vineri, 30 decembrie 2011

Din 2012 se modifica cota taxei hoteliere la 1%

Potrivit art. I pct. 86 din OG nr. 30 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, incepand din 1 ianuarie 2012 pentru sederea intr-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Pana la 31.12.2011 aceasta taxa era cuprinsa intre 0,5% si 5%.

Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

Din 2012 se instituie impozitul pe cladirile cu destinatie turistica

Potrivit art. I pct. 80 din OG nr. 30 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, incepand din 1 ianuarie 2012 se introduce impozitul special pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic care este de minimum 5% din valoarea de inventar a cladirii, stabilit prin hotarare a consiliului local.

Sunt exceptate de la aceste prevederi structurile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

Majorare impozit cladiri nereevaluate in ultimii 3 sau 5 ani incepand din anul 2012

Potrivit art. I pct. 78-79 din OG nr. 30 / 2011 care modifica art. 253 din Codul fiscal, in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, incepand din 1 ianuarie 2012 cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre:

a) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;
b) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

Cota impozitului pe cladiri prevazuta mai sus se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea normala intre 0,25% si 1,50% inclusiv.

Cota de impozit normala se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Din 2012 Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit conform art. 119 alin (1) din Codul fiscal se depune pana in ultima zi a lunii februarie

Potrivit art. I pct. 38 din OG nr. 30 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, care modifica art. 119 alin. (1) din Codul fiscal, termenul de depunere a Declaratiei informative privind impozitul retinut si platit conform art. 119 alin (1) din Codul fiscal s-a modificat din 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Declaratia se completeaza in doua exemplare:

- Originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit.
- Copia se pastreaza de catre platitorul de venit.

Modelul declaratiei se poate consulta aici >>>

joi, 29 decembrie 2011

Din 2012 se modifica termenul de depunere a Declaratiei 200 privind venitul realizat in Romania

Potrivit art. I pct. 28 din OG nr. 30 / 2011 din 2012 se modifica termenul de depunere a Declaratiei 200 privind venitul realizat in Romania. Astfel contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune Declaratia 200 privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Declaratia 200 privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:
a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Modelul si normele de completare a Declaratiei 200 privind venitul realizat se pot consulta aici >>>

Fisele fiscale vor fi eliminate din 2012, insa cele aferente anului 2011 mai trebuie depuse

Potrivit art. I pct. 26 din OG nr. 30 / 2011 incepand din 1 ianuarie 2012 se vor elimina fisele fiscale, insa angajatorii vor depune o alta declaratie. Astfel angajtorii, vor avea obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pe salarii pentru fiecare beneficiar de venit in termenul prevazut la art. 93 alin. (2) din Codul fiscal.

Potrivit art. 93  alin. (2) din Codul fiscal. angajatorii au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Totodata angajatorii au obligatia sa elibereze salariatului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Acest document, eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

IMPORTANT:

Fisele fiscale care cuprind informatii referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii aferente anului 2011 vor fi depuse pana in ultima zi a lunii februarie a anului 2012.

miercuri, 28 decembrie 2011

1 ianuarie 2012: Intra in vigoare Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit

Potrivit Ordinului BNR nr. 27 / 2010 de la 1 ianuarie 2012 vor intra in vigoare Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit.

Reglementarile prevazute de acest ordin se vor aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, precum si cu alte prevederi legale aplicabile, in scopul asigurarii unui grad ridicat de transparenta si comparabilitate a situatiilor financiare. 

Prevederile acestui ordin se aplica urmatoarelor institutii de credit:

a) bancilor, persoane juridice romane;
b) organizatiilor cooperatiste de credit;
c) bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ;
d) bancilor de credit ipotecar;
e) sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine;
f) sucursalelor din strainatate ale institutiilor de credit, persoane juridice romane.

Persoanele care asigura administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit, directorii economici, contabilii-sefi sau alte persoane care au obligatia gestionarii institutiei de credit trebuie sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor acestui ordin.

Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS intocmite de institutiile de credit sunt auditate statutar potrivit legii. Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS intocmite de institutiile de credit in calitate de societati-mama. Aceste situatii financiare se transmit Bancii Nationale a Romaniei in termenul prevazut de reglementarile legale in vigoare.

IMPORTATNT:
Incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, institutiile de credit depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala intocmita pe baza datelor din evidenta contabila. Formatul standardizat, continutul si termenul de depunere ale acestei raportari vor fi stabilite prin reglementari emise de Banca Nationala a Romaniei.

La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanta de verificare intocmita pentru 31 decembrie 2011 in conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, institutiile de credit vor intocmi o situatie care va cuprinde diferentele dintre valorile inscrise in balanta de verificare intocmita pentru 31 decembrie 2011 si cele inregistrate in conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, insotite de explicatii detaliate privind natura acestora, precum si modul de transpunere a sumelor in conturile prevazute de reglementarile cuprinse in anexa nr. 1 la ordin. Totodata se vor prezenta modificarile aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.

Concordantele dintre conturile din planul de conturi prevazut de reglementarile cuprinse in anexa nr. 1 la ordin si conturile corespunzatoare prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, sunt prezentate in anexa nr. 2 la ordin.

Anexele nr. 1 si 2 la ordin se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 bis, care se pot achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

miercuri, 21 decembrie 2011

Modificarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 891 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3577 / 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Prin acest ordin s-a publicat lista contribuabililor care incepand cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili, care vor fi preluati spre administrare, cu aceeasi data, de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii competente potrivit legii.

Pentru selectia contribuabililor mijlocii administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinsi in anexa la Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.731/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda aplicarea criteriului de selectie prevazut la art. 1 alin. (3) lit. A din acest ordin.

Lista contribuabililor care incepand cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili se poate consulta aici >>>

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012

Potrivit Ordinului INS nr. 1183/2011 in 2012 pragurile valorice Intrastat sunt de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Astfel aceste praguri raman neschimbate, la fel ca si pentru anul 2011.

Operatorii economici care in cursul anului 2011 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie sa completeze si sa transmita Institutului Naţional de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2012.

In cursul anului 2012 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2012. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2012 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Lista marilor contribuabili care sunt administrati de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie 2012

In Monitorul oficial nr. 889 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3565/2011 - pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.

Acest ordin aproba noua lista a marilor contribuabili care sunt administrati de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

Lista completa se poate consulta aici >>>

Ziua de 3 ianuarie 2012 este zi nebancara

Prin Circulara nr. 43 / 2011 BNR a declarat ziua de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancara.

Sistemul de plati ReGIS si sistemul de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare SaFIR, administrate de BNR, nu vor functiona in data de 3 ianuarie 2012.

Aceasta circulara precizeaza ca institutiile de credit, Trezoreria Statului si operatorii sistemelor de plati si ai sistemelor de decontare au obligatia de a informa in timp util clientii, respectiv participantii proprii asupra prevederilor prezentei circulare.

vineri, 16 decembrie 2011

Nomenclatorul valabil pentru anul 2012 al activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale

Prin Ordinul MFP nr. 2875 / 2011 a fost publicat nomenclatorul pentru anul 2012 al activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale.

Veniturile comerciale sunt veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, precum si din practicarea unei meserii, altele decat cele din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Potrivit art. 49 din Codul fiscal directiile generale ale finantelor publice teritoriale au urmatoarele obligatii:

- stabilirea nomenclatorului, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit;
- stabilirea nivelului normelor de venit;
- publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.

Aceste prevederi se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.

La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor.

Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti sunt cele prevazute in normele metodologice.

in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri comerciale, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.

Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate la care se aplica norma de venit si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48 din Codul Fiscal.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.

