vineri, 27 august 2021

Stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021

In Monitorul oficial nr. 780/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 836/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021.

Potrivit acestei hotarari, pentru anul 2021 se stabilește un contingent de 50.000 (initial era prevazut un numar de 25.000) de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei

In Monitorul oficial nr. 779/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.193/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Potrivit art. 780 din Codul Civil, sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului. Când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea sunt înregistrate, în condițiile prevăzute de lege, sub aceeași sancțiune, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unităților administrativ- teritoriale în raza cărora se află imobilul, dispozițiile de carte funciară rămânând aplicabile.

Astfel, pentru înregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune în termen de o lună de la data încheierii contractului de fiducie "Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei", însoțită de o copie a contractului de fiducie. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către fiduciar prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia. Declarația, însoțită de copia contractului de fiducie, se depune prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV). 

Mențiunile privind modificarea sau încetarea contractului de fiducie se declară prin completarea și depunerea declarației, având bifată în formular căsuța "Modificare" sau "Încetare", după caz, însoțită de documentele justificative.

Prevederile referitoare la inregistrarea contractului de fiducie se aplică în mod corespunzător și pentru depunerea declarației pentru înregistrarea, modificarea sau încetarea construcțiilor juridice similare fiduciei.

Acest ordin aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei";
b) "Cerere de eliberare a certificatului de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei";
c) "Certificat de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor";
d) "Declarație privind neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități/entități raportoare";
e) "Cerere de înregistrare online pentru accesul la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor";
f) "Cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor";
g) "Referat privind soluționarea cererilor de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, depuse de persoanele prevăzute la art. 19 alin. (81) lit. c) și d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

miercuri, 25 august 2021

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021

In Monitorul oficial nr. 767/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Începând cu data de 11 august 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.

 

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

In Monitorul oficial nr. 767/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 828/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020.

Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

In Monitorul oficial nr. 766/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1191/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Opțiunea de constituire a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit se comunică prin depunerea, de către reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile a grupului, la organul fiscal competent, a unei cereri comune semnate de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului. Cererea privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale. La cerere se anexează certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului și/sau alte documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea condiției de deținere prevăzute la art. 42^2 pct. 1 din Codul fiscal.

Pe baza deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit se marchează, în vectorul fiscal, la rubrica "impozit pe profit" atât pentru persoana juridică responsabilă, cât și pentru ceilalți membri calitatea dobândită în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit aprobat de organul fiscal.

Marcajul în vectorul fiscal se face informatic și conține data de la care contribuabilul a devenit membru al unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit potrivit prevederilor art. 42^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De la data implementării grupului fiscal se inactivează, în vectorul fiscal al fiecărui membru al grupului, cu excepția celui al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal, obligația de declarare privind impozitul pe profit. De la data implementării grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, obligațiile declarative și de plată reglementate de titlul II Impozit pe profit din Codul fiscal revin persoanei juridice responsabile.

Obligațiile de declarare și competența de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate de fiecare membru al grupului, cu excepția impozitului pe profit, rămân neschimbate.

Declarația anuală privind impozitul pe profit se depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru, până la termenele prevăzute de lege. Persoana juridică responsabilă are obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private efectuate/efectuat de membrii grupului.

În situația în care se decide menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit, după încheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali, persoana juridică responsabilă reînnoiește opțiunea.

Opțiunea se comunică organului fiscal competent prin completarea formularului 173 "Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit", depus de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile și semnat de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului, în care se precizează și perioada pentru care grupul decide continuarea aplicării sistemului de consolidare fiscală. Cererea, având bifată caseta corespunzătoare, se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită continuarea aplicării sistemului de consolidare fiscală.

Acest ordin aproba si modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) 173 "Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit", precum și instrucțiunile de completare;
b) 174 "Decizie privind aprobarea/respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit";
c) 175 "Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit".

Totodata, acest ordin cuprinde:

- procedura de modificare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;
- procedura de desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.

marți, 17 august 2021

Procedura de stabilire a TVA datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției

In Monitorul oficial nr. 763/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.159/2021 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

În sensul acestei proceduri persoanele prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. e) și art. 294 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, respectiv misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular, au obligația să plătească TVA pentru mijloacele de transport pe care le-au importat sau achiziționat în regim de scutire de la plata TVA dacă înstrăinează mijloacele de transport într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției.

