miercuri, 18 septembrie 2019

Ordinul nr. 2288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 741/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

vineri, 13 septembrie 2019

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019

In Monitorul oficial nr. 738/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 6/2019 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019.

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul Bucureşti în data de 2 noiembrie 2019.

Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 28 octombrie 2019.  
  
Înscrierile la examen se fac în perioada 30 septembrie 2019-18 octombrie 2019 pe site-ul www.ccfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul Bucureşti. 
 

Ordinul nr. 2876/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

In Monitorul oficial nr. 729/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2876/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

joi, 12 septembrie 2019

Hotărârea nr. 634/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019

In Monitorul oficial nr. 719/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 634/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019. 

Potrivit acestei hotarari, pentru anul 2019 se stabileşte un contingent de 30.000 de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România.

Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

In Monitorul oficial nr. 711/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.
  
Aceasta procedură se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care:  
 
a) se află în stare de dificultate financiară; şi
b) înregistrează obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum şi obligaţii bugetare accesorii indiferent de cuantumul acestora. 
    
Obligaţiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în obligaţii fiscale, precum şi obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central competent în vederea recuperării. 

Ordinul nr. 2806/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

In Monitorul oficial nr. 708/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2806/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

luni, 9 septembrie 2019

Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local

In Monitorul oficial nr. 694/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local.
  
Aceasta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local se aplică în următoarele situaţii:  
  

a) plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat; 
b) în contul bugetar au fost achitate şi alte obligaţii fiscale datorate bugetului local decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv; 
c) plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligaţia fiscală plătită.
 

Ordinul nr. 2273/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte"

In Monitorul oficial nr. 700/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2273/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte".

Ordinul nr. 2201/2019 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

In Monitorul oficial nr. 697/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2201/2019 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii.

Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană

In Monitorul oficial nr. 694/2019 a fost publicata Ordonanţa nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, care a intrat in vigoare in 25 august 2019.

Aceasta ordonanta introduce in legislatie procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană.
  
Aceasta procedura se aplică oricărei plângeri introduse începând cu data intrării în vigoare acestei ordonanţe cu privire la chestiuni litigioase legate de venituri sau capitaluri obţinute într-un exerciţiu financiar începând cu 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. 
 
Totodata aceste dispoziţii se aplică oricărei plângeri introduse în exerciţii financiare anterioare sau înainte de data de 1 ianuarie 2018, cu condiţia ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile competente ale statelor membre în cauză să convină în acest sens.  


marți, 3 septembrie 2019

Ordinul nr. 2643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

In Monitorul oficial nr. 691/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2643/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Ordinul nr. 2010/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

In Monitorul oficial nr. 688/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2010/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
  
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita în condiţiile legii, în termen de 15 zile, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancţionată/sancţionate contravenţia/contravenţiile, iar o copie de pe documentul de plată se va depune sau se va transmite prin poştă, recomandat, la sediul agentului constatator.
 

Ordinul nr. 2227/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

In Monitorul oficial nr. 687/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2227/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată".
  
Acest decont de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2019.  

Ordinul nr. 7/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 680/2019 a fost publicat Ordinul nr. 7/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României.