marți, 30 aprilie 2013

Ordinul MFP nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013

In Monitorul oficial nr. 229 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013.

Mai multe detalii aici >>>

luni, 29 aprilie 2013

Legea nr. 99/2013: Modificari importante referitoare la activitatea de evaluare

In Monitorul oficial nr. 213 / 2013 a fost publicata Legea nr. 99/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, care a intrat in vigoare la 18 aprilie 2013.

Potrivit acestei legi denumirea "Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România", respectiv "Uniunea" din cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor se înlocuieşte cu denumirea "Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România".

În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, denumirea "Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România" se înlocuieşte cu denumirea "Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România".

Aceasta lege modifica conditiile referitoare la dobândirea calităţii de membru corporativ astfel:

- conditia de la articolul 20 alineatul (2) lit. b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie evaluatori autorizaţi şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale; - se abroga.
- conditia de la articolul 20 alineatul (2) lit. c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii evaluatori autorizaţi; - se inlocuieste cu: "cel puţin un membru al consiliului de administraţie sau administratorul unic al societăţii reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să deţină calitatea de evaluator autorizat;".

Modificare Cod de procedura fiscala

In Monitorul oficial nr. 211 / 2013 a fost publicata Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Acest act normativ a intrat in vigoare de la 18 aprilie 2013.

Aceasta lege modifica Codul de procedura fiscala si astfel prin excepţie de la prevederile alin. (3^1) al articolului 83, în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.

Totodata aceasta lege abroga articolul 234 din Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală care continea dispoziţii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activităţi cu produse accizabile.

marți, 23 aprilie 2013

Formarea şi preluarea pe OPFV a numărului de evidenţă a plăţii pentru Decizii de impunere, Documente de constatare amendă si Decizii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

Formarea şi preluarea pe OPFV a numărului de evidenţă a plăţii pentru Decizii de impunere, Documente de constatare amendă si Decizii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se poate realiza aici >>>

Mai multe detalii aici >>>


luni, 22 aprilie 2013

Programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari (PFAM)

ANAF a publicat detalii referitoare la programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari (PFAM).

Mai multe detalii la urmatoarele adrese:

- Descriere program >>>

- Direcţia Verificări Fiscale >>>
- Legislatie incidenta >>>

marți, 16 aprilie 2013

Conferinţa Naţională ANEVAR 2013

Conferinţa Naţională ANEVAR va avea loc in data de 21 aprilie 2013. Mai multe detalii aici >>>

Sursa: ANEVAR

Legea de aprobare a Ordonanţei 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, a fost promulgată

Potrivit ANEVAR, legea de aprobare a Ordonanţei 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, a fost promulgată. Mai multe detalii aici >>>

Sursa: ANEVAR

Ordinul ANAF nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 203 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Acest ordin aproba urmatoarele proceduri:

- procedura de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
- procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Totodata acest ordin aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) "Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare";
b) "Înştiinţare";
c) "Înştiinţare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare";
d) "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare";
e) "Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare";
f) "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare".

Ordinul ANAF nr. 339/2013 se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 426/2013privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"

In Monitorul oficial nr. 203 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 426/2013privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare".

Acest ordin modifica procedura care se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011

In Monitorul oficial nr. 199 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011.

Acest ordin modifica Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, si anume Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

vineri, 12 aprilie 2013

Ordinul MFP nr. 416/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

In Monitorul oficial nr. 194 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 416/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009.

 Detalii complete aici >>>

Ordin ANAF nr. 342 / 2013: Modificare a regimului de declarare derogatoriu

In Monitorul oficial nr. 194 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 342/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Acest ordin precizeaza ca in cazul contribuabililor, persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Regimul de declarare derogatoriu se aplica pentru:

    a) formularul 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;
    b) formularul 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;
    c) formularul 112 «Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate», cod 14.13.01.01/d.u;
    d) formularul 104 «Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor», cod 14.13.01.01/dv;
    e) formularul 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;
    f) formularul 130 «Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă», cod 14.13.01.05; 
    g) formularul 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată», cod 14.13.01.02."

Mai multe detalii aici >>>


miercuri, 10 aprilie 2013

Ordinul MFP nr. 416/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

In Monitorul oficial nr. 190 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP  nr. 416/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Hotărâre CCF nr. 5/2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008

In Monitorul oficial nr. 188 / 2013 a fost publicata Hotărâre CCF nr. 5/2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008.

OUG nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

In Monitorul oficial nr. 187 / 2013 a fost publicata OUG nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

Ordinul MFP nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

In Monitorul oficial nr. 185 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Continutul acestui act normativ se poate consulta aici >>>

Măsuri pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

In Monitorul oficial nr. 182 / 2013 a fost publicata Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.


Baghina Domnica este presedintele CECCAR pentru mandatul 2014-2018

Baghina Domnica este presedintele ales al CECCAR pentru mandatul 2014-2018. Mai multe detalii aici >>>

vineri, 5 aprilie 2013

Norma CSA 2013 privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 100 bis / 2013 a fost publicata Norma CSA 2013 privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

Ordinul MFP nr. 407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

In Monitorul oficial nr. 175 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

Acest ordin e poate consulta aici >>>