miercuri, 25 octombrie 2017

Ordinul nr. 2950/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă

In Monitorul oficial nr. 830 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2950/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapida.

Acest ordin a introdus 3 formulare noi in categoria celor utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul unităţii de imprimare rapidă, si anume:

- adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; 
- decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale; 
- notă privind restituirea/rambursarea unor sume.

Categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale centrale şi tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă

In Monitorul oficial nr. 830 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2949/2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale.

Prin acest ordin se modifica categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale centrale şi tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, îndeplinind cerinţele legale aplicabile în materie. 

Acestea sunt:
- titlu executoriu; 
- somaţie; 
- decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere; 
- decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare; 
- înştiinţare privind stingerea obligaţiilor fiscale; 
- adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 
- adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; 
- adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi; 
- decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; 
- decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale; 
- decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice; 
- decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice; 
- decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice; 
- decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale; 
- notă privind restituirea/rambursarea unor sume; 
- decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private; 
- decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă; 
- notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
- notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- notificări privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale; 
- notificări privind modul de completare a declaraţiilor fiscale; 
- decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice; 
- decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale; 
- decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu; 
- decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice; 
- notificare privind obligaţiile fiscale restante.

Split TVA: completarea unor acte normative în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 828 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2932/2017 privind completarea unor acte normative în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii.

luni, 23 octombrie 2017

CECCAR: Hotărâre Curtea Europeană privind refuzul de a deduce TVA în urma tranzacțiilor cu operatori declarați inactivi

Vă informăm că a fost publicată Hotărârea Curții Europene de Justiție (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca și Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud. Hotărârea se referă la interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în cazul în care administrația financiară a unui stat refuză dreptul de deducere a TVA unei persoane impozabile pe motiv că „operatorul care i-a prestat servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și TVA a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru (...)”, potrivit pct. 33 al documentului.

Dreptul persoanelor impozabile de a deduce din TVA pe care o datorează taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru bunurile achiziționate și pentru serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu fundamental al sistemului comun al TVA instituit prin legislația Uniunii, se arată în hotărârea citată.

Conform deciziei Curții în cauza menționată, Directiva 2006/112/CE a Consiliului trebuie să fie interpretată „în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că operatorul care i‑a furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru, această declarare a inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic și definitiv, nepermițând să se facă dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale”.

 
Sursa: Consiliul Superior al CECCAR

vineri, 20 octombrie 2017

Split TVA: Precizările privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului

In Monitorul oficial nr. 819 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2768/2017 pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului.

Potrivit acestui ordin unităţile Trezoreriei Statului eliberează extrase de cont, zilnic, în format electronic (fişier PDF cu XML ataşat), semnate cu certificat digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz.  

Extrasele de cont în format electronic eliberate de unităţile Trezoreriei Statului conţin următoarele elemente: 
 
- denumirea unităţii Trezoreriei Statului care eliberează extrasul de cont; 
- data pentru care este emis extrasul de cont; 
- data şi ora la care este editat extrasul de cont; 
- contul analitic al clientului pentru care este emis extrasul de cont; 
- denumirea clientului pentru care este emis extrasul de cont; 
- contul IBAN aferent contului analitic pentru care este emis extrasul de cont; 
- numărul documentului pe baza căruia s-a debitat/creditat contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- data documentului pe baza căruia s-a debitat/creditat contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- data plăţii, conform reglementărilor în vigoare; 
- număr referinţă bancă/trezorerie, reprezentând numărul de referinţă unic atribuit de banca/trezoreria iniţiatoare a operaţiunii; 
- IBAN plătitor/beneficiar, reprezentând codul IBAN al plătitorului în cazul creditării contului, sau codul IBAN al beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont; 
- cod plătitor/beneficiar, reprezentând codul de identificare fiscală al plătitorului în cazul creditării contului sau codul de identificare fiscală al beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont; 
- nume plătitor/beneficiar, reprezentând denumirea plătitorului în cazul creditării contului sau a beneficiarului în cazul debitării contului pentru care este emis extrasul de cont; 
- debit, reprezentând suma în lei cu care este debitat contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- credit, reprezentând suma în lei cu care este creditat contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- cod angajament, reprezentând codificarea generată de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare, în cazul plăţilor dispuse de entităţile publice din contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- indicator angajament, reprezentând codificarea generată de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare, în cazul plăţilor dispuse de entităţile publice din contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- număr intern - explicaţii, reprezentând: 
  - numărul unic intern al plăţii/încasării, alocat prin program informatic de unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul; 
   - explicaţia aferentă sumei plătite/încasate din/în contul pentru care este emis extrasul de cont; 
- sold precedent, reprezentând soldul contului la începutul zilei pentru care este emis extrasul de cont; 
- rulaj zi, reprezentând totalul sumelor înregistrate în debitul şi în creditul contului în ziua pentru care este emis extrasul de cont; 
- total sume, reprezentând totalul sumelor înregistrate în debitul şi în creditul contului în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului curent şi ziua pentru care este emis extrasul de cont, inclusiv; 
- sold final, reprezentând soldul contului la finalul zilei pentru care este emis extrasul de cont; 
- întocmit şi verificat - este aplicată semnătura electronică, pe baza certificatului digital emis de ANAF, care conţine numele şi prenumele persoanei care a verificat extrasul de cont. Suplimentar acestei semnături, pe extrasele de cont în format electronic care sunt puse la dispoziţia titularilor de cont se aplică o semnătură electronică unică a Trezoreriei Statului cu certificat digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz. 

Split TVA: Procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

In Monitorul oficial nr. 813 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2927/2017 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

Acest ordin aproba:

- procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
- formularul 310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA
- referatul privind soluţionarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA
- decizia de soluţionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA
- invitaţia pentru prezentarea contribuabilului la audiere

Modelul formularului 310 si instructiunile de completare se pot descarca de aici >>>

Prevederile acestui ordin se aplică pentru cererile depuse de contribuabil, în temeiul art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 octombrie 2017.

Acest ordin pune in aplicare art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 care precizeaza ca urmatoarele transferuri din contul de TVA se efectuează în urma verificării efectuate de organul fiscal:

- sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;
- sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;
- sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor transferate in contul de TVA din contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau din contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului;
- sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont de TVA şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;
- sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepţia celor reţinute din încasările în numerar sau cu cardul din contul curent;
- alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, cu acordul organului fiscal.

joi, 19 octombrie 2017

Split TVA: Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul operatorilor economici la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug

In Monitorul oficial nr. 812 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2744/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug.

Acest ordin precizeaza ca Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug", aprobată în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, se aplică în mod corespunzător şi de operatorii economici şi alte entităţi care au optat pentru deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de disponibil destinate încasării şi plăţii defalcate a TVA în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. 

Astfel ca operatorii economici şi alte entităţi pot înrola în Sistemul naţional de raportare - Forexebug persoane care deţin certificat digital calificat, pentru următoarele operaţiuni: 

- vizualizarea rapoartelor generate de sistem (extrase de cont, notificări sau alte rapoarte generate de sistem); 
- semnarea şi transmiterea documentelor în format electronic (ordinul de plată multiplu electronic (OPME) sau alte documente electronice stabilite prin procedura de sistem). 

Noua declaratie 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

In Monitorul oficial nr. 812 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2935/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Acest ordin modifica formatul Declaraţiei 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat si a Declaraţiei 710 rectificativă.

Aceasta modificare da posibilitatea îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. Astfel in aceste 2 declaratii se va putea bifa rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» şi se va putea completa codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.

Potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale poate fi utilizat ulterior radierii numai pentru îndeplinirea, de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.  

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.