miercuri, 27 martie 2019

Ordinul nr. 1754/2019 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

In Monitorul oficial nr. 211/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1754/2019 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual.
 
Pentru anul fiscal 2019, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,8%.
  
Potrivit Codului Fiscal contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepţia plăţii anticipate aferente trimestrului IV care se declară şi se plăteşte până la data de 25 decembrie, respectiv până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat. Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) actualizează plăţile anticipate trimestriale cu ultimul indice al preţurilor de consum comunicat pentru anul în care începe anul fiscal modificat. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit anual, conform declaraţiei privind impozitul pe profit. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi contribuabilii care se dizolvă cu lichidare, pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare.

Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019

In Monitorul oficial nr. 209/2019 a fost publicata Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.
   
Potrivit acestei legi, in anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârşitul lunii în curs, o cotă de:   

a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare; 
b) 17%, care se face venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; 
d) 21%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale; 
e) 48%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct. 


Astfel ca se va modifica cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă în cazul angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul Fiscal. Potrivit OUG nr. 114 / 2018 aceasta contributie se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Prorogarea termenelor referitoare la Declaratia unica

In Monitorul oficial nr. 204/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene.

În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.  
   

În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii", în situaţiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.  
   
În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. 
   

În anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 151 alin. (24) din Codul fiscal se prorogă până la data de 16 august 2019 inclusiv.  
   
În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la art. 133 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal pentru acordarea bonificaţiei se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
 

vineri, 15 martie 2019

Legea nr. 47/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

In Monitorul oficial nr. 171/2019 a fost publicata Legea nr. 47/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.
  
Potrivit aceste legi câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei.
   
Totodata aceasta lege stabileste cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:
 
a) asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei. 

marți, 5 martie 2019

Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

In Monitorul oficial nr. 171/2019 a fost publicat Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016.
 
Potrvit acestui ordin in vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili persoane juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale. Obligaţiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate conform legii, existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.

Ordinul nr. 1719/2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

In Monitorul oficial nr. 166/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1719/2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete.

Ordinul nr. 451/2019 privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora

In Monitorul oficial nr. 156/2019 a fost publicat Ordinul nr. 451/2019 privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora.

Ordinul nr. 452/2019 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

In Monitorul oficial nr. 156/2019 a fost publicat Ordinul nr. 452/2019 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic.
  
Acest ordin introduce in Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic taxa pe activele financiare si contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcţiilor.