vineri, 29 martie 2013

Ordinul MFP nr. 348/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

In Monitorul oficial nr. 155 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 348/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

In Monitorul oficial nr. 152 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

miercuri, 27 martie 2013

Modificare norme completare Declaratia 392A si 392 B

Potrivit HG nr. 84 / 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, modul de completare si depunere al declaratiilor prevazute de at. 156^3 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal se modifica astfel:

- notificările prevăzute la art. 156^3 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care există obligaţia notificării. Nu se depun notificări în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de referinţă, respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea.

- in scopul aplicării prevederilor art. 156^3 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă, respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA, fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, în cursul anului de referinţă, este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă.

- in scopul aplicării prevederilor art. 156^3 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării şi, după caz, achiziţiile efectuate din ţară.

Notificarile la care se face referire la art. 156^3 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal sunt declaratiile 392A si 392B.

Potrivit Codului fiscal art. 156^3:

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care aparţin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:

      a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum şi suma taxei aferente;
      b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum şi suma taxei aferente.

- persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:

       a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
       b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
       c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
       d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

Reglementari legale privind munca de noapte

Potrivit art. 125 din Codul Muncii, munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte.

Salariatul de noapte reprezintă, după caz:

a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.

Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

Durata normală a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil şi numai în situaţia în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.In acest caz, angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.

Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă printr-o adresa.

Salariaţii de noapte beneficiază:

a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Salariaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic.

Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.

Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

luni, 25 martie 2013

Ordin ANAF nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

In Monitorul oficial nr. 126 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului.

Potrivit acestui ordin in vederea reducerii contactului direct dintre contribuabili şi funcţionarii publici din cadrul organului fiscal şi simplificării accesului la o informaţie rapidă şi exactă, informaţiile cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, asigurându-se astfel transparenţa datelor cuprinse în fişa pe plătitori.

Contribuabilii pot accesa informaţiile prevăzute mai sus, de pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin autentificare în baza certificatului digital. Pentru utilizarea accesului controlat la dosarul fiscal, contribuabilii pot solicita emiterea unui certificat digital în baza formularelor 152 şi 153, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularele 152- Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat si 153-Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal, se pot descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>> 

Ordinul MFP nr. 1717/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal

In Monitorul oficial nr. 896 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1717/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal.

Hotararea CCF nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea starii consultantului fiscal, suspendarea, incetarea si redobandirea calitatii de membru al Camerei Consultantilor Fiscali

In Monitorul oficial nr. 894 / 2012 a fost publicata Hotararea CCF nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea starii consultantului fiscal, suspendarea, incetarea si redobandirea calitatii de membru al Camerei Consultantilor Fiscali.

HG nr. 1253/2012 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2013

In Monitorul oficial nr. 881 / 2012 a fost publicata HG nr. 1253/2012 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2013.

Potrivit acestei hotarari se stabileşte un număr total de 5.500 de autorizaţii de muncă ce vor fi eliberate în anul 2013 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008.

Tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă ce pot fi acordate străinilor în anul 2013 sunt următoarele:

a) autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi - 3.000;
b) autorizaţii de muncă pentru lucrători detaşaţi - 900;
c) autorizaţii de muncă pentru lucrători înalt calificaţi - 800;
d) autorizaţii de muncă pentru lucrători sezonieri - 100;
e) autorizaţii de muncă nominale - 100;
f) autorizaţii de muncă pentru lucrători stagiari - 200;
g) autorizaţii de muncă pentru sportivi - 300;
h) autorizaţii de muncă pentru lucrători transfrontalieri - 100.

Potrivit OUG nr. 56 / 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, este străin, persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

In Monitorul oficial nr. 146 / 2013 a fost publicata Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care a intrat in vigoare la 22 martie 2013.

Aceasta lege majoreaza pedepsele pentru anumite infractiuni astfel:

- „Art. 3 din Legea 241 / 2005 - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intentie sau din culpã, documentele de evidentã contabilã distruse, în termenul înscris în documentele de control.”

- „Art. 4 din Legea 241 / 2005 - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicãrii verificãrilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somatie.”

- „Art. 5 din Legea 241 / 2005 - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 6 ani împiedicarea, sub orice formã, a organelor competente de a intra, în conditiile prevãzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuãrii verificãrilor financiare, fiscale sau vamale.”

- „Art. 6 din Legea 241 / 2005 - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 6 ani retinerea si nevãrsarea, cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadentã, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursã.”

- La articolul 9 din Legea 241 / 2005, alineatele (2) si (3) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

„(2) Dacã prin faptele prevãzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei nationale, limita minimã a pedepsei prevãzute de lege si limita maximã a acesteia se majoreazã cu 5 ani.
(3) Dacã prin faptele prevãzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei nationale, limita minimã a pedepsei prevãzute de lege si limita maximã a acesteia se majoreazã cu 7 ani.”

