miercuri, 25 aprilie 2018

Modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul oficial nr. 313 / 2018 a fost publicata Legea nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Legea nr. 87/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

In Monitorul oficial nr. 311 / 2018 a fost publicata Legea nr. 87/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Hotărârea nr. 443/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995

In Monitorul oficial nr. 298 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 443/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995.

Telemunca

In Monitorul oficial nr. 296 / 2018 a fost publicata Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.
 
Potrivit acestei legi, telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. In acest sens, telesalariatul este orice salariat care desfăşoară activitatea de telemunca.

Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent.
  
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, telesalariaţii organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.  
    
La solicitarea angajatorului şi cu acordul în scris al telesalariatului cu normă întreagă, acesta poate efectua muncă suplimentară.  
  
Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.  
   
În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă incheiat în condiţiile prevăzute de Codul Muncii, în afara elementelor prevăzute la art. 17 din acest cod, următoarele:  
  
a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă; 
b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator; 
c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi; 
d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului; 
e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat; 
f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; 
h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi; 
i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat; 
j) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă. 

miercuri, 18 aprilie 2018

Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 291 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Hotărârea nr. 453/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018

In Monitorul oficial nr. 284 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 453/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018.

Declaraţia 212 unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 279 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".

Aceasta declaratie se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum şi pentru declararea impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice începând cu anul 2018. 

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. 
 
Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 
  
 
 

Hotărârea nr. 207/2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă

In Monitorul oficial nr. 313 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 207/2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă.
   
Aceasta hotarare precizeaza ca pentru salariaţii din sectorul bugetar, ziua de 30 aprilie 2018 se stabileşte ca zi liberă.
   
Pentru recuperarea zilei de 30 aprilie 2018, stabilite ca zi liberă, instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 5 mai 2018 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 11 mai 2018, potrivit planificărilor stabilite.   

Ordinul nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

In Monitorul oficial nr. 271 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale.  
  
Acest ordin se aprobă: 
  
- procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii;  
- procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând diferenţe de TVA şi accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, care pot beneficia de anularea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ; 
- procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale; 
- modelul formularului "Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale".

miercuri, 11 aprilie 2018

Convenţia între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

In Monitorul oficial nr. 269 / 2018 a fost publicata Legea nr. 75/2018 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016.
  
Aceasta conventie a intrat in vigoare in 27 martie 2018.

marți, 3 aprilie 2018

Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 260 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Plafon TVA: Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 260 / 2018 a fost publicata Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestei legi, persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA. 

Acest nou plafon a intrat in vigoare incepand cu 1 aprilie 2018.

Ordinul nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora

In Monitorul oficial nr. 257 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora.

Acest ordin aproba urmatoarele metode indirecte de stabilire a veniturilor: 
  
a) metoda sursei şi utilizării fondului; 
b) metoda fluxurilor de trezorerie; 
c) metoda patrimoniului net. 

Ordinul nr. 673/2018 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 243 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 673/2018 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.