miercuri, 26 septembrie 2012

HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

In Monitorul oficial nr. 667 / 2012 a fost publicata HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Aceasta hotarare aproba, incepand cu data de 24 noiembrie 2012:

- noile taxe pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
- noile tarife pentru eliberarea de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat.

Noile taxe si tarife valabile de la 24 noiembrie 2012 se pot consulta aici >>>

Hotarare nr. 925/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Hotararea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012

In Monitorul oficial nr. 662 / 2012 a fost publicata HG nr. 925/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Hotararea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012.

Aceasta hotarare modifica numarul de autorizatii de munca care pot fi acordate strainilor in anul 2012 astfel:

- autorizatii de munca pentru lucratori permanenti - 2.300;
- autorizatii de munca pentru lucratori detasati - 1.400.

Celelalte tipuri de autorizatii de munca care pot fi acordate strainilor in anul 2012 mentionate de HG nr. 1.261/2011 raman neschimbate, astfel:

- autorizatii de munca pentru lucratori inalt calificati 1.000;
- autorizatii de munca pentru lucratori sezonieri - 100;
- autorizatii de munca nominale - 100;
- autorizatii de munca pentru lucratori stagiari - 200;
- autorizatii de munca pentru sportivi - 300;
- autorizatii de munca pentru lucratori transfrontalieri - 100.

Ordinul ANAF nr. 1352 / 2012 privind stabilirea unor competente de exercitare a inspectiei fiscale pentru Directia verificari fiscale

In Monitorul oficial nr. 654 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1352 / 2012 privind stabilirea unor competente de exercitare a inspectiei fiscale pentru Directia verificari fiscale.

Potrivit acestui ordin Directia verificari fiscale este una dintre structurile din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala competente în exercitarea inspectiei fiscale partiale privind obligatia de stabilire, retinere si plata a impozitului pe venit, asa cum este acesta prevazut de lege, asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al tarii, conform prevederilor titlului VII din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

marți, 25 septembrie 2012

Sistemul de TVA la incasare de la 1 ianuarie 2013

Potrivit OG nr. 15 / 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal exigibilitatea TVA intervine la data la care are loc faptul generator. Prin exceptie exigibilitatea TVA intervine:

a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare, de jocuri sau alte masini similare.

Prin exceptie se va aplica sistemul TVA la incasare, respectiv exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, astfel:

a) in cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila este inregistrata din oficiu in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 156^3 alin. (13) din Codul fiscal si care aplica sistemul de la data inscrisa in decizia de inregistrare in registru. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, realizate in cursul unui an calendaristic;
   
b) in cazul persoanelor impozabile, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in cursul anului calendaristic curent, incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

Daca in cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la incasare se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de procedura civila, exigibilitatea TVA aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii. In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea TVA aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, calculata conform dispozitiilor Codului de procedura civila.

Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la incasare este obligatorie pentru persoanele impozabile, dar nu se aplica de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal.

Sistemul TVA la incasare se aplica numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestarii, conform prevederilor art. 133, se considera a fi in Romania. Persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu aplica sistemul pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

a) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal;
b) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;
c) in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art. 1521-1523 din Codul fiscal;
d) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica;
e) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal.


In cazul facturilor emise de persoanele impozabile inainte de intrarea sau iesirea in/din sistemul de TVA la incasare se aplica urmatoarele reguli:
   
a) in cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt sau nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa intrarea in sistemul TVA la incasare, nu se aplica prevederile sistemului de TVA la incasare. In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de TVA la incasare, care au fost ori nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data intrarii persoanei impozabile in sistem, se va aplica sistemul TVA la incasare pentru diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii in sistemul de TVA la incasare al persoanei impozabile;
   
b) in cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt ori nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa iesirea din sistemul TVA la incasare, se continua aplicarea sistemului. In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data iesirii persoanei impozabile din sistemul TVA la incasare, se va aplica sistemul de TVA la incasare numai pentru taxa aferenta contravalorii partiale a livrarilor/prestarilor facturate inainte de iesirea din sistem a persoanei impozabile.

Pentru determinarea TVA aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, care devine exigibila, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta aplicandu-se urmatorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei TVA, respectiv 24 x 100/124, in cazul cotei standard, si 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, in cazul cotelor reduse.

In cazul evenimentelor mentionate la art. 138 din Codul fiscal, TVA este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

In situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul TVA la incasare, in cazul evenimentelor mentionate la art. 138 din Codul fiscal , regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilitatii TVA se aplica urmatoarele prevederi:

a) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. a) din Codul fiscal:
    1. in cazul in care operatiunea este anulata total inainte de livrare/prestare, exigibilitatea TVA intervine la data anularii operatiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea TVA. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea TVA se opereaza anularea TVA neexigibile aferente;
    2. in cazul in care operatiunea este anulata partial inainte de livrare/prestare, se opereaza reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea TVA, iar in situatia in care cuantumul TVA aferente anularii depaseste taxa neexigibila, pentru diferenta exigibilitatea TVA intervine la data anularii operatiunii;
b) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. b) din Codul fiscal se aplica corespunzator prevederile lit. a);
c) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. c) din Codul fiscal se aplica corespunzator prevederile lit. a) pct. 2;
d) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal se opereaza anularea TVA neexigibile aferente;
e) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. e) din Codul fiscal se aplica corespunzator prevederile lit. a).

in situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul TVA la incasare, daca evenimentele mentionate la art. 138 din Codul fiscal intervin dupa cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, dupa caz, de la data termenului-limita pentru emiterea acesteia, taxa este exigibila la data la care intervine evenimentul.