Contribuabilii care au obligația de plată a TVA în condițiile pct. 2 alin. (2) lit. a) sau b), după caz, depun la organul fiscal competent formularul 380 "Cerere de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

Cererea este însoțită de documente doveditoare, anexate în copie, cum ar fi: documentele de achiziție (factură, bon fiscal etc.) din care să rezulte elementele de identificare a mijlocului de transport, valoarea de achiziție a acestuia și data achiziției.

Sumele se stabilesc la nivelul taxei pe valoarea adăugată care ar fi fost datorată în momentul în care mijloacele de transport au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată.

Compartimentul de specialitate stabilește taxa pe valoarea adăugată datorată pentru mijloacele de transport de către contribuabil, potrivit art. 294^1 din Codul fiscal, și emite formularul "Decizie privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției", conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

Acest ordin aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

- 380 "Cerere de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției";
- "Referat privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției";
- "Decizie privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției";
- "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției";
- "Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Deciziei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . privind stabilirea taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției".

miercuri, 11 august 2021

Noul model al instiintarii pentru discutia finala in cazul inspectiei fiscale

In Monitorul oficial nr. 753/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1189/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală.

Acest ordin introduce noul model al instiintarii pentru discutia finala ca urmare a încheierii inspecției fiscale.

Contribuabilul/Plătitorul trebuie informat pe parcursul desfășurării inspecției fiscale despre aspectele constatate în cadrul acțiunii de inspecție fiscală, iar la încheierea acesteia, despre constatările și consecințele lor fiscale.

Organul de inspecție fiscal comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecție fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspecție fiscală comunică și data, ora și locul la care va avea loc discuția finală, însă nu mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data comunicării proiectului de raport de inspecție fiscală, respectiv 5 zile lucrătoare în cazul marilor contribuabili. Perioada necesară pentru îndeplinirea audierii nu se include în calculul duratei inspecției fiscale .Contribuabilul/Plătitorul poate renunța la discuția finală, notificând acest fapt organului de inspecție fiscală.

Data încheierii inspecției fiscale este data programată pentru discuția finală cu contribuabilul/plătitorul sau data notificării de către contribuabil/plătitor că renunță la acest drept.

Noul model al instiintarii pentru discutia finala:

Domnului/Doamnei . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . ., cu domiciliul fiscal în . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . . , C.U.I. nr. . . . . . . . . . .

Vă înaintăm alăturat proiectul de raport de inspecție fiscală și totodată vă înștiințăm că în data de . . . . . . . . . . , ora . . . . . . . . . . , la . . . . . . . . . ., va avea loc discuția finală asupra constatărilor și consecințelor fiscale, ca urmare a încheierii inspecției fiscale efectuate în perioada . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . .

Vă informăm că aveți posibilitatea să vă exprimați în scris punctul de vedere cu privire la constatările organelor de inspecție fiscală, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care nu vă veți prezenta la termenul stabilit pentru discuția finală din data de . . . . . . . . . ., vă informăm că cel de-al doilea termen stabilit pentru a avea loc discuția finală este în data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . .

În situația în care doriți să renunțați la discuția finală, vă rugăm să notificați acest fapt organului de inspecție fiscală, anterior datei/datelor programate pentru discuția finală. În acest caz, data încheierii inspecției fiscale este data notificării, conform prevederilor art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care nu vă veți prezenta la discuția finală la niciunul dintre cele două termene și nu veți notifica despre renunțarea la acest drept, vă comunicăm că, potrivit art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, data de.......... reprezintă data de încheiere a inspecției fiscale.

De asemenea, vă informăm că, indiferent de opțiunea dumneavoastră de a vă exercita sau nu dreptul de a participa la discuția finală, aveți dreptul să vă prezentați în scris punctul de vedere cu privire la constatările organului de inspecție fiscală, potrivit prevederilor art. 130 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Avizat,
Șef serviciu,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)    

Echipa de inspecție fiscală,
. . . . . . . . . .
(funcția, numele și prenumele, semnătura)


Ordinul nr. 803/2021 pentru completarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 690/2021

In Monitorul oficial nr. 752/2021 a fost publicat Ordinul nr. 803/2021 pentru completarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 690/2021.

Potrivit acestui ordin beneficiarii de ajutor de stat - grant pentru capital de lucru trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 noiembrie 2021, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2021.

Hotărârea nr. 79/2021 pentru modificarea și completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018

In Monitorul oficial nr. 750/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 79/2021 pentru modificarea și completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018.