Ordinul MFP nr. 2875 / 2011 si Nomenclatorul se pot consulta aici >>>

miercuri, 7 decembrie 2011

Noua versiune REVISAL 5.0.8 conforma cu HG nr. 1105 / 2011 si Ordinului MMFPS nr. 1832 / 2011

In data de 6 decembrie 2011 pe site-ul www.inspectiamuncii.ro a fost publicata versiunea 5.0.8. a aplicatiei Revisal.

Aceasta versiune este actualizata cu modificarile aduse de HG nr. 1105/2011 pentru modificarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Potrivit Inspectiei muncii aceasta versiune permite:

- introducerea si actualizarea sporurilor salariale inclusiv in valoare procentuala, astfel cum sunt prevazute in CIM;
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioara a aplicatiei Revisal 5.0.6;
- actualizarea nomenclatorului COR conform Ordinului MMFPS nr. 1832 / 2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere);
- generarea registrului ce urmeaza a fi transmis catre ITM;
- validarea registrului generat din programe proprii de gestiune a salariatilor, altele decat Revisal.

Aplicatia Revisal 5.0.8. precum si ghidul de instalare se pot descarca de aici >>>

luni, 5 decembrie 2011

Actualizare importanta privind depunerea declaratiilor electronice 100, 112, 300, 710 si S1001

In data de 30.11.2011 au fost actualizate formularele electronice a urmatoarelor declaratii:

- 100 - Declaratie privind obligaþiile de plata la bugetul de stat, conform Ordin PANAF nr. 1932/2011, utilizata incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011

- 112 - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate - conform HG nr. 1397/2010

- 300 - Decont de TVA conform Ordin PANAF nr. 183/31.01.2011, utilizat incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011

- 710 - Declaratie rectificativa, conform Ordin PANAF nr. 1932/2011, utilizata incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2011

- S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform Ordin MFP nr. 2443/2011, modificata prin Ordin MFP nr. 2668 / 17.10.2011 (care abroga Ordin MFP nr. 2152/2011)

Totodata incepand cu datele aferente lunii noiembrie 2011, Declaratiile 100, 112, 200, 300, 318, 710 se depun prin pagina: https://app.anaf.mfinante.gov.ro:8443/Login/Login

Declaratii 101,103,120,301,390 se vor depune in continuare la adresa bine cunoscuta: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/Transdecl

Aceste declaratii se pot descarca de aici >>>

miercuri, 30 noiembrie 2011

Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social

Potrivit art. 17 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, la inmatricularea societatii comerciale sau la schimbarea sediului social se va prezenta la ORC urmatoarele documente:

a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul ANAF in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;
b) un certificat emis de organul fiscal, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;
c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) de mai sus rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social. Prin aceste conditii se intelege ca:

- la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate.
- numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

Pentru a se inregistrarea documentul ce atesta dreptul de folosinta si a se obtine certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social se depune la ANAF Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social >>>, insotita de:

- actele doveditoare ale dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinta;
- actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea;
- actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

Cererea se depune la organul fiscal competent, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.

Daca cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si in copie, iar daca cererea se depune prin posta, aceasta trebuie insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta, in copie legalizata.

Inregistrarea documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social se va dovedi prin eliberarea de catre ANAF a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social.

Termenul de solutionare al cererii privind eliberarea certficatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social este de 2 zile lucratoare, de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.

Prezenta procedura este prevazuta de Ordinul PANAF nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

1 decembrie: Ziua Nationala a Romaniei este zi nelucratoare stabilita de Codul Muncii

Potrivit art. 139 din Codul Muncii ziua de 1 decembrie este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Tot acest articol mai prevede si urmatoarele zile ca fiind nelucratoare:

- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- prima si a doua zi de Craciun;
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele aparţinand acestora.

Totusi aceste zile nu sunt libere pentru locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie.