Dreptul de deducere a TVA pentru sistemul de TVA la incasare

Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3)-(8)  din Codul fiscal este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3)-(8) din Codul fiscal este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal. Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal.


Emiterea facturii de catre persoanele impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare

Persoanele impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare au obligatia sa mentioneze in factura «TVA la incasare».


Alte reglementari si obligatii privind sistemul de TVA la incasare

Persoana impozabila care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligatia sa depuna notificarea persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare in anul calendaristic precedent si care este obligata sa continue aplicarea sistemului TVA la incasare ca urmare a faptului ca cifra sa de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

In situatia in care persoana impozabila prevazuta care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, nu depune notificarea, aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de inregistrare in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA. In perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare si data inregistrarii din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA, dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal, iar pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2) din Codul fiscal.

Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, in vederea schimbarii sistemului aplicat. In situatia in care persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiata din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. Pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul TVA la incasare si data radierii din oficiu de catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, se aplica regulile generale privind exigibilitatea TVA, iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare Registrul este public si se afiseaza pe site-ul ANAF. Inscrierea si radierea in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare se face de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile, pana la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea, sau din oficiu. Prin exceptie, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic, sunt inregistrate din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, de la data inregistrarii acestora in scopuri de TVA.


Conditii de exercitare a dreptului de deducere

Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, persoana impozabila trebuie ca pentru TVA datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155, precum si dovada platii in cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare.


Notificarea sistemului de TVA la incasare trebuie depusa pana la data 25 octombrie 2012


In anul 2013, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, determinata in functie de elementele prevazute la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

In scopul aplicarii acestor prevederi, persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013 are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. In situatia in care persoana impozabila nu depune notificarea, aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, pana la data de 1 ianuarie 2013, urmand a aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

Inscrierea in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013 se face de catre organele fiscale competente pana la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificarilor depuse.

OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 621 / 2012 a fost publicata OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

OG nr. 15 / 2012 se aplica de la 1 ianuarie 2013 cu exceptile prevazute la art. III.

OG nr. 15 / 2012 poate fi consultata aici >>>

miercuri, 19 septembrie 2012

21 septembrie: Ziua Nationala a Contabilului Roman

In data de 21 septembrie 2012 se va sarbatori ca in fiecare an "Ziua Nationala a Contabilului Roman". Cu aceasta ocazie CECCAR va organiza la nivel national ample manifestari dedicate membrului fondator si presedinte al CECCAR – prof. univ. dr. Marin Toma.

Pentru programul complet si locatia manifestarilor click aici >>>

miercuri, 12 septembrie 2012

Ordinul ANAF nr. 1303/2012 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 637 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1303/2012 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale.

Acest ordin introduce 3 noi formulare:

- Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;
- Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti;
- Decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti.

Modificare dobanda datorata in cazul platii dividendelor dupa termenul legal

Potrivit art. IV din OUG nr. 47 / 2012 care modifica alineatul (2) al articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale:

"(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. in caz contrar, societatea comerciala datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare."

Potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 4 puncte procentuale.

Ordinul MFP nr. 1151/2012 - pentru aprobarea formularelor si a instructiunilor necesare aplicarii prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 629 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1151/2012 - pentru aprobarea formularelor si a instructiunilor necesare aplicarii prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.

Acest ordin aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexele nr. 1 si 2:

a) 171 "Declaratie privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011";
b) "Decizie de anulare a penalitatilor de intarziere".

OG nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare se poate consulta aici >>>

Modificare Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

In Monitorul oficial nr. 624 / 2012 a fost publicata OG nr. 23 / 2012  pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.

Mai jos sunt cateva dintre modificarile aduse OG nr. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, care au intrat in vigoare de la 2 septembrie 2012:

1.  Modificare art. 3.

Accesul la profesia contabila: la cerere se pot inscrie direct la stagiu absolventii cursurilor de master, organizate de facultatile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere in profesie, incheiate de universitati cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

2.  Modificare art. 4.

Recunoasterea calitatii de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice straine membre ale unor organisme de acreditare recunoscute pe plan international se obtine prin sustinerea unui interviu potrivit normelor elaborate in acest sens de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

3. Modificare art. 4.

La cerere, persoanele care au calitatea de contabil autorizat si care, ulterior dobandirii acestei calitati, indeplinesc conditia privind studiile economice superioare,  au acces la profesia de expert contabil prin sustinerea unui examen de diferenta la disciplinele: Contabilitate, Expertiza contabila, Doctrina si deontologia profesiei contabile, Audit financiar si Evaluare economica si financiara a intreprinderilor. Aceste examene se sustin in cadrul sesiunilor de examene organizate pentru admiterea la stagiu a expertilor contabili.