Modificare norme de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 745/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.398/729/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Potrivit acestui ordin, prin excepție, în situația în care prima etapă a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă se finalizează într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical în continuare poate fi eliberat în prima zi lucrătoare care urmează, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute la art. 20 alin. (1) și art. 24 alin. (2) din norme, cu consemnarea în mod corespunzător în planul de urmărire a evoluției bolii. 

Certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, în cazul urgențelor medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital și pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgența. În aceste situații, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul de familie în baza recomandării emise de către medicul care a asistat urgența, într-o singură etapă, fără a se întocmi planul de urmărire a evoluției bolii.

În cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii (PUEB), a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 4^1 la norme, pe care persoana asigurată are obligația să îl respecte.

În prima etapă, durata acordării concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie și de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu. În cazul menținerii incapacității temporare de muncă, constatată pe baza evaluării răspunsului la tratamentul inițial și/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigațiilor funcționale și/sau imagistice recomandate, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu care monitorizează afecțiunea poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de 7 zile pentru medicul de familie și de maximum 30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu. Pe durata cuprinsă în certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, în funcție de evoluția bolii, poate modifica PUEB.

În situația în care, după ce medicul curant a acordat prima etapă a concediului medical, asiguratul nu se mai prezintă în vederea evaluării stării de sănătate conform planului de urmărire a evoluției bolii sau în situația în care evoluția stării de sănătate a asiguratului este favorabilă ca urmare a respectării de către acesta a planului de urmărire a evoluției bolii, nu se va acorda concediu medical în continuare.

Pentru respectarea planului de urmărire a evoluției bolii, medicii acordă consultații la cabinet.

Situațiile în care medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu poate acorda consultații la domiciliul persoanei asigurate sau la distanță sunt situațiile în care persoana asigurată se află în stare de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, precum și situațiile în care persoana asigurată cu boli cronice sau cu un episod acut de boală se află în imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale, consemnate în fișa pacientului.

Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în cel puțin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepția incapacității temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăși 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

In cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate numai indemnizația aferentă primelor 5 zile de carantină.

Acest ordin introduce de asemenea si un nou model al contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.


Planul de urmărire a evoluției bolii are urmatoarea structura:

Nume și prenume asigurat . . . . . . . . . .

I. Evaluare etapa I

1. Evaluare inițială efectuată în data de . . . . . . . . . . conform fișei/registrului de consultații . . . . . . . . . .
2. Indicații:

Stabilirea conduitei terapeutice - conform fișei/registrului de consultații . . . . . . . . . .
Regim igienodietetic
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Bilet de trimitere, după caz DA □ NU □

3. Programare evaluare ulterioară în data de . . . . . . . . . .

II. Evaluare etapa a II-a - urmărirea evoluției bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă

1. Reevaluare clinică efectuată în data de . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

2. Justificarea acordării concediului medical în continuare . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Semnătura și parafa

joi, 5 august 2021

Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

In Monitorul oficial nr. 743/2021 a fost republicata Hotărârea nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

Aceasta hotarare stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenților chimici prezenți la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activități profesionale care implică agenți chimici.

Pentru substanțele cancerigene și mutagene prezente la locul de muncă, prevederile acestei hotărâri se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă și/sau specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, republicată.

Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă prevăzute de aceasta hotărâre se aplică în cazul în care agenții chimici periculoși sunt prezenți sau pot fi prezenți la locul de muncă, cu respectarea dispozițiilor privind măsurile de protecție împotriva radiațiilor aplicabile agenților chimici, potrivit prevederilor legislației naționale care transpun directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

Valoarea anuală a indicatorului social de referință

In Monitorul oficial nr. 735/2021 a fost publicata Legea nr. 225/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Potrivit acestei legi valoarea indicatorului social de referință se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referință.

Valoarea anuală a indicatorului social de referință va fi avută în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale.

Indicatorul social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, denumit indicator social de referință, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestațiile bănești suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, acordate atât în vederea asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj, cât și în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum și a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă.

In prezent valoarea indicatorului social de referință este de 500 lei.

Modificari la regimul vamal și fiscal al mărfurilor comercializate prin magazinele amplasate în aeroporturile internaționale după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal

In Monitorul oficial nr. 735/2021 a fost publicata Legea nr. 223/2021 pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar.