Acestor salariati, care vor lucra in zile libere, in conditiile de mai sus, li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza.

marți, 29 noiembrie 2011

Norme CECCAR: Dosarele de lucru: anual si permanent

Potrivit stadardului profesional CECCAR nr. 21: Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare si a normei 2129 - documentarea lucrarilor, profesionistul contabil are obligatia sa intomeasca si sa actualizeze pentru clienti:

- un dosar permanent
- un dosar anual care cuprinde documente de lucru ale anului financiar

Modelul acestor dosare se poate descarca de aici >>>

vineri, 25 noiembrie 2011

Curs valutar euro: 4,3620 lei, maxim al acestui an

In data de 25.11.2011, BNR a publicat un curs de 4,3620 lei pentru 1 euro acesta fiind un maxim al anului 2011. 


Pentru alte cursuri click aici >>>

Interzicerea activitatii de camatarie

In Monitorul oficial nr. 827 / 2011 a fost pulbicata Legea nr. 216 / 2011 privind interzicerea activitatii de camatarie. Aceasta lege reglementeaza interzicerea activitatii de camatarie pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Potrivit acestei legi se considera camata ca fiind dobanda pe care o ia camatarul pentru sumele date cu imprumut, iar camatarul este persoana fizica ce da imprumuturi banesti in schimbul unei camete.

Aceasta lege precizeaza ca darea de bani cu dobanda, ca indeletnicire, de catre o persoana neautorizata constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani, iar sumele de bani obtinute prin savarsirea acestei infractiuni se confisca. Potrivit dictionarului explicativ a limbii romane prin indeletncire se intelege "activitatea de durata mai mare sau mai mica de care se ocupa cineva".

Inregistrarea in scopuri de TVA: Criterii noi pentru conditionarea inregistrarii aplicabile de la 1 decembrie 2011

Prin ordinul MFP nr. 2795 / 2011 publicat in Monitorul oficial nr. 824 / 2011 au fost stabilite criterii noi pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, aplicabile de la 1 decembrie 2011. La data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga Ordinul MFP nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Aceste criterii sunt aplicabile societatilor comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului  trebuie sa depuna la organele fiscale competente Cererea de inregistrare in scopuri de TVA 098, si anexa la cererea de inregistrare, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului. Cererea si anexa se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni 010, insotita de anexa la declaratie.

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

a) persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora. in acest scop, persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora;

b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal. In cazul in care administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001. Prin administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile se intelege:
    - administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990;
    - asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate mai sus, infiintate in baza Legii nr. 31/1990.

c) existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificarii faptice;
d) criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3 din ordin.

In scopul solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organele fiscale competente procedeaza dupa cum urmeaza:

a) realizeaza controlul documentar la sediul administratiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabila sau de reprezentantul legal al acesteia, dupa caz, ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal. Persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii, daca se afla intr-una din urmatoarele situatii:
 
- depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau in afara acestora;
- administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi, in cazul persoanei care solicita inregistrarea, au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001;
- administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care nu sunt inregistrati fiscal in Romania prezinta o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001.

b) dupa efectuarea controlului documentar si numai in cazul persoanelor impozabile ale caror solicitari de inregistrare in scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, organul fiscal competent verifica existenta faptica a spatiului aferent sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate. in acest scop, organul fiscal competent efectueaza o cercetare la fata locului, in conditiile art. 57 din Codul de procedura fiscala;

c) in situatia in care s-a stabilit ca persoana impozabila a indeplinit criteriile de mai sus, verifica criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3 la ordin. Dupa analiza criteriilor de evaluare stabilite in anexa nr. 3 la ordin, organul fiscal competent intocmeste un referat prin care se va stabili punctajul obtinut de persoana impozabila.

Termene:

- in cazul in care documentatia prezentata nu este completa, organul fiscal transmite solicitantului o notificare in vederea completarii acesteia, situatie in care termenul de solutionare a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii informatiilor si data primirii informatiilor solicitate.
- in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum o zi lucratoare de la data la care se comunica certificatul de inmatriculare in registrul comertului, in situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA 098 si anexa se depun in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.
- in cazul in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA 098 si anexa se depun ulterior depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului, dar inainte de data comunicarii certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se prelungeste corespunzator cu numarul de zile lucratoare cuprinse intre data depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului si data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si a anexei.
- in situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa se depun dupa comunicarea certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si anexei.
- in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre acestea a anexei la declaratia de mentiuni.

Din procesul-verbal intocmit ca urmare a controlului faptic trebuie sa rezulte daca persoana impozabila indeplineste sau nu criteriul privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal. in situatia in care se constata ca persoana impozabila nu indeplineste acest criteriu, din procesul-verbal trebuie sa rezulte, pe langa rezultatul cercetarii la fata locului, si propunerea organului fiscal competent ca persoana impozabila respectiva sa nu fie inregistrata in scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, in fapt si in drept, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.

In situatia in care din procesul-verbal de cercetare la fata locului intocmit de organul fiscal competent rezulta ca este indeplinit criteriul privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, organul fiscal competent va proceda la analiza  criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3 la ordin. Ca urmare a analizei criteriilor, daca punctajul obtinut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare. Daca punctajul obtinut este mai mic de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, in fapt si in drept, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.

miercuri, 23 noiembrie 2011

Registrul operatorilor intracomunitari: Radierea din oficiu

Potrivit art. 158^2 alin. (10) lit. c) persoanele impozabile, care in anul urmator inscrierii in registrul operatorilor intracomunitari nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare vor fi radiati din oficiu de catre organul fiscal.

Prin operatiuni intracomunitare se intelege:

- livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si care sunt scutite de TVA in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal;
- livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la ^art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
- prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
- achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 132^1 din Codul fiscal;
- achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii TVA potrivit art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.

Alte cazuri in care organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari sunt pentru:

- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii;
- persoanele impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;
- persoanele inregistrate conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
- persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile intracomunitare.

marți, 22 noiembrie 2011

Certificarea declaratiei 101 se suspenda pana la 1 ianuarie 2013

Potrivit OUG nr. 35 / 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public sau social, al indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale, publicata in Monitorul oficial nr. 253 / 2011, certificarea declaratilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice de catre un consultant fiscal, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, este suspendata pana la data de 1 ianuarie 2013.

Obligatia de certificare este prevazuta de art. 83 alin. (5) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala >>>

Prin sintagma declaratii fiscale anuale se subintelege Declaratia 101 privind impozitul pe profit >>>, prevazuta de Ordinul ANAF nr. 2689 / 2010.

luni, 21 noiembrie 2011

Ordin ANAF nr. 3389 / 2011: Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

Potrivit art. 67 alin. (1) Codul de procedura fiscala, fiscul va stabili baza de impunere si obligatia fiscala, prin estimarea rezonabila a bazei de impunere, folosind orice proba si mijloc de proba prevazute de lege, ori de cate ori acesta nu poate determina situatia fiscala corecta.

Astfel, potrivit Ordinului ANAF nr. 3389 / 2011, stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat al statului, se efectueaza de organele de inspectie fiscala in situatii cum ar fi:

- documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte sau incomplete;
- documentele si informatiile solicitate nu exista sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala;
- contribuabilul nu conduce evidenta contabila sau fiscala;
- cand au disparut evidentele contabile si fiscale sau actele justificative privind operatiunile producatoare de venituri si contribuabilul nu si-a îndeplinit obligatia de refacere a acestora.

Stabilirea bazei de impunere se face prin estimarea atat a veniturilor, cat si a cheltuielilor aferente.

Procedura de stabilire prin estimare a bazei de impunere se aplica persoanelor juridice sau fizice, precum si orice alta entitate fara personalitate juridica ce realizeaza venituri pentru care se datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume la bugetul general consolidat al statului, cu exceptia impozitului pe venit datorat de persoanele fizice pentru veniturile a caror sursa nu a fost identificata, prevazute la art. 79^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Fiscul foloseste pentru estimarea bazei de impunere urmatoarele metode:

a) metoda sursei si cheltuirii fondurilor;
b) metoda fluxurilor de trezorerie;
c) metoda marjei;
d) metoda produsului/serviciului si volumului;
e) metoda patrimoniului net.

