proiect de ordonanta de urgenta privind amanarea depunerii Declaratiei 600 până la 1 martie 2018.

marți, 16 ianuarie 2018

ANAF a aprobat registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale

In Monitorul oficial nr. 28 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 4156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora.

Acest ordin aprobă:

- informaţiile conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz; 
- metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a registrului;
- metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaţionalizare a registrului;
- metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil;
- metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat.

Normele anuale de venit pe anul 2018, stabilite pentru activități independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Pe site-ul ANAF au fost publicate normele anuale de venit pe anul 2018, stabilite pentru activități independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit Codului Fiscal in cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin hotărâre a Guvernului. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București au următoarele obligații:

a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin înmulțirea cu 12 a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sunt cele prevăzute în normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Aceste norme pot fi consultate aici >>>

Termenul de depunere al declaratiei de mentiuni 010 pt. aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Potrivit art. 55 din Codul Fiscal, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Declaratia care trebuie depusa pana la 31 martie 2018 este declarația de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni/declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică 010, prevazuta de Ordinul PANAF nr. 3725 / 2017.

luni, 15 ianuarie 2018

Nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR valabil incepând cu data de 9 ianuarie 2018

In Monitorul oficial nr. 19 / 2018 a fost publicata Circulara nr. 1/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Potrivit acestei circulare incepând cu data de 9 ianuarie 2018, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 2,00% pe an.

Modificarea formularelor: 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"

In Monitorul oficial nr. 14 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 4160/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele".

Acest ordin modifica formularele: 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"


Prevederile acestui ordin se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2017.  

Aceste formulare se pot descarca de aici: >>>

miercuri, 10 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

In Monitorul oficial nr. 11 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente

In Monitorul oficial nr. 10 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3254/2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestui ordin contribuabilii prevăzuţi la titlul IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri. 

Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri sau îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală. 

În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri, obligaţiile referitoare la Registrul de evidenţă fiscală îi revin asociatului desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Registrul de evidenţă fiscală se completează anual cu totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfăşurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii Declaraţiei privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege. 
 
Registrul de evidenţă fiscală se completează astfel încât să permită identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care să corespundă cu cel/cea cuprins/cuprinsă în Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după caz, şi în orice altă declaraţie rectificativă depusă ulterior.  
 
În cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenţa se ţine pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiaşi registru de evidenţă fiscală. 
 
Detalierea elementelor de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale evidenţiate în Registrul de evidenţă fiscală se efectuează în funcţie de necesităţile proprii ale acestuia şi de specificul activităţii.
 
TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal nu reprezintă venit şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală. Totodata, TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute în titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, nu reprezintă cheltuială şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală.  
 
Contribuabilii pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin. Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte într-un singur exemplar de către contribuabili, fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă din modelul prevăzut în anexa nr. 1, după caz, pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.
 
 
 


 

marți, 9 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 12/2017 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2018

In Monitorul oficial nr. 6 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 12/2017 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2018.
   
Aceasta hotarare stabileste pentru anul 2018 următoarele cotizaţii fixe: 
   
A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri: 
   - 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi; 
   - 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi; 
   - 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi; 
   - 350 lei - pentru persoanele juridice. 
B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2018: 
   - 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi; 
   - 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi; 
   - 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi; 
   - 2.350 lei - pentru persoanele juridice. 
In plus, cotizaţiile variabile datorate în anul 2018, aferente veniturilor obţinute din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2017, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2017, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează: 
   
-
pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%; 
pentru persoane juridice: 
   a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%; 
   b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%; 
   c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.