4. Modificare art. 7.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar, consultanta fiscala si evaluare numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, dupa caz.

5.  Modificare art. 21 - membru activ/inactiv:

Trecerea unei persoane de la statutul de membru activ la statutul de membru inactiv al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se poate face pe baza de cerere scrisa a persoanei respective, din care sa rezulte situatia de incompatibilitate prevazuta prin lege speciala.

Trecerea unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se face prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    (i) depunerea unei cereri scrise a persoanei respective la filiala la care este inregistrata;
    (ii) depunerea cazierului judiciar;
    (iii) efectuarea unui curs de 20 de ore, avand ca tematica legislatia specifica.

6. Modificare jurmanant:

«Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil/contabil autorizat.»

7. Modificare art. 26 referitor la persoanele fizice sau juridice straine care doresc sa exercite profesia contabila.

8. Modificare art. 28. 

 (1) Situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt supuse auditului statutar, conform legii.
 (2) Activitatea filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se controleaza de catre cenzori alesi de adunarile generale.

9. Modificare art. 33 referitor la Comisia superioara de disciplina.

Pe langa Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania functioneaza Comisia superioara de disciplina, compusa din 5 membri titulari si 5 supleanti. Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt alesi de Conferinta nationala pentru un mandat de 4 ani dintre expertii contabili inscrisi in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.

Contestatiile impotriva hotararilor emise de Comisia superioara de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Deciziile Consiliului superior pot fi contestate la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti.

10. Modificare art. 38.

Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se desfasoara sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

11. Modificare art. 44.

Hotararile si deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la adoptare. Hotararile si deciziile care nu sunt de interes general pentru membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se publica pe site-ul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in termen de maximum 10 de zile de la adoptare.
   
Hotararile si deciziile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania referitoare la domeniile prevazute la art. 38 alin. (2) se publica dupa avizarea acestora de catre organismul de supraveghere in interes public.

Nepublicarea hotararilor si deciziilor in conditiile prevazute mai sus face ca acestea sa nu fie opozabile membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sau altor persoane fizice si juridice.

Suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

In Monitorul oficial nr. 623 / 2012 a fost publicata OG nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale.

Potrivit acestei ordonante aplicarea dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2013.

OG nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 621 / 2012 a fost publicata OG nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare la 1 septembrie 2012. Totusi anumire articole vor intra in vigoare doar de la 1 octombrie 2012 sau 1 ianuarie 2013.

Textul integral se poate descarca de aici >>>

vineri, 7 septembrie 2012

Ordin ANAF nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

In Monitorul oficial nr. 619 / 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

Potrivit acestui ordin, la anexa nr. 1 din Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.294/2007, numerele curente 3 "Impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare" si 4 "Impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil" se abroga.

Obligatiile fiscale de mai sus, respectiv impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 si impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, care nu au fost achitate de contribuabili pana la data intrarii in vigoare a acestui ordin, se vor achita in continuare in contul 20.47.01.01 "Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire".

Acest ordin inlocuieste anexa 2 - NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire".

joi, 6 septembrie 2012

Legea nr. 76 / 2012: Modificare Legea nr. 31 / 1990 - legea societatilor

Potrivit Legii nr. 76 / 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134 / 2010 – Codul de procedura civila, ori de cate ori prin legi si prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale ori la "societatea comerciala/societatile comerciale", dupa caz, trimiterea se considera a fi facuta la Legea societatilor nr. 31/1990 ori, dupa caz, la "societatea/societatile reglementata/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".

In termen de 2 ani (1 februarie 2015) de la data intrarii in vigoare (1 februarie 2013) a  Legii nr. 76 / 2012, societatile inregistrate in registrul comertului care au in denumire sintagma "societate comerciala" sunt obligate a efectua demersurile necesare inlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu denumirea inscrisa in registrul comertului la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76 / 2012 (1 februarie 2013). Inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii este scutita de taxa de inregistrare.

Aceasta prevedere va implica modificarea actului constitutiv al firmei.

miercuri, 5 septembrie 2012

Update: Aplicatia ordine de plata/foi varsamant

In data de 23.08.2012 a fost actualizata la versiunea 1.0.4 aplicatia ANAF pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu Ordinul MFP nr. 246 / 2005 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin MEF nr. 1294 / 2007.

Descarca de aici >>>

Modificare OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

In Monitorul oficial nr. 618 / 2012 a fost publicata OG nr. 16 / 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Potrivit acestei ordonante data depunerii declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei. In cazul in care declaratia nu este validata, data depunerii declaratiei este data validarii astfel cum rezulta din mesajul electronic.

Totodata se prevede ca prin exceptie, in situatia in care declaratia fiscala a fost depusa pana la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea declaratiei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial in cazul in care contribuabilul depune o declaratie valida pana in ultima zi lucratoare a aceleiasi luni.

Pentru toate modificarile aduse de catre OG nr. 16 / 2012 click aici >>>