miercuri, 30 noiembrie 2011

Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social

Potrivit art. 17 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, la inmatricularea societatii comerciale sau la schimbarea sediului social se va prezenta la ORC urmatoarele documente:

a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul ANAF in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;
b) un certificat emis de organul fiscal, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;
c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) de mai sus rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social. Prin aceste conditii se intelege ca:

- la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate.
- numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

Pentru a se inregistrarea documentul ce atesta dreptul de folosinta si a se obtine certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social se depune la ANAF Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social >>>, insotita de:

- actele doveditoare ale dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinta;
- actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea;
- actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

Cererea se depune la organul fiscal competent, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.

Daca cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si in copie, iar daca cererea se depune prin posta, aceasta trebuie insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta, in copie legalizata.

Inregistrarea documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social se va dovedi prin eliberarea de catre ANAF a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social.

Termenul de solutionare al cererii privind eliberarea certficatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social este de 2 zile lucratoare, de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.

Prezenta procedura este prevazuta de Ordinul PANAF nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

1 decembrie: Ziua Nationala a Romaniei este zi nelucratoare stabilita de Codul Muncii

Potrivit art. 139 din Codul Muncii ziua de 1 decembrie este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Tot acest articol mai prevede si urmatoarele zile ca fiind nelucratoare:

- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- prima si a doua zi de Craciun;
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele aparţinand acestora.

Totusi aceste zile nu sunt libere pentru locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie.

Acestor salariati, care vor lucra in zile libere, in conditiile de mai sus, li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza.

marți, 29 noiembrie 2011

Norme CECCAR: Dosarele de lucru: anual si permanent

Potrivit stadardului profesional CECCAR nr. 21: Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare si a normei 2129 - documentarea lucrarilor, profesionistul contabil are obligatia sa intomeasca si sa actualizeze pentru clienti:

- un dosar permanent
- un dosar anual care cuprinde documente de lucru ale anului financiar

Modelul acestor dosare se poate descarca de aici >>>

vineri, 25 noiembrie 2011

Curs valutar euro: 4,3620 lei, maxim al acestui an

In data de 25.11.2011, BNR a publicat un curs de 4,3620 lei pentru 1 euro acesta fiind un maxim al anului 2011. 


Pentru alte cursuri click aici >>>

Interzicerea activitatii de camatarie

In Monitorul oficial nr. 827 / 2011 a fost pulbicata Legea nr. 216 / 2011 privind interzicerea activitatii de camatarie. Aceasta lege reglementeaza interzicerea activitatii de camatarie pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Potrivit acestei legi se considera camata ca fiind dobanda pe care o ia camatarul pentru sumele date cu imprumut, iar camatarul este persoana fizica ce da imprumuturi banesti in schimbul unei camete.

Aceasta lege precizeaza ca darea de bani cu dobanda, ca indeletnicire, de catre o persoana neautorizata constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani, iar sumele de bani obtinute prin savarsirea acestei infractiuni se confisca. Potrivit dictionarului explicativ a limbii romane prin indeletncire se intelege "activitatea de durata mai mare sau mai mica de care se ocupa cineva".

Inregistrarea in scopuri de TVA: Criterii noi pentru conditionarea inregistrarii aplicabile de la 1 decembrie 2011

Prin ordinul MFP nr. 2795 / 2011 publicat in Monitorul oficial nr. 824 / 2011 au fost stabilite criterii noi pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, aplicabile de la 1 decembrie 2011. La data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga Ordinul MFP nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Aceste criterii sunt aplicabile societatilor comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului  trebuie sa depuna la organele fiscale competente Cererea de inregistrare in scopuri de TVA 098, si anexa la cererea de inregistrare, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului. Cererea si anexa se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni 010, insotita de anexa la declaratie.

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

a) persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora. in acest scop, persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora;

b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal. In cazul in care administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001. Prin administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile se intelege:
    - administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990;
    - asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate mai sus, infiintate in baza Legii nr. 31/1990.

c) existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificarii faptice;
d) criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3 din ordin.

