joi, 31 mai 2012

Valorea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2012

Potrivit Ordinului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 821/2012 pentru semestrul I al anului 2012, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 400 lei.
      

Valorea nominala indexata a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2012

Potrivit Ordinului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 820 / 2012, pentru semestrul I al anului 2012, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9 lei.

Ordinul ANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 700 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Acest ordin aproba:

- procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA
- modelul si continutul urmatoarelor formulare:
 
  a) Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA
  b) Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA
  c) Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA
  d) Decizie pentru indreptarea erorilor materiale privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA

Potrivit acestui ordin inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu:
  
a) data reactivarii contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent;
b) data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii;
c) data comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru alte situatii decat cele prevazute la lit. a) si b).

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza:
  
a) de la data declararii ca inactivi, potrivit dispozitiilor art. 78^1 din Codul de procedura fiscala;
b) de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;
c) de la data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal, in situatia in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;
d) de la data de 1 august sau 1 februarie, dupa caz, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioada fiscala pentru TVA si care, in semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA;
e) de la data de 1 februarie sau 1 august, dupa caz, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioada fiscala pentru TVA si care, in deconturile aferente celor 6 luni sau celor doua trimestre, dupa caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 700/2012 se poate consulta aici >>>

marți, 29 mai 2012

Lista 2012 institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

In Monitorul oficial nr. 355 / 24.05.2012 a fost publicat Comunicatul Fondului de Garantare a Depozitelor nr. 1 / 2012 care cuprinde lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea.

De la data publicarii Comunicatului nr. 1 / 2012 isi inceteaza valabilitatea Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 2/2011 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea, publicat in Monitorul Oficial nr. 786 din 4 noiembrie 2011.


Lista completa se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legiiIn Monitorul oficial nr. 350 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii.

Prin acest ordin se aproba:

- procedura de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii
- modelul si continutul Deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu, cod M.F.P. 14.13.02.10
- modelul si continutul Notificarii privind inregistrarea fiscala din oficiu", cod M.F.P. 14.13.07.10

Acest ordin pune in aplicare art. 72 alin. (8) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala care prevede ca in scopul administrarii creantelor fiscale, organele fiscale din cadrul ANAF pot sa inregistreze, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, un subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii.

Procedura prevazuta de acest ordin nu se aplica persoanelor fizice care detin cod numeric personal si sunt supuse impozitului pe venit.

Procedura se aplica persoanelor fizice, persoanelor juridice, precum si entitatilor fara personalitate juridica care au obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala, conform legii, precum si sediilor secundare care au obligatia inregistrarii ca platitori de impozit pe venituri din salarii, conform legii.

Mai multe detalii aici >>>

Prima si a doua zi de Rusalii - zile de sarbatoare legala

Potrivit art. 139 din Codul Muncii zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:

- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine (deci acest paragraf nu se refera la cultul catolic sau la alte culte crestine), pentru persoanele apartinand acestora.

Prevederile de mai sus nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii. 

Prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie. Salariatilor care lucreaza in aceste unitati, precum si la locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii, li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Codul Muncii mai prevede ca prin contractul colectiv de munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere.

vineri, 25 mai 2012

Cerere 230 privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

Data de 25 mai este ultima zi in care se poate depune Cererea 230 privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Cererea se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii:

- au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private si solicita restituirea acestora ;
- opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult. Astfel se poate solicita directionarea cotei de 2% catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult;
- contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Cererea se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil si se depune la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Cererea 230 se poate descarca de aici >>>

joi, 17 mai 2012

Noul model 2012 al Declaratiei 221 privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit

In Monitorul oficial nr. 316 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 647 / 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest ordin modifica modelul formularului 221 - "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9.

Noul model al declaratiei 221 si normele de completare se pot consulta aici >>>

Noul model 2012 al Declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA

In Monitorul oficial nr. 316 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 640 / 2012 pentru aprobarea modelului şi continutului formularului (307) "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata".

Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, se completeaza şi se depune de catre:
  
- persoana impozabila beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte.

Declaratia se depune astfel:

- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul de active;
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing;
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit obligatia de declarare a sumelor rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, pentru persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte.

Modelul acestei declaratii si normele de completare se pot descarca de aici >>>

joi, 10 mai 2012

Modificare Cod fiscal: Contributia de sanatate pentru veniturile din pensii

In Monitorul oficial nr. 306 / 2012 a fost publicata OUG nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice.

Aceasta ordonanta transpune in legislatie deciziile Curtii Constitutionale nr. 223 din 13 martie 2012 si 224 din 13 martie 2012, care stabilesc ca dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, dispozitii care au fost preluate in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2011, si care sunt in vigoare si in prezent, "(...) sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei".

Astfel ca incepand cu data intrarii in vigoare a OUG nr. 15 / 2012, adica 8 mai 2012, alineatul (1) al art. 296^9 din Codul fiscal se modifica astfel:

"Art. 296^9. - (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, prevazute la art. 293^3 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste nivelul de 740 lei."

Aceasta modificare a Codului fiscal se aplica incepand cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012.

Totodata se modifica si articolul 257, alineatul (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii astfel: "(22) Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

Ordinul CSA nr. 7/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar

In Monitorul oficial nr. 297 / 2012 a fost publicat Ordinul CSA nr. 7/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Hotarare CSSPP nr. 12/2012 - privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene

In Monitorul oficial nr. 294 / 2012 a fost publicata Hotararea CSSPP nr. 12/2012 - privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Aceasta hotarare se poate consulta aici >>>


luni, 7 mai 2012

Hotarare nr. 353/2012 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

In Monitorul oficial nr. 279 / 2012 a fost publicata HG nr. 353/2012 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Aceasta hotarare a intrat in vigoare la data de 26 aprilie 2012.

Potrivit art. 43 din OG nr. 24 / 2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor: "Prevederile art. 12 alin. (1) intra în vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului de aprobare a regulamentului de organizare si functionare al Uniunii, a hotararilor Conferintei nationale privind standardele de evaluare prevazute la art. 7 alin. (3) lit. j), a Regulamentului Comisiei de etica si disciplina, precum si a codului de etica al profesiei."

La art. 12.(1) din OG 24 / 2011 se precizeaza ca activitatea de evaluare poate fi desfasurata numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobandita in conditiile OG nr. 24 / 2011, care sunt inscrise in Tabloul Uniunii si dovedesc aceasta cu legitimatia de membru sau autorizatia valabila la data evaluarii. Tabloul Uniunii se publica anual în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.