Selectarea metodelor se face in functie de situatia identificata la contribuabil, sursele de informatii, inscrisurile identificate si de complexitatea activitatii verificate, si va fi efectuata de echipa de inspectie fiscala. Pentru selectarea celei mai adecvate metode se au in vedere urmatoarele elemente, fara a fi limitative:

a) sa se apropie cel mai mult de modul in care isi desfasoara activitatea contribuabilul;
b) documentele sau informatiile identificate sa fie relevante pentru aplicarea unei metode;
c) situatiile specifice ale fiecarui contribuabil supus verificarii;
d) activitatile similare cu cele desfasurate de alti contribuabili, pentru realizarea unor comparatii;
e) sa corespunda conditiilor liberei concurente in situatia in care nu se pot determina imprejurarile concrete de desfasurare a activitatii contribuabilului;
f) documente sau informatii identificate la terte persoane in legatura cu activitatea contribuabilului.

Conditiile pentru selectarea metodei de stabilire prin estimare vor fi consemnate intr-o nota de fundamentare, intocmita de echipa de inspectie fiscala, care va fi supusa avizarii sefului de serviciu si aprobata de conducatorul activitatii de inspectie fiscala. Nota de fundamentare va contine:

a) constatarea starii de fapt a activitatii supuse controlului care impune utilizarea metodei de stabilire prin estimare selectate;
b) elementele identificate care vor sta la baza selectarii metodei de estimare a bazei de impunere, respectiv a veniturilor sau cheltuielilor;
c) metoda propusa pentru estimarea bazei de impunere.

joi, 17 noiembrie 2011

ONRC: Reducerea cuantumului si numarului de tarife la serviciile auxiliare

In Monitorul oficial nr. 800 / 2011 a fost publicat Ordinul MJ nr. 1788 / 2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de ONRC.

Prin acest ordin s-au eliminat o serie de tarife iar cele care au ramas s-au redus. Astfel pentru multiplicare de documente tariful este de 0,4 lei/copie/fata si de 0,56 lei/copie/fata-verso. Transmiterea de documente prin fax se taxeaza cu 2,42 lei, iar transmiterea de documente, prin posta in tara cu 6,45 lei.

Tehnoredactarea de cereri si declaratii se va tarifa cu 6,45 lei, iar indrumarea pentru completarea corecta a cererilor adresate ORC, altele decat cererea de inregistrare a persoanelor juridice, fizice, asociatiilor familiale si cererea pentru obtinerea autorizarii functionarii cu 3,63 lei.

Pentru transmiterea de documente, prin posta, in strainatate cu confirmare de primire se va tarifa cu 120,97 lei, iar fara confirmare cu 20,16 lei.

Aceste tarife nu includ TVA.

23 august: Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului si 21 decembrie: Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania

Potrivit Legii nr. 198 / 2011, publicata in Monitorul oficial nr. 799 / 2011, data de 23 august se declara Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului.

Aceasta lege declara data de 21 decembrie ca fiind Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania.

marți, 15 noiembrie 2011

Revisal: Modifcarea modului de completare conform HG nr. 1105 / 2011

In Monitorul oficial nr. 798 / 2011 a fost publicata HG nr. 1105 / 2011 pentru modificarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Potrivit acestei hotarari prin completarea in registru a salariului, a sporurilor si cuantumul acestora se intelege salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca.

Totodata aceasta hotarare amana termenul in care se completeaza salariul de baza lunar brut si sporurile pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, pana la data de 15 decembrie 2011.

Depunerea registrului se efectueaza online la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro >>>

Cazierul fiscal: HG nr. 1078 / 2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003

In Monitorul oficial nr. 1078 / 2011 a fost publicata HG nr. 1078 / 2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003.

