joi, 28 iunie 2012

Regimul TVA pentru importuri valabil de la 1 ianuarie 2013

Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal de la data de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoanele  impozabile prevazute  mai sus vor evidentia TVA aferenta bunurilor importate in decontul de TVA 300, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la  art. 145 - art. 147^1 din Codul fiscal.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2013, organele vamale nu vor solicita plata taxei pe valoarea adaugata pentru importuri de bunuri persoanelor care fac dovada ca sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Nu se aplica aceste prevederi In cazul persoanelor care sunt inregistrate in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 153^1 din Codul fiscal, care fac plata taxei in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (3) din Codul fiscal.

Declaratia 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

In Monitorul oficial nr. 421 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 874/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii".

In anul 2012, declaratia 600 se depune de persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, numai in situatia in care se incadreaza in una dintre aceste categorii, incepand cu data de 1 iulie 2012.

In conformitate cu prevederile art. 296^21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, declaratia 600 se completeaza si se depune de catre persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz, respectiv:

a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Declaratia se completeaza in doua exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Declaratia se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevazute de lege.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Declaratia se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor, in conformitate cu prevederile legale. in acest caz, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiilor, conform art. 83 alin. (31) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Mai multe detalii precum si instructiunile de completare se pot consulta aici >>>

Formularul se poate descarca de aici >>>

marți, 19 iunie 2012

Tabloul 2012 al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

In Monitorul oficial nr. 404 / 2012 a fost publicata Hotararea CECCAR nr. 267 / 2012 de aprobare a Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, cuprinzand expertii contabili, contabilii autorizati si persoanele juridice de profil, precum si lista membrilor inactivi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, fara drept de exercitare a profesiei.

Acestea se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Tabloul CECCAR se poate consulta online aici >>>

joi, 7 iunie 2012

Examen 2012 pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal

Potrivit  Hotararii nr. 11 / 2012, CCF va organiza in Bucuresti in data de 7 iulie 2012 examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.

Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali pana la data de 2 iulie 2012.

Inscrierile la examenul prevazut la art. 1 se fac in perioada 7-25 iunie 2012 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucuresti.

Tematica si bibliografia aici >>>

Mai multe detalii aici >>>

Chestionare si grile de la examen 2011 >>>

miercuri, 6 iunie 2012

Standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

In Monitorul oficial nr. 369 / 2012 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 3/2012 - privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania se pot consulta aici >>>

Codul de etica al profesiei de evaluator autorizat

In Monitorul oficial nr. 369 / 2012 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania  nr. 1/2012 - pentru aprobarea Codului de etica al profesiei de evaluator autorizat.

Codul de etica al profesiei de evaluator autorizat se poate consulta aici >>>

Ordin MFP nr. 772/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate

In Monitorul oficial nr. 367 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 772/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate.

Potrivit acestui ordin si prevederilor art. 1 din OUG nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, sumele retinute de la data de 1 ianuarie 2011 pana la data de 30 aprilie 2012, reprezentand diferenta dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra intregului cuantum al pensiei si pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra partii din pensie care depaseste nivelul de 740 lei, se restituie astfel:

a) pentru sumele retinute in perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizeaza in transe lunare egale in perioada iunie-august 2012;
b) pentru sumele retinute in perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2013.

Plata catre titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2012 se efectueaza impreuna cu drepturile de pensii aferente fiecarei luni. Suma care se restituie titularului se evidentiaza distinct pe talonul de plata a drepturilor de pensie.

Legea nr. 76 / 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civila

In Monitorul oficial nr. 365 / 2012 a fost publicata Legea nr. 76 / 2012  pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civila.

Aceasta lege cuprinde dispozitiile pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, avand ca principal obiect punerea de acord a legislatiei procesual civile existente cu prevederile acestuia, precum si solutionarea conflictului de legi rezultând din intrarea in vigoare a Codului de procedura civila.