marți, 30 aprilie 2019

Ordinul nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

In Monitorul oficial nr. 284/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019

In Monitorul oficial nr. 282/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1948/2019 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019.
  
Potrivit acestei decizii in cazul operaţiunilor de schimb valutar de cumpărare valută de către casa de schimb valutar prin plata către client a unei sume în lei, condiţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, respectiv "are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. a) ", se consideră a fi îndeplinită în situaţia în care pe bonul fiscal este înscrisă valoarea în lei plătită clientului, egală cu valoarea extrasă. 

Hotărârea nr. 213/2019 pentru modificarea şi completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

In Monitorul oficial nr. 282/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 213/2019 pentru modificarea şi completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Ordinul nr. 1957/2019 privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-13 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 274/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1957/2019 privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-13 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  
Entităţile nerezidente organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 confirmă persoanele juridice străine, inclusiv filialele nerezidente ale entităţilor organizatoare, persoanele juridice române şi persoanele fizice nerezidente implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea turneului, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului sau actului prin care se dovedeşte implicarea acestora în activităţile turneului.    
    

Confirmarea fiecărei persoane implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea turneului se realizează de către entităţile organizatoare prin transmiterea către Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi, după caz, către plătitorul de venit din România persoană juridică română a următoarelor informaţii:  
    

a) în cazul persoanelor juridice străine, inclusiv al filialelor nerezidente ale entităţilor nerezidente organizatoare: denumirea, codul de identificare fiscală din statul străin, statul de rezidenţă, natura şi perioada activităţii desfăşurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfăşoară activitatea/se prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului;  
   
b) în cazul persoanelor juridice române: denumirea, codul de identificare fiscală, natura şi perioada activităţii desfăşurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfăşoară activitatea/se prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului;  
  
c) în cazul persoanelor fizice nerezidente: numele şi prenumele, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală din statul străin, statul de rezidenţă, natura şi perioada activităţii desfăşurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfăşoară activitatea/se prestează serviciul, numărul şi data încheierii contractului.  
  
Confirmarea informaţiilor se realizează prin completarea şi depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la acest ordin.  

 

Hotărârea nr. 85/2019 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 30 aprilie 2019

In Monitorul oficial nr. 267/2019 a fost publicata Hotărârea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi nr. 85/2019 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 30 aprilie 2019.
  
Conform acestei hotarari se prelungeşte perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 30 aprilie 2019. 

luni, 8 aprilie 2019

Norma nr. 6/2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

In Monitorul oficial nr. 256/2019 a fost publicata Norma nr. 6/2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare.

Hotărârea nr. 171/2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă

In Monitorul oficial nr. 249/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 171/2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă.
  
Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 30 aprilie 2019 se stabileşte ca zi liberă. 
 
Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 mai 2019, potrivit planificărilor stabilite.  
  
Aceste prevederi nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. Prevederile nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 30 aprilie 2019 şi nici participanţilor în aceste procese. 


joi, 4 aprilie 2019

Ordinul nr. 3/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

In Monitorul oficial nr. 241/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Procedura privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 223/2019 a fost publicat Ordinul nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
  
Potrivit acestui ordin registrul cuprinde următoarele informaţii: 
 
a) denumirea entităţii/unităţii de cult; 
b) codul de identificare fiscală; 
c) adresa domiciliului fiscal; 
d) data înscrierii în registru; 
e) data radierii din registru; 
f) informaţii privind înscrierile şi radierile în/din registru.
   
Entitatea/Unitatea de cult se înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 
a) desfăşoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită; 
b) a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege; 
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadenţă/termen de plată; 
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege; 
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală. Condiţia de la lit. d) se consideră îndeplinită în cazul entităţilor/unităţilor de cult care, potrivit legii, nu sunt obligate să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale. 
 

Reglementari fiscale privind Turneul final al Campionatului European de Fotbal 2020

In Monitorul oficial nr. 222/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Ordinul nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015

In Monitorul oficial nr. 220/2019 a fost publicat Ordinul nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015.