joi, 30 mai 2019

Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 354/2019 a fost publicata Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  
Aceasta lege aduce modificari Legii nr. 53/2003 - Codul muncii prin modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului

In Monitorul oficial nr. 340/2019 a fost publicata Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Hotărârea nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

In Monitorul oficial nr. 333/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

luni, 27 mai 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi

In Monitorul oficial nr. 328/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi.
  
Potrivit acestei ordonante asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.  
   

Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical este afişată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte în mod direct de către asiguraţi cu acordul prealabil în scris al acestora. 
    
Prin contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc serviciile medicale pentru care asiguraţii plătesc contribuţie personală în condiţiile de mai sus, modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum şi procedura de stabilire a nivelului contribuţiei personale.


Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 309/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta aduce modificari Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri astfel ca niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Totodata la data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor.  

Beneficiarul muncii prestate de zilieri are următoarele obligaţii:

a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;  
b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor;  
c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate.
  
O alta modificare importanta este acea ca pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.  
   
Se completeaza lista activitatiilor care se pot presta de zilieri, astfel ca lista completa este:  
   

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;   
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;   
c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;   
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;   
e) publicitate - grupa 731;   
f) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;  
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;   

h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;  
i) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;  
j) restaurante - clasa 5610;  
k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630;  
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140.   

joi, 9 mai 2019

Modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

In Monitorul oficial nr. 308/2019 a fost publicat Ordinul nr. 635/1348/2019 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.
 
Acest ordin completează Clasificarea ocupaţiilor din România cu cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale:

1. inginer de dezvoltare a produselor software 251207
2. inginer în instrumentaţie de măsură 215242
3. inginer în realizarea, întreţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor web 251208
4. inginer în sisteme optice 214956
5. podiatru 226926
6. şef staţie OTF (operator transport feroviar) 132455
 
Totodata COR-ul se modifica astfel:

- se redenumeşte ocupaţia "administrator imobile" cu "administrator de condominii" şi păstrează acelaşi cod 515303 în grupa de bază 5153 "Administratori de clădiri".  
- se redenumeşte ocupaţia "şofer autobuz" cu "conducător auto transport rutier de persoane" şi păstrează acelaşi cod 833101 în grupa de bază 8331 "Şoferi de autobuze şi tramvaie".  
- se redenumeşte ocupaţia "şofer autocamion/maşină de mare tonaj" cu "conducător auto transport rutier de mărfuri" şi păstrează acelaşi cod 833201 în grupa de bază 8332 "Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj".   
- se mută ocupaţia "operator umplere recipiente GPL" din grupa de bază 9329 "Muncitori în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 8183 "Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat" la codul 818305.  
- se mută ocupaţia "îmbuteliator fluide sub presiune" din grupa de bază 9329 "Muncitori în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 8183 "Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat" la codul 818306.  

Modificare procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 303/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1086/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Potrivit acestei noi proceduri cererea se soluţionează în termen de maximum 5 zile (si nu 10 zile ca pana acum) de la depunere, de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult, denumit în continuare compartiment de specialitate.  

Totodata cel târziu în ziua următoare (si nu 2 zile lucratoare) depunerii cererii, compartimentul de specialitate solicită compartimentului cu atribuţii în domeniul organizării evidenţei pe plătitori informaţii privind îndeplinirea condiţiei de la pct. 4 lit. c) din Procedura. Compartimentul cu atribuţii în domeniul organizării evidenţei pe plătitori transmite compartimentului de specialitate, în maximum o zi (si nu 3 zile lucratoare) de la solicitare, dacă entitatea/unitatea de cult are/nu are obligaţii fiscale restante mai vechi de 90 de zile de la scadenţă/termen de plată.  
  
In plus, entitatea/unitatea de cult care îndeplineşte toate condiţiile se înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data aprobării (si nu comunicarii) Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.  

Republicare: Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

In Monitorul oficial nr. 297/2019 a fost republicata Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 296/2019 a fost publicata Legea nr. 60/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Aceasta lege modifica definitia serviciilor furnizate pe cale electronică acestea incluzand, în special, serviciile prevăzute în Anexa II a Directivei 112 şi la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare.
  
Totodata aceasta lege defineste cupoanele valorice. Astfel ca:  
 

a) cupon valoric înseamnă un instrument care presupune obligaţia de a-l accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii şi care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităţilor potenţialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul în sine, fie în cadrul documentaţiei aferente, inclusiv în cadrul termenilor şi condiţiilor de utilizare a instrumentului;  
b) cupon valoric cu utilizare unică înseamnă un cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric şi TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric;  
c) cupon valoric cu utilizări multiple înseamnă un cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare unică. 
 

 

Ordinul nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei

In Monitorul oficial nr. 285/2019 a fost publicat Ordinul nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.
 
Procedura de cesiune a creanţelor bugetare se aplică debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor acte normative în baza cărora s-a declanşat procedura insolvenţei.  
 
Procedura de cesiune a creanţelor bugetare poate fi iniţiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe cu creanţe bugetare.
  

Fac obiectul cesiunii creanţele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanţe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune.  
  

Cesiunea creanţelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  
 

a) preţul cesiunii este cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;  
b) plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;  
c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanţei;  
d) constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune. 
 

Prin justificarea unui interes public se poate înţelege: 
 

a) justificarea necesităţii cesiunii creanţei în vederea menţinerii scopului pentru care cesionarul a fost autorizat/contractat de o autoritate sau instituţie publică să presteze un serviciu public şi care se află sub supravegherea şi controlul unei autorităţi sau instituţii publice;  
b) justificarea necesităţii cesiunii creanţei ca fiind de interes public, în vederea rezolvării oricăror probleme, fapte sau evenimente locale ori naţionale cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii;  
c) orice alte justificări din partea cesionarului, relevante în dovedirea interesului public privind cesiunea creanţei.