In scopul solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organele fiscale competente procedeaza dupa cum urmeaza:

a) realizeaza controlul documentar la sediul administratiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabila sau de reprezentantul legal al acesteia, dupa caz, ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal. Persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii, daca se afla intr-una din urmatoarele situatii:
 
- depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau in afara acestora;
- administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi, in cazul persoanei care solicita inregistrarea, au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001;
- administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care nu sunt inregistrati fiscal in Romania prezinta o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001.

b) dupa efectuarea controlului documentar si numai in cazul persoanelor impozabile ale caror solicitari de inregistrare in scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, organul fiscal competent verifica existenta faptica a spatiului aferent sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate. in acest scop, organul fiscal competent efectueaza o cercetare la fata locului, in conditiile art. 57 din Codul de procedura fiscala;

c) in situatia in care s-a stabilit ca persoana impozabila a indeplinit criteriile de mai sus, verifica criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3 la ordin. Dupa analiza criteriilor de evaluare stabilite in anexa nr. 3 la ordin, organul fiscal competent intocmeste un referat prin care se va stabili punctajul obtinut de persoana impozabila.

Termene:

- in cazul in care documentatia prezentata nu este completa, organul fiscal transmite solicitantului o notificare in vederea completarii acesteia, situatie in care termenul de solutionare a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii informatiilor si data primirii informatiilor solicitate.
- in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum o zi lucratoare de la data la care se comunica certificatul de inmatriculare in registrul comertului, in situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA 098 si anexa se depun in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.
- in cazul in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA 098 si anexa se depun ulterior depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului, dar inainte de data comunicarii certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se prelungeste corespunzator cu numarul de zile lucratoare cuprinse intre data depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului si data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si a anexei.
- in situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa se depun dupa comunicarea certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si anexei.
- in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre acestea a anexei la declaratia de mentiuni.

Din procesul-verbal intocmit ca urmare a controlului faptic trebuie sa rezulte daca persoana impozabila indeplineste sau nu criteriul privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal. in situatia in care se constata ca persoana impozabila nu indeplineste acest criteriu, din procesul-verbal trebuie sa rezulte, pe langa rezultatul cercetarii la fata locului, si propunerea organului fiscal competent ca persoana impozabila respectiva sa nu fie inregistrata in scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, in fapt si in drept, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.

In situatia in care din procesul-verbal de cercetare la fata locului intocmit de organul fiscal competent rezulta ca este indeplinit criteriul privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, organul fiscal competent va proceda la analiza  criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3 la ordin. Ca urmare a analizei criteriilor, daca punctajul obtinut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare. Daca punctajul obtinut este mai mic de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, in fapt si in drept, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.

miercuri, 23 noiembrie 2011

Registrul operatorilor intracomunitari: Radierea din oficiu

Potrivit art. 158^2 alin. (10) lit. c) persoanele impozabile, care in anul urmator inscrierii in registrul operatorilor intracomunitari nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare vor fi radiati din oficiu de catre organul fiscal.

Prin operatiuni intracomunitare se intelege:

- livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si care sunt scutite de TVA in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal;
- livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la ^art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
- prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
- achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 132^1 din Codul fiscal;
- achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii TVA potrivit art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.

Alte cazuri in care organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari sunt pentru:

- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii;
- persoanele impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;
- persoanele inregistrate conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
- persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile intracomunitare.

marți, 22 noiembrie 2011

Certificarea declaratiei 101 se suspenda pana la 1 ianuarie 2013

Potrivit OUG nr. 35 / 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public sau social, al indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale, publicata in Monitorul oficial nr. 253 / 2011, certificarea declaratilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice de catre un consultant fiscal, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, este suspendata pana la data de 1 ianuarie 2013.

Obligatia de certificare este prevazuta de art. 83 alin. (5) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala >>>

Prin sintagma declaratii fiscale anuale se subintelege Declaratia 101 privind impozitul pe profit >>>, prevazuta de Ordinul ANAF nr. 2689 / 2010.

luni, 21 noiembrie 2011

Ordin ANAF nr. 3389 / 2011: Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

Potrivit art. 67 alin. (1) Codul de procedura fiscala, fiscul va stabili baza de impunere si obligatia fiscala, prin estimarea rezonabila a bazei de impunere, folosind orice proba si mijloc de proba prevazute de lege, ori de cate ori acesta nu poate determina situatia fiscala corecta.

Astfel, potrivit Ordinului ANAF nr. 3389 / 2011, stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat al statului, se efectueaza de organele de inspectie fiscala in situatii cum ar fi:

- documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte sau incomplete;
- documentele si informatiile solicitate nu exista sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala;
- contribuabilul nu conduce evidenta contabila sau fiscala;
- cand au disparut evidentele contabile si fiscale sau actele justificative privind operatiunile producatoare de venituri si contribuabilul nu si-a îndeplinit obligatia de refacere a acestora.