Aceasta lege se poate consulta aici >>>

Anunt MFP referitor la deducerea TVA pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

MFP a publicat urmatorul anunt referitor la deducerea TVA pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale >>>

vineri, 22 martie 2013

Hotărârea CAFR nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie

In Monitorul oficial nr. 144 / 2013 a fost publicata Hotărârea CAFR nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie.

Hotărârea CCF nr. 4/2013 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

In Monitorul oficial nr. 144 / 2013 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 4/2013 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

Potrivit acestei hotarari Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România se convoacă în data de 27 aprilie 2013.

La lucrările Conferinţei pot participa consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de aceasta la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă şi achitarea taxei aferente.

Pentru o bună organizare a lucrărilor Conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 17 aprilie 2013, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2013@ccfiscali.ro.

Calculator timbru de mediu pentru autovehicule

Calculatorul timbrului de mediu pentru autovehicule >>>

Ordinul ANAF nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 142 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Acest ordin aprobă procedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) "Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule", cod 14.13.02.50/c;
b) "Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing", cod 14.13.02.50/c.1.;
c) "Referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule";
d) "Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule", cod 14.13.02.50;
e) "Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing", cod 14.13.02.50/1;
f) "Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule", cod 14.13.02.50/d.

 Acest ordin se poate consulta aici >>>

Calculatorul timbrului de mediu pentru autovehicule >>>

Hotărârea CAFR nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

In Monitorul oficial nr. 50 / 2012 a fost publicata Hotărârea CAFR nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010.

Aceasta hotarare pune in aplicare art. 17 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010 care prevad ca prin derogare de la principiul confidenţialităţii, auditorii financiari inspectaţi au datoria profesională de a prezenta informaţii confidenţiale, pentru a se conforma controlului calităţii efectuat de organismul profesional, în conformitate cu cerinţele Codului etic al profesioniştilor contabili adoptat de Cameră.

In acest sens la solicitarea echipei de inspectori, auditorii au obligaţia să recunoască constatările inspecţiei pentru asigurarea calităţii, prin semnarea notelor de inspecţie, şi să comunice în scris Camerei Auditorilor Financiari din România, la termenele fixate, modul de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma inspecţiei.

joi, 21 martie 2013

Deducerea TVA-ului de pe bonurile fiscale: reglementare de la 17 martie 2013

Potrivit HG nr. 84 / 2013 care a intrat in vigoare la 17 martie 2013, se va putea deduce TVA-ul  de pe bonurile fiscale astfel:

"(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. 45."

Pana la data de 17 martie 2013 deducerea Tva –ului se putea realiza asa:

(3) Pentru carburanţii auto achiziţionaţi, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. 45^1.

Potrivit art 155 alin (11) si (12) din Codul Fiscal factura simplificata se emite astfel:

(11) Persoana impozabilă care are obligaţia de a emite facturi conform prezentului articol, precum şi persoana impozabilă care optează pentru emiterea facturii potrivit alin. (10) pot emite facturi simplificate în oricare dintre următoarele situații:

a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevăzut la art. 139^1;
b) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură conform alin. (2).

(12) În urma consultării Comitetului TVA instituit în temeiul prevederilor art. 398 din Directiva 112, prin ordin al ministrului finanțelor publice se aprobă ca persoana impozabilă care are obligaţia de a emite facturi conform prezentului articol, precum şi persoana impozabilă care optează pentru emiterea facturii potrivit alin. (10) să înscrie în facturi doar informațiile prevăzute la alin. (20), în următoarele cazuri, conform procedurii stabilite prin norme:

a) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100 euro, dar mai mică de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevăzut la art. 139^1; sau
b) în cazul în care practica administrativă ori comercială din sectorul de activitate implicat sau condițiile tehnice de emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor obligaţiilor menţionate la alin. (19) sau la alin. (22) să fie extrem de dificilă.


Totodata potrivit art 155 alin (20) din Codul Fiscal facturile emise în sistem simplificat în condițiile prevăzute la alin. (11) şi (12) trebuie să conţină cel puţin următoarele informații:

a) data emiterii;
b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
d) suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia;
e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.

miercuri, 20 martie 2013

HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

In monitorul oficial nr. 137 / 2013 a fost publicata HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

HG nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

In Monitorul oficial nr. 136 / 2013 a fost publicata HG nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

HG nr. 84/2013 se poate consulta aici >>>

Codul fiscal actualizat 2013 se poate consulta aici >>>

Hotararea CCF nr. 14/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultantilor Fiscali

In Monitorul oficial nr. 875 / 2012 a fost publicata Hotararea CCF nr. 14/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultantilor Fiscali.

Hotararea CCF nr. 13/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali

In Monitorul oficial nr. 875 / 2012 a fost publicata Hotararea CCF nr. 13/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali.

