luni, 28 august 2017

Modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

In Monitorul oficial nr. 688 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1144/1672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Acest ordin aprobă modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, ca urmare a intrarii in vigoare a OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Potrivit OUG nr. 52 / 2017
contribuabilii care au achitat taxele de mai sus au dreptul sa ceara restituirea lor. Cererile de restituire se depun, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018 la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate acesteia.   

Restituirea efectiva a sumelor se va realiza, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent astfel: 
a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018; 
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019. 

Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

In Monitorul oficial nr. 683 bis / 2017 au fost publicate Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010.

miercuri, 23 august 2017

Modificari ale Codului Muncii intrate in vigoare in 7 august 2017

Potrivit ultimelor modificari ale Codului Muncii aparute ca urmare a publicarii OUG nr. 53 / 2017, contractul individual de muncă (CIM) se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat, iar angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.  

Totodata orice modificare elementelor din CIM în timpul executării acestuia impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil. 

O alta noutate introdusa este aceea ca angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.

joi, 17 august 2017

Ordinul nr. 7/2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 668 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 7/2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României.

Acest ordin modifica formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - "Date informative" aplicabil instituţiilor de credit.

miercuri, 16 august 2017

Hotărârea nr. 568/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

In Monitorul oficial nr. 662 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 568/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole. 

miercuri, 9 august 2017

Ordinul nr. 2326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă

In Monitorul oficial nr. 649 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Incepand cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018 urmatoarele declaratii vor putea fi depuse doar online:

- 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"
- 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit"
- 120 "Decont privind accizele"
- 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit"
- 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi"
- 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"
- 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
- 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"
- 307 "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"
- 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"
- 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"  
- 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA"
- 710 "Declaraţie rectificativă".

Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 646 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Aceasta ordonanta de urgenta prevede ca incepand cu data de 1 septembrie 2017 autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.   

Totodata se precizeaza ca in scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, autorităţile publice, instituţiile publice si persoanele juridice publice, au obligaţia organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituţia publică. 

marți, 8 august 2017

Ordinul nr. 1178/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

In Monitorul oficial nr. 646 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1178/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

In Monitorul oficial nr. 644 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 644 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

In Monitorul oficial nr. 644 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

luni, 7 august 2017

Ordinul nr. 2152/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

In Monitorul oficial nr. 635 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2152/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti.

vineri, 4 august 2017

Instrucţiunea nr. 2/2017 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

In Monitorul oficial nr. 617 / 2017 a fost publicata Instrucţiunea nr. 2/2017 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraţilor.

Ordonanţa nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

In Monitorul oficial nr. 614 / 2017 a fost publicata Ordonanţa nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. 

Norma nr. 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 613 / 2017 a fost publicata Norma nr. 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor. 

joi, 3 august 2017

Procedura privind modulul "Completarea şi depunerea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice"

In Monitorul oficial nr. 603 / 2017 a fost publicata Procedura privind modulul "Completarea şi depunerea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice".

Ordinul nr. 953/783/2017 pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare

In Monitorul oficial nr. 599 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 953/783/2017 pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.