luni, 19 august 2019

Ordinul nr. 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

In Monitorul oficial nr. 673/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019.

Potrivit acestui ordin in vederea emiterii somaţiei şi a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar, respectiv în intervalele 1-15 şi 16-30 ale aceleiaşi luni calendaristice, obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor şi emite somaţia şi titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţii fiscale/bugetare restante, astfel:
    
a) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil; 
b) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;
c) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;
d) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.  

luni, 12 august 2019

Instrucţiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

In Monitorul oficial nr. 652/2019 a fost publicata Instrucţiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.

Ordonanţa nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

In Monitorul oficial nr. 648/2019 a fost publicata Ordonanţa nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990

In Monitorul oficial nr. 644/2019 a fost publicata Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990.
  
Aceasta lege modifica reglementarea referitoare la persoanele care pot fi fondatori. Astfel ca potrivit acestei legi, nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.
 

Norma nr. 20/2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 643/2019 a fost publicata Norma nr. 20/2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor.

Ordinul nr. 2085/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete"

In Monitorul oficial nr. 642/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2085/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete".
  
Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018, taxa pe active se calculează prin aplicarea cotelor de mai jos asupra bazei impozabile reprezentate de activele financiare nete ale instituţiei bancare existente în sold la sfârşitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa, potrivit evidenţei contabile, din care se scad următoarele active financiare:  
 
a) numerarul;  
b) solduri de numerar la bănci centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;   c) expuneri neperformante la valoare netă;  
d) titluri de datorie emise de administraţii publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;  
e) credite şi avansuri acordate administraţiilor publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;  
f) credite acordate de instituţiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de garanţii primite din partea administraţiei publice centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;      
g) credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; depozite la instituţii de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) şi creanţe ataşate, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante.  

Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile de mai sus, sunt:  
   
a) 0,4% pe an, pentru instituţia bancară care deţine o cotă de piaţă mai mare sau egală cu 1%;  
b) 0,2% pe an, pentru instituţia bancară care deţine o cotă de piaţă mai mică de 1%.  

   
Declaraţia 109 privind taxa pe active financiare nete se completează şi se depune de către instituţiile bancare, definite la art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Pentru taxa datorată conform art. 87 alin. (5) din ordonanţă, declaraţia se depune până la data de 25 august inclusiv a anului pentru care se datorează. Pentru taxa datorată conform art. 87 alin. (6) din ordonanţă, declaraţia se depune până la data de 25 august inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează taxa pe active. 
      
Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi a plăti taxa pe active proporţional cu perioada impozabilă, până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, după caz. În acest caz, contribuabilii vor înscrie "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop. 
   

Contribuabilii nou-înfiinţaţi în cursul anului datorează taxa pe active începând cu anul următor. 
  
Taxa nu se datorează şi nu se declară la nivelul primului semestru, în situaţiile de mai jos: 
  
a) dacă s-a îndeplinit 100% ţinta de creştere a creditării; sau 
b) dacă s-a îndeplinit 100% ţinta de diminuare a marjei de dobândă; sau 
c) dacă nivelul procentual agregat al creşterii creditării şi al diminuării marjei de dobândă este cel puţin 100%. 

miercuri, 7 august 2019

Hotărârea nr. 52/2019 pentru aprobarea Normelor privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari şi firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate

In Monitorul oficial nr. 641/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 52/2019 pentru aprobarea Normelor privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari şi firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate.

luni, 5 august 2019

Modificari la Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 625/2019 a fost publicata Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Aceasta lege mareste la 0,75% (de la 0,5%) plafonul deductibil pt. cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, prevazut la art. 25 din Codul Fiscal.

Codul muncii - modificare

In Monitorul oficial nr. 623/2019 a fost publicata Legea nr. 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii.

Prin aceasta lege se introduce obligatia ca până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, Guvernul sa stabileasca prin hotarare pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, precum şi zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate. 

Ordinul nr. 2623/2019 pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.768/2017

In Monitorul oficial nr. 621/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2623/2019 pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.768/2017.

Ordinul nr. 1960/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 "Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia" şi a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016

In Monitorul oficial nr. 600/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1960/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 "Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia" şi a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016.

joi, 1 august 2019

Ordinul nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile

In Monitorul oficial nr. 596/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile.

Ordinul nr. 301/2019 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 593/2019 a fost publicat Ordinul nr. 301/2019 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
   
Potrivit acestui ordin in baza legitimaţiei şi a delegaţiei, executorul fiscal poate:  

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;  

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;  
c) să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;  
d) să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal. 
  

Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar, în caz de refuz, organul de executare silită cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare. 
   

Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00-20,00, în orice zi lucrătoare, iar, în cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului poate avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei prevăzute mai sus. Executarea începută poate continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. 
   

În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute mai sus, executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori.
 

Ordinul nr. 1888/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

In Monitorul oficial nr. 592/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1888/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Acest ordin aduce modificari la:

- formularul «Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal»;
- formularul Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091);
- la Instrucţiunile de completare a formularului "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094).