Potrivit acestei hotarari Comitetul pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali urmăreşte identificarea problemelor şi soluţiilor ce vizează reglementarea profesiei de consultant fiscal şi relaţiile Camerei Consultanţilor Fiscali cu membrii acesteia, cu instituţiile şi autorităţile publice cu responsabilităţi în dezvoltarea profesiei, precum şi cu organizaţiile, asociaţiile şi cu orice alte entităţi naţionale şi internaţionale care activează în domenii ce interferează cu domeniul de activitate al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Comitetul are următoarele atribuţii:
  
a) promovează în rândul membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali principiile, regulile şi standardele profesionale elaborate de Camera Consultanţilor Fiscali, Confederaţia Fiscală Europeană şi Uniunea Profesiilor Liberale din România;
b) asigură colaborarea cu organismele şi cu organizaţiile profesionale, naţionale şi internaţionale, din domeniul sau din domeniile conexe activităţii de consultanţă fiscală;
c) analizează, evaluează şi propune soluţii la problemele identificate în exercitarea profesiei de consultant fiscal ori semnalate Comitetului;
d) elaborează propuneri de perfecţionare a cadrului legislativ în domeniul consultanţei fiscale;
e) propune activităţi de promovare a profesiei de consultant fiscal în rândul contribuabililor;
f) efectuează, pe bază de sondaje în rândul membrilor Camerei, rapoarte cu privire la exercitarea profesiei şi la problemele acesteia;
g) promovează în rândurile membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali activităţile şi susţinerile delegaţilor la conferinţele organizate de Confederaţia Fiscală Europeană şi la alte evenimente oficiale, interne şi internaţionale;
h) alte atribuţii stabilite de către Biroul permanent şi Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

OUG nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial 857 / 2012 a fost publicata OUG nr. 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 Aceasta ordonanta a intrat in vigoare de 1 ianuarie 2013 si modifica regimul accizelor.

marți, 19 martie 2013

OUG nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

In Monitorul oficial nr. 127 / 2013 a fost publicata OUG nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene.

Aceasta ordonanta modifica urmatoarele acte normative:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012

- Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002

- Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012

Legea nr. 40/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

In Monitorul oficial nr. 129 / 2013 a fost publicata Legea nr. 40/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Lege nr. 13/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

In Monitorul oficial nr. 127 / 2013 a fost publicata Legea nr. 13/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Zilele de 2 şi 3 mai 2013 sunt zile libere pentru salariaţii din sectorul public

In Monitorul oficial nr. 129 / 2013 a fost publicata HG nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere.

Potrivit acestei hotarari pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 2 şi 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere. Pentru aceste zilele instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20 aprilie 2013 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificărilor stabilite.

Aceste prevederi nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Totodata aceste prevederi nu se aplică:

- magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2, respectiv 3 mai 2013 şi nici participanţilor în aceste procese.
- personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfăşoară în zilele respective activităţi stabilite prin ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice.

Dispoziţiile acestei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

Legea nr. 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 131 / 2013 a fost publicata Legea nr. 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Ordinul MFP nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

In Monitorul oficial nr. 130 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor.

Potrivit acestui ordin, categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:
    a) taxa pe valoarea adăugată;
    b) impozitul pe profit;
    c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
    d) accizele;
    e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;
    f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
    g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
    h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;
    i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    j) contribuţia de asigurări sociale;
    k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
    l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
    m) redevenţele miniere;
    n) redevenţele petroliere;
    o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
    p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
    q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
    r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale."

Acest ordin modifica:

a) formularul "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
b) formularul "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

Aceste formulare se pot descarca de aici >>>

luni, 11 martie 2013

Ordinul MFP nr. 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile

In Monitorul oficial nr. 857 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Acest ordin modifica Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene si Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Acest ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012.

Hotărârea CSSPP nr. 2/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

In Monitorul oficial nr. 118 / 2013 a fost publicata Hotărârea CSSPP nr. 2/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Decizia Consiliului pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 3 / 2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar

In Monitorul oficial nr. 125 / 2013 a fost publicata Decizia Consiliului pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 3 / 2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar.

Ordinul BNR nr. 2/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

In Monitorul oficial nr. 125 / 2013 a fost publicat Ordinul BNR nr. 2/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010.

Timbrul de mediu pentru autovehicule

In Monitorul oficial nr. 119 / 2013 a fost publicata OUG nr. 9 / 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

duminică, 3 martie 2013

Hotărârea CCF nr. 3/2013 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013

In Monitorul oficial nr. 113 / 2013 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 3/2013 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013.

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.

Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.

Mai multe detalii aici >>>

Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei – Serviciul Profesii Juridice Conexe a documentului „Lista consultanţilor fiscali care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare”

Camera Consultantilor fiscali a elaborat Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei – Serviciul Profesii Juridice Conexe a documentului „Lista consultanţilor fiscali care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare”. Aceasta procedura se poate consulta aici >>>