Anexa la Normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003 cuprinde faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor si este structurata astfel:

A. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare
B. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
C. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare
D. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
E. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificarile si completarile ulterioare
F. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
G. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare
H. Fapte care constituie infractiuni potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
I. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
J. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
K. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare
L. Alte fapte care constituie infractiuni in domeniul financiar, vamal si care privesc disciplina financiara
M. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
N. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
O. Fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (se aplica pâna la data de 1 ianuarie 2012)
P. Fapte care constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (se aplica incepand data de 1 ianuarie 2012)

Facilitati fiscale: Ordin CNAS nr. 894 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011

In Monitorul oficial nr. 787 / 2011 a fost publicat Ordinul CNAS nr. 894 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Acest ordin se aplica  pentru obligatiile de plata, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate, datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Pentru obligatiile de plata datorate ANAF se aplica Ordinul MFP nr. 2604 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Astfel potrivit ordinului CNAS nr. 894 / 2011 pentru datoriile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:

a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, se platesc sau se compenseaza pana la data de 31 decembrie 2011;

b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente, se platesc sau se compenseaza pana la data de 30 iunie 2012.

Pentru aplicarea acestor facilitati contribuabilii vor depune o cerere la organul competent (casele de asigurari de sanatate) prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiilor de mai sus. In termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul competent va comunica contribuabilului situatia si intocmeste borderou provizoriu de scadere din evidenta a obligatiilor de plata care pot face obiectul facilitatii.

Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei de catre organul comptenet, se platesc sau se compenseaza obligatiile principale si dobanzile aferente, organul competent valideaza borderoul provizoriu de scadere.

Contribuabilul poate depune astfel de cereri ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a plati/compensa obligatiile.

Chiar daca contribuabilul nu a depus cererea dar a efectuat plata sau compensarea obligatiilor, poate solicita acordarea facilitatii.

joi, 10 noiembrie 2011

Lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

Prin Comunicatul nr. 2 / 2011 Fondul de Garantare a Depozitelor a anuntat lista valabila la data de 4 noiembrie 2011 a institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar (FGDB) ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea.

Lista completa se poate consulta aici >>>

Potrivit OG nr. 39 / 1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, plafonul de garantare este stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro.

Potrivit site-ului FGDB www.fgdb.ro, pana la data de 31 august 2010, s-au platit compensatii de 512,2 milioane de lei, la deponenti persoane fizice de la sapte banci intrate in faliment intre anii 1999-2006.

miercuri, 9 noiembrie 2011

Ordin ANAF nr. 3374/2011 - pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul PANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 779 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3374/2011 - pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul PANAF nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Potrivit modificarii aduse de acest ordin termenul de solutionare al cererii privind eliberarea certficatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se reduce de la 5 zile lucratoare la 2 zile lucratoare, de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.

Potrivit art. 17 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, la inmatricularea societatii comerciale sau la schimbarea sediului social se va prezenta la ORC urmatoarele documente:

a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul ANAF in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social (a se vedea Ordin ANAF nr. 2112/2010);
b) un certificat emis de organul fiscal, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;
c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) de mai sus rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social. Prin aceste conditii se intelege ca:

- la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate.
- numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

marți, 8 noiembrie 2011

Lansarea noul website CECCAR

Astazi, 8 noiembie 2011, CECCAR a lansat noul website www.ceccar.ro. Prin acest nou website CECCAR pune la dispozitia contabililor: "...toate informaţiile necesare desfăşurării la standarde înalte a nobilei profesii ..."

Inscrierea in Grupul expertilor judiciari

Potrivit Normelor CECCAR nr. 1044 / 2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza judiciara, aprobate prin Hotararea CECCAR nr. 10 / 2010 expertii contabili membrii CECCAR pot efectua expertize contabaile judiciare doar daca sunt inscrisi in Grupul expertilor judiciari (GEJ).