Stabilirea bazei de impunere se face prin estimarea atat a veniturilor, cat si a cheltuielilor aferente.

Procedura de stabilire prin estimare a bazei de impunere se aplica persoanelor juridice sau fizice, precum si orice alta entitate fara personalitate juridica ce realizeaza venituri pentru care se datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume la bugetul general consolidat al statului, cu exceptia impozitului pe venit datorat de persoanele fizice pentru veniturile a caror sursa nu a fost identificata, prevazute la art. 79^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Fiscul foloseste pentru estimarea bazei de impunere urmatoarele metode:

a) metoda sursei si cheltuirii fondurilor;
b) metoda fluxurilor de trezorerie;
c) metoda marjei;
d) metoda produsului/serviciului si volumului;
e) metoda patrimoniului net.

Selectarea metodelor se face in functie de situatia identificata la contribuabil, sursele de informatii, inscrisurile identificate si de complexitatea activitatii verificate, si va fi efectuata de echipa de inspectie fiscala. Pentru selectarea celei mai adecvate metode se au in vedere urmatoarele elemente, fara a fi limitative:

a) sa se apropie cel mai mult de modul in care isi desfasoara activitatea contribuabilul;
b) documentele sau informatiile identificate sa fie relevante pentru aplicarea unei metode;
c) situatiile specifice ale fiecarui contribuabil supus verificarii;
d) activitatile similare cu cele desfasurate de alti contribuabili, pentru realizarea unor comparatii;
e) sa corespunda conditiilor liberei concurente in situatia in care nu se pot determina imprejurarile concrete de desfasurare a activitatii contribuabilului;
f) documente sau informatii identificate la terte persoane in legatura cu activitatea contribuabilului.

Conditiile pentru selectarea metodei de stabilire prin estimare vor fi consemnate intr-o nota de fundamentare, intocmita de echipa de inspectie fiscala, care va fi supusa avizarii sefului de serviciu si aprobata de conducatorul activitatii de inspectie fiscala. Nota de fundamentare va contine:

a) constatarea starii de fapt a activitatii supuse controlului care impune utilizarea metodei de stabilire prin estimare selectate;
b) elementele identificate care vor sta la baza selectarii metodei de estimare a bazei de impunere, respectiv a veniturilor sau cheltuielilor;
c) metoda propusa pentru estimarea bazei de impunere.

joi, 17 noiembrie 2011

ONRC: Reducerea cuantumului si numarului de tarife la serviciile auxiliare

In Monitorul oficial nr. 800 / 2011 a fost publicat Ordinul MJ nr. 1788 / 2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de ONRC.

Prin acest ordin s-au eliminat o serie de tarife iar cele care au ramas s-au redus. Astfel pentru multiplicare de documente tariful este de 0,4 lei/copie/fata si de 0,56 lei/copie/fata-verso. Transmiterea de documente prin fax se taxeaza cu 2,42 lei, iar transmiterea de documente, prin posta in tara cu 6,45 lei.

Tehnoredactarea de cereri si declaratii se va tarifa cu 6,45 lei, iar indrumarea pentru completarea corecta a cererilor adresate ORC, altele decat cererea de inregistrare a persoanelor juridice, fizice, asociatiilor familiale si cererea pentru obtinerea autorizarii functionarii cu 3,63 lei.

Pentru transmiterea de documente, prin posta, in strainatate cu confirmare de primire se va tarifa cu 120,97 lei, iar fara confirmare cu 20,16 lei.

Aceste tarife nu includ TVA.

23 august: Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului si 21 decembrie: Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania

Potrivit Legii nr. 198 / 2011, publicata in Monitorul oficial nr. 799 / 2011, data de 23 august se declara Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului.

Aceasta lege declara data de 21 decembrie ca fiind Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania.

marți, 15 noiembrie 2011

Revisal: Modifcarea modului de completare conform HG nr. 1105 / 2011

In Monitorul oficial nr. 798 / 2011 a fost publicata HG nr. 1105 / 2011 pentru modificarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Potrivit acestei hotarari prin completarea in registru a salariului, a sporurilor si cuantumul acestora se intelege salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca.

Totodata aceasta hotarare amana termenul in care se completeaza salariul de baza lunar brut si sporurile pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, pana la data de 15 decembrie 2011.

