vineri, 17 ianuarie 2020

Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 22/2020 a fost publicata Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 
Aceasta lege stabileste urmatoarele valori pentru alocația de stat pentru copii:

a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerilor care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora;
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 11/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a intrat in vigoare in 9 ianuarie 2020.

Aceasta ordonanta abroga taxa pe activele financiare nete datorata de instituţiile bancar, introdusa prin OUG nr. 114/2018.
 
Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, ocuparea prin detașare a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, se poate realiza numai cu personal angajat în instituții și autorități publice. Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, detașările care nu întrunesc condițiile de mai sus încetează de drept.
 
Aceasta ordonanta stabileste ca, prin excepție, în perioada ianuarie - 31 decembrie 2020 punctul-amendă prevazut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice este 145 lei.

In plus, aceasta ordonanta amana până la data de 31 decembrie 2020, obligatia operatorilor economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, de a se dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999.

joi, 9 ianuarie 2020

Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

In Monitorul oficial nr. 5/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

In Monitorul oficial nr. 3/2020 a fost publicata Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
 
Potrivit acestei legi câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.
  
Totodata, cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
 
a) asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.

Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020

In Monitorul oficial nr. 2/2020 a fost publicata Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
 
Potrivit acestei legi in anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:
  
a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;
b) 17%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;
c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
e) 47%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.

luni, 6 ianuarie 2020

Ordonanța de urgență nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 1059/2019 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta amana pana pe 31 martie 2020 obligatia furnizorului acestor servicii datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM. Prin excepție, în cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 30 martie 2020, beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul acestor servicii colectează datele de identificare ale acestora până cel târziu la data de 31 august 2020.

Potrivit OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice datele de identificare a utilizatorului final al cartelei SIM - în cazul persoanei fizice cu cetățenie română - sunt datele cu caracter personal prevăzute în actul de identitate constând în nume, prenume, cod numeric personal, precum și, dacă sunt menționate în actul de identitate, adresa de domiciliu și adresa de reședință, respectiv, în cazul persoanelor fizice fără cetățenie română - nume, prenume, seria și numărul actului de identificare, țara emitentă, adresa de reședință, în cazul rezidenților, precum și, dacă sunt menționate în actul de identificare, codul numeric personal sau echivalentul acestuia și data nașterii, iar în cazul persoanelor juridice sunt denumirea, sediul și codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, precum și datele cu caracter personal, prevăzute mai sus, ale reprezentantului legal al persoanei juridice.

Totodata aceasta ordonanta modifica acciza la tigarete.

sâmbătă, 4 ianuarie 2020

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 1054/2019 a fost publicata Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2020.
 
Aceasta lege abroga prevederile din Codul Fiscal referitoare la contribuția de asigurări sociale si contribuția de asigurări sociale de sanatate datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, si care nu putea fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 138^1 din Codul Fiscal, după caz, asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Aceasta prevedere se aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.

Ordinul nr. 3774/2019 privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea și aplicarea ștampilei pe documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului

In Monitorul oficial nr. 1031/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3774/2019 privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea și aplicarea ștampilei pe documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului, care a intrat in vigoare la 24 decembrie 2019.
 
Persoanele autorizate din cadrul instituțiilor publice care potrivit prevederilor legale în vigoare au obligația semnării olografe a documentelor tipărite pe suport hârtie reprezentând cereri pentru deschiderea de credite bugetare, dispoziții bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, cec pentru ridicare numerar multiplu, cereri privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug), note contabile corecție CAB, fișa entității publice care se depun la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile Trezoreriei Statului, după caz, nu au obligația de a aplica amprenta ștampilei pe documentele respective.
  
Instituțiile publice pot opta numai pentru semnarea documentelor, situație în care vor proceda la depunerea la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile Trezoreriei Statului, după caz, a fișelor cu specimenele de semnături care conțin numai semnăturile persoanelor autorizate să efectueze operațiunile respective, iar în rubricile destinate aplicării amprentei ștampilei se va completa "Nu se aplică".
 
Fișele cu specimenele de semnături care sunt depuse la data intrării în vigoare a prezentului ordin la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile Trezoreriei Statului, după caz, rămân valabile până la primirea unor noi fișe cu specimene de semnături.
  
Ministerul Finanțelor Publice sau unitățile Trezoreriei Statului, după caz, efectuează verificările privind concordanța dintre semnăturile și, după caz, amprentele ștampilelor aplicate pe documente cu cele din fișele cu specimenele de semnături, astfel cum sunt acestea depuse de instituțiile publice.

Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

In Monitorul oficial nr. 1031/2019 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
 
Potrivit acestei ordonante, OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA se abrogă de la 1 februarie 2020.
  
Începând cu data publicării acestei ordonanței de urgență, 23 decembrie 2019, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
 
Până la data intrării în vigoare, contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanței.
  
În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonante, unitățile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului.
 
Persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA care nu au deschis la Trezoreria Statului cont de disponibil, vor comunica unității Trezoreriei Statului contul curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunică informații privind contul curent deschis la instituția de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informații, pe care le transmite unităților Trezoreriei Statului în vederea transferului sumelor.
 
Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonante, prin conturile de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operațiuni.

Hotărârea nr. 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020

In Monitorul oficial nr. 1031/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020.

Potrivit acestei hotarari, pentru anul 2020 se stabilește un contingent de 30.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

Potrivit OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, străin este persoana care nu are cetățenia română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetățenia Confederației Elvețiene.

Hotărârea CCF nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020

In Monitorul oficial nr. 1013/2019 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020.

vineri, 3 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

In Monitorul oficial nr. 1010/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
 
Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.
  
Totodata, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.
  
În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

ASF: Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

In Monitorul oficial nr. 991/2019 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Acest regulament stabilește măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul sectoarelor financiare reglementate, supravegheate și controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
   
Prevederile prezentului regulament se aplică de către entitățile raportoare menționate la art. 2 lit. g) pct. 2-7 și art. 5 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de către ASF, în procesul de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și în activitatea de supraveghere, monitorizare și revizuire a evaluărilor privind aceste riscuri.
   
Abordarea bazată pe risc, intensitatea și frecvența acțiunilor de supraveghere realizată de către ASF în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt stabilite, în mod proporțional, pe baza identificării și evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care afectează entitățile reglementate.