Aceasta lege modifica art. 4 din OG nr. 86/2003 referitor la pretul de vanzare al mărfurilor comercializate prin magazinele amplasate în aeroporturile internaționale după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, astfel:

Prețurile de vânzare a mărfurilor vor fi exprimate în euro și vor fi afișate la vedere. Excepție fac ziarele și revistele, care pot fi comercializate și în lei, în limita a 50 lei. Pentru aceste vânzări nu se vor întocmi bonuri fiscale și nu se vor solicita cumpărătorilor pașaportul, cartea de îmbarcare sau biletul de avion. Pentru justificarea vânzărilor se va face zilnic un singur bon fiscal. Pentru țigarete, conversia din lei a prețurilor de vânzare cu amănuntul declarate și stabilite conform art. 343 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se obține folosind cursul leu/euro stabilit de Banca Centrală Europeană pentru prima zi lucrătoare a lunii octombrie și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a următorului an calendaristic. Prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigarete obținute după efectuarea conversiei din lei în euro se rotunjesc la nivel de o zecimală, prin reducere, atunci când a doua zecimală este mai mică decât 5, și prin majorare atunci când a doua zecimală este mai mare sau egală cu 5.

duminică, 1 august 2021

Zile libere acordate persoanelor care se vaccinează împotriva COVID-19

In Monitorul oficial nr. 732/2021 a fost publicata Legea nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Potrivit acestei legi, persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

a) câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul angajaților din sistemul public și privat;
b) câte o zi de scutire pentru frecventarea cursurilor, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul elevilor și studenților;
c) câte o zi de permisie, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul cadrelor militare în activitate și al soldaților și gradaților profesioniști.

Aceste dispoziții nu se aplică în situația în care persoanele prevăzute la lit. a) sau c) de mai sus sunt vaccinate la locul de muncă prin grija angajatorului. 

Aceste drepturi se acordă pe baza adeverinței de vaccinare eliberate potrivit legii. În situația în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, persoanele au obligația depunerii adeverinței de vaccinare în prima zi lucrătoare de la vaccinare.

Beneficiază de aceste drepturi și unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum și al persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv a persoanei cu dizabilități. Drepturile se acordă pe baza adeverinței de vaccinare și a declarației pe propria răspundere a celuilalt părinte sau a reprezentantului legal, potrivit căreia acesta nu a solicitat și nu va solicita zile libere pentru însoțirea la efectuarea vaccinului a copilului cu vârsta sub 18 ani, respectiv a persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani. În cazul familiilor monoparentale, în declarația pe propria răspundere se va menționa faptul că părintele se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

Pentru a nu afecta semnificativ activitatea angajatorului, angajații au obligația de a informa angajatorul cu privire la opțiunile de programare a zilelor libere pe care urmează să le solicite în vederea asigurării în condiții optime a funcționării activității acestuia.

Utilizarea semnăturii electronice în domeniul relațiilor de muncă

In Monitorul oficial nr. 720/2021 a fost publicata Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Potrivit acestei legi de modificare, părțile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

Totodata, angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate ori a sigiliului electronic al angajatorului, pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.

Contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, precum și înscrisurile/documentele din domeniul relațiilor de muncă se arhivează de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, și ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, și vor fi puse la dispoziția organelor de control competente, la solicitarea acestora.

Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la

Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă. încetarea contractului individual de muncă.

Organele de control competente au obligația de a accepta, pentru verificare și control, contractele individuale de muncă și actele adiționale, precum și înscrisurile/documentele din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, potrivit legii, fără a le solicita și în format letric. La solicitarea acestora, documentele încheiate cu semnătura electronică pot fi transmise în format electronic și anterior efectuării controlului.

Noțiunile de semnătură electronică, semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată și sigiliul electronic, utilizate în cuprinsul actelor normative care fac obiectul art. I-III din prezenta ordonanță de urgență, au înțelesul dat de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Angajatorul poate suporta, pentru el și pentru angajații săi, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale menționate în prezenta ordonanță de urgență, cheltuielile pentru achiziționarea semnăturilor electronice avansate sau semnăturilor electronice calificate utilizate pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă. Cheltuielile efectuate de angajator, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.


Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului

In Monitorul oficial nr. 715/2021 a fost publicata Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului.

Potrivit acestei legi, măsurile prevăzute la art. 26-28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 prevede la art. 26-28:

- Art. 26. -   Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea oficiului registrului comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii. Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghișeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu.

- Art. 27. -   Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerțului.
  
- Art. 28. -   Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerțului. 

Legea nr. 206/2021 abroga alineatul 3 al art. 17 din Legea societăților nr. 31/1990 care preciza:

" (3) La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social. După înregistrarea în registrul comerțului, oficiul registrului comerțului transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social."