Depunerea registrului se efectueaza online la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro >>>

Cazierul fiscal: HG nr. 1078 / 2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003

In Monitorul oficial nr. 1078 / 2011 a fost publicata HG nr. 1078 / 2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003.

Anexa la Normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003 cuprinde faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor si este structurata astfel:

A. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare
B. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
C. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare
D. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
E. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificarile si completarile ulterioare
F. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
G. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare
H. Fapte care constituie infractiuni potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
I. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
J. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
K. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare
L. Alte fapte care constituie infractiuni in domeniul financiar, vamal si care privesc disciplina financiara
M. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
N. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
O. Fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (se aplica pâna la data de 1 ianuarie 2012)
P. Fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (se aplica incepand data de 1 ianuarie 2012)

Facilitati fiscale: Ordin CNAS nr. 894 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011

In Monitorul oficial nr. 787 / 2011 a fost publicat Ordinul CNAS nr. 894 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Acest ordin se aplica  pentru obligatiile de plata, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate, datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Pentru obligatiile de plata datorate ANAF se aplica Ordinul MFP nr. 2604 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Astfel potrivit ordinului CNAS nr. 894 / 2011 pentru datoriile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:

a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, se platesc sau se compenseaza pana la data de 31 decembrie 2011;

b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente, se platesc sau se compenseaza pana la data de 30 iunie 2012.

Pentru aplicarea acestor facilitati contribuabilii vor depune o cerere la organul competent (casele de asigurari de sanatate) prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiilor de mai sus. In termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul competent va comunica contribuabilului situatia si intocmeste borderou provizoriu de scadere din evidenta a obligatiilor de plata care pot face obiectul facilitatii.

Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei de catre organul comptenet, se platesc sau se compenseaza obligatiile principale si dobanzile aferente, organul competent valideaza borderoul provizoriu de scadere.

Contribuabilul poate depune astfel de cereri ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a plati/compensa obligatiile.

Chiar daca contribuabilul nu a depus cererea dar a efectuat plata sau compensarea obligatiilor, poate solicita acordarea facilitatii.

joi, 10 noiembrie 2011

Lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

Prin Comunicatul nr. 2 / 2011 Fondul de Garantare a Depozitelor a anuntat lista valabila la data de 4 noiembrie 2011 a institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar (FGDB) ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea.

Lista completa se poate consulta aici >>>

Potrivit OG nr. 39 / 1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, plafonul de garantare este stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro.

Potrivit site-ului FGDB www.fgdb.ro, pana la data de 31 august 2010, s-au platit compensatii de 512,2 milioane de lei, la deponenti persoane fizice de la sapte banci intrate in faliment intre anii 1999-2006.

miercuri, 9 noiembrie 2011

Ordin ANAF nr. 3374/2011 - pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul PANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 779 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3374/2011 - pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul PANAF nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Potrivit modificarii aduse de acest ordin termenul de solutionare al cererii privind eliberarea certficatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se reduce de la 5 zile lucratoare la 2 zile lucratoare, de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.

Potrivit art. 17 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, la inmatricularea societatii comerciale sau la schimbarea sediului social se va prezenta la ORC urmatoarele documente:

a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul ANAF in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social (a se vedea Ordin ANAF nr. 2112/2010);
b) un certificat emis de organul fiscal, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;
c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) de mai sus rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social. Prin aceste conditii se intelege ca:

- la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate.
- numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

marți, 8 noiembrie 2011

Lansarea noul website CECCAR

Astazi, 8 noiembie 2011, CECCAR a lansat noul website www.ceccar.ro. Prin acest nou website CECCAR pune la dispozitia contabililor: "...toate informaţiile necesare desfăşurării la standarde înalte a nobilei profesii ..."

Inscrierea in Grupul expertilor judiciari

Potrivit Normelor CECCAR nr. 1044 / 2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza judiciara, aprobate prin Hotararea CECCAR nr. 10 / 2010 expertii contabili membrii CECCAR pot efectua expertize contabaile judiciare doar daca sunt inscrisi in Grupul expertilor judiciari (GEJ).

Inscrierea expertilor contabili membrii CECCAR in GEJ se face la cerere, in baza urmatoarelor conditii:

- sunt inscrisi in Tabloul CECCAR, au viza la zi si au statut de membri activi
-  au depus cererea pentru sustinerea testului si inscrierea in GEJ la sediul filialei CECCAR din care fac parte in termenul legal
- au promovat testul de verificare a cunostintelor privind regulile procedurale de efectuare a expertizelor contabile judiciare, privind notiuni de doctrina si deontologia profesiei contabile si legislatia financiar-contabila, organizat la nivelul filialei CECCAR
- se bucura de o moralitate ireprosabila

Testul grila se sustine la nivelul fiecarei filiale CECCAR in perioada 15 noiembrie - 15 decembrie, iar subiectele se stabilesc la nivel central. Pentru anul 2011 datele de examinare sunt 3 decembrie orele 09:00 pentru prima sesiune si 17 decembrie orele 09:00 pentru cea de a doua.

Pentru mai multe detalii click aici >>>

Vezi aici Normele CECCAR nr. 1044 / 2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza judiciara, aprobate prin Hotararea CECCAR nr. 10 / 2010

Sursa CECCAR

luni, 7 noiembrie 2011

Lista actualizata cu societatile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. pentru realizarea asigurarilor de raspundere civila profesionala a membrilor

Pe site-ul CECCAR Filiala Bucuresti a fost publicata lista actualizata la data de 26.10.2011 cu societatile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. pentru realizarea asigurarilor de raspundere civila profesionala a membrilor.

Consulta lista aici >>>

Sursa: CECCAR fil. Bucuresti

Esalonarea la plata obligatiilor administrate de ANAF

In Monitorul oficial nr. 764 / 2011  a fost publicat Ordinul MFP nr. 2677 / 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.

Acest ordin inlocuieste procedura esalonarii la plata a obligatiilor administrate de ANAF publicata initial in ordinul MFP nr. 1853 / 2011.

Actualizare soft J pentru generarea PDF-ului declaratiei 112

In data de 4 noiembrie 2011 ANAF a actualizat versiunea softului J care se poate descarca de aici >>>

ANAF: Modificarea Codului fiscal

ANAF a publicat pe pagina de web www.anaf.ro sinteza principalelor modificari aduse la Codul fiscal. Data sintezei este 11 octombrie 2011.

Sinteza este structurata pe urmatoarele categorii:

- impozit pe profit
- impozit pe venit
- impozit pe veniturile nerezidentilor
- contributii sociale obligatorii


Sursa: ANAF

Trecerea la perioada fiscala si la plata trimestriala a impozitelor si contributiilor la salarii se va notifica de catre ANAF

Potrivit unei circulare ANAF, trecerea la perioada fiscala si la plata trimestriala a impozitelor si contributiilor aferente salarilor va fi notificata contribuabililor de catre fisc, cu exceptia celor care au optat pentru declararea si plata lunara.


Potrivit OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, urmatorii contribuabilii au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate:

- asociatile, fundatile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, exceptand institutiile publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- microintreprinderile care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au angajati. 

Datele privind numarul de salariati si veniturile totale se vor prelua de catre ANAF din situatiile financiare depuse pentru 31.12.2010. In cazul contribuabililor care nu au depus situatiile financiare la 31.12.2010 perioada fiscala va fi luna.

Mai multe detalii aici >>> 

Sursa: ANAF

vineri, 4 noiembrie 2011

Declaratile 010 si 070: Ordin MFP nr. 2706 / 2011 privind modificarea Ordinului MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

In Monitorul oficial nr. 761 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2706 / 2011 privind modificarea Ordinului MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor.

Acest ordin modifica modelul si instructiunile de completare a urmatoarelor formulare:

- Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, avand numarul: 010, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
- Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, avand numarul 070, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

Potrivit acestui ordin categoriile de obligatii care se mentioneaza in vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul la titeiul din productia interna;
f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
g) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
h) contributia de asigurari pentru somaj;
i) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
j) contributia de asigurari sociale;
k) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
l) contributia pentru concedii si indemnizatii;
m) redeventele miniere;
n) redeventele petroliere;
o) contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.

Modelul acestor formulare si instructiunile de completare aferente se pot consulta aici >>>

Revisal: Agentii economici se pot inscrie in Revisal pana la 15 decembrie 2011

Potrivit unui comunicat de presa, Guvernul anunta ca agentii economici vor putea inscrie si actualiza datele in Registrul General de Evidenta a Salariatilor pana la data de 15 decembrie 2011.

Actul normativ care va fi aprobat de catre Guvern va clarifica si aspecte legate de drepturile salariale care se completeaza in registrul de evidenta a salariatilor, respectiv, salariul de baza lunar brut si sporuri, care se vor completa asa cum sunt prevazute in contractul individual de munca.

Potrivit aceluiasi comunicat Guvernul mentioneaza ca  "pana la sfarsitul lunii octombrie, au transmis date pentru inscrierea in REVISAL 71% dintre angajatori. Dintre acestia, 77% au transmis informatiile on-line, iar 23% au depus formularele la ghisee."

Sursa: Guvernul Romaniei >>>

Repausul saptamanal

Potrivit art. 137 din Codului Muncii repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

Daca repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. In acest fel trebuie mentionat in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern ca, in cazul in care se lucreaza sambata atunci zilele libere sunt de exemplu duminica si luni.

In situatia in care se lucreaza sambata si/sau duminica salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca. Astfel ca in CCM sau CIM trebuie mentionat cat este acest spor, de exemplu 10% din salariul de baza. Codul muncii nu impune o valoare a acestui spor, ci acesta depinde de negocierea dintre angajator si salariati.

In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor. Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda astfel au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2) din Codul Muncii, adica la un spor de minim 150% din salariul de baza.

In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari. Acesti salariati au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2) din Codul Muncii, adica la un spor de minim 150% din salariul de baza.

joi, 3 noiembrie 2011

AFM: Codul pentru luna noiembrie 2011 pentru aplicatia de intocmire a declaratiior privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu

Administratia Fondului pentru Mediu a publicat codul pentru luna noiembrie 2011 pentru aplicatia de intocmire a declaratiior privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu. Acesta se poate consulta aici >>>

Forumul National al Practicilor Mici si Mijlocii

In data de 22 octombrie 2011 a avut loc editia a II-a a "Forumului National al Practicilor Mici si Mijlocii" organizat de catre CECCAR, avand tema: "Piata serviciilor contabile din Romania: prezent si perspective"

Mai multe detalii pe www.ceccar.ro >>>

Sursa: CECCAR

miercuri, 2 noiembrie 2011

Ordin nr. 2696/2011 - privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal

In Monitorul oficial 756 / 2011 a fost publicat Ordin MFP  nr. 2696/2011 - privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal.

Prin acest ordin se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

- 500 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.43.15/1;
- 501 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.43.15/2;
- 502 "Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal", cod MFP: 14.13.25.15/1;
- 503 "Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.25.15/2;
- 504 "Certificat de cazier fiscal" si anexa la certificatul de cazier fiscal, cod MFP: 14.13.21.15;
- 505 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", cod MFP: 14.13.43.15/3;
- 506 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", cod MFP: 14.13.43.15/4;
- 507 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", cod MFP: 14.13.43.15/5;
- 508 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", cod MFP: 14.13.43.15/6

Aceste formulare se pot consulta aici >>>

Tot acest ordin descrie si procedura de inscriere si actualizare a detelor din cazierul fiscal.

Potrivit OG nr. 75 / 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, in cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara.

Tot in cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:

- atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca;
- inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii. Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.

marți, 1 noiembrie 2011

Ordin nr. 3347/2011 - pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 754 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3347/2011 - pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Acest ordin aproba urmatoarele proceduri:

- procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala
- procedura de reactivare a contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala
- procedura de indreptare a erorilor materiale in cazul contribuabililor declarati inactivi care se aplica, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv
- procedura de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati

Totodata acest ordin aproba modelul si continutul urmtoarelor formulare:

a) decizie de declarare in inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.90;
b) decizie de reactivare, cod M.F.P. 14.13.26.91;
c) decizie de anulare a deciziei de declarare in inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.92;
d) decizie de respingere a cererii de reactivare/indreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.93;
e) notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cod M.F.P. 14.13.07.99/1;
f) notificare privind neconcordante intre documentele furnizate si evidenta fiscala, cod M.F.P. 14.13.07.99/2.

Potrivit Codului de procedura fiscala contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat ca nu functionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui ANAF.

Potrivit Ordinului 3347/2011 prin neindeplinirea niciunei obligatii declarative se intelege nedepunerea niciunui formular din urmatoarele pe parcursul unui semestru calendaristic:

- 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat";
- 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate";
- 101 "Declaratie privind impozitul pe profit";
- 300 "Decont de TVA";
- 301 "Decont special de TVA";
- 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri";
- 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul naţional".

Pentru a afla mai multe informatii despre aceste declaratii click aici >>>