Inscrierea expertilor contabili membrii CECCAR in GEJ se face la cerere, in baza urmatoarelor conditii:

- sunt inscrisi in Tabloul CECCAR, au viza la zi si au statut de membri activi
-  au depus cererea pentru sustinerea testului si inscrierea in GEJ la sediul filialei CECCAR din care fac parte in termenul legal
- au promovat testul de verificare a cunostintelor privind regulile procedurale de efectuare a expertizelor contabile judiciare, privind notiuni de doctrina si deontologia profesiei contabile si legislatia financiar-contabila, organizat la nivelul filialei CECCAR
- se bucura de o moralitate ireprosabila

Testul grila se sustine la nivelul fiecarei filiale CECCAR in perioada 15 noiembrie - 15 decembrie, iar subiectele se stabilesc la nivel central. Pentru anul 2011 datele de examinare sunt 3 decembrie orele 09:00 pentru prima sesiune si 17 decembrie orele 09:00 pentru cea de a doua.

Pentru mai multe detalii click aici >>>

Vezi aici Normele CECCAR nr. 1044 / 2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza judiciara, aprobate prin Hotararea CECCAR nr. 10 / 2010

Sursa CECCAR

luni, 7 noiembrie 2011

Lista actualizata cu societatile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. pentru realizarea asigurarilor de raspundere civila profesionala a membrilor

Pe site-ul CECCAR Filiala Bucuresti a fost publicata lista actualizata la data de 26.10.2011 cu societatile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. pentru realizarea asigurarilor de raspundere civila profesionala a membrilor.

Consulta lista aici >>>

Sursa: CECCAR fil. Bucuresti

Esalonarea la plata obligatiilor administrate de ANAF

In Monitorul oficial nr. 764 / 2011  a fost publicat Ordinul MFP nr. 2677 / 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.

Acest ordin inlocuieste procedura esalonarii la plata a obligatiilor administrate de ANAF publicata initial in ordinul MFP nr. 1853 / 2011.

Actualizare soft J pentru generarea PDF-ului declaratiei 112

In data de 4 noiembrie 2011 ANAF a actualizat versiunea softului J care se poate descarca de aici >>>

ANAF: Modificarea Codului fiscal

ANAF a publicat pe pagina de web www.anaf.ro sinteza principalelor modificari aduse la Codul fiscal. Data sintezei este 11 octombrie 2011.

Sinteza este structurata pe urmatoarele categorii:

- impozit pe profit
- impozit pe venit
- impozit pe veniturile nerezidentilor
- contributii sociale obligatorii


Sursa: ANAF

Trecerea la perioada fiscala si la plata trimestriala a impozitelor si contributiilor la salarii se va notifica de catre ANAF

Potrivit unei circulare ANAF, trecerea la perioada fiscala si la plata trimestriala a impozitelor si contributiilor aferente salarilor va fi notificata contribuabililor de catre fisc, cu exceptia celor care au optat pentru declararea si plata lunara.


Potrivit OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, urmatorii contribuabilii au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate:

- asociatile, fundatile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, exceptand institutiile publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- microintreprinderile care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au angajati. 

Datele privind numarul de salariati si veniturile totale se vor prelua de catre ANAF din situatiile financiare depuse pentru 31.12.2010. In cazul contribuabililor care nu au depus situatiile financiare la 31.12.2010 perioada fiscala va fi luna.

Mai multe detalii aici >>> 

Sursa: ANAF

vineri, 4 noiembrie 2011

Declaratile 010 si 070: Ordin MFP nr. 2706 / 2011 privind modificarea Ordinului MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

In Monitorul oficial nr. 761 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2706 / 2011 privind modificarea Ordinului MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor.

Acest ordin modifica modelul si instructiunile de completare a urmatoarelor formulare:

- Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, avand numarul: 010, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
- Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, avand numarul 070, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

Potrivit acestui ordin categoriile de obligatii care se mentioneaza in vectorul fiscal sunt:

a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul la titeiul din productia interna;
f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
g) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
h) contributia de asigurari pentru somaj;
i) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
j) contributia de asigurari sociale;
k) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
l) contributia pentru concedii si indemnizatii;
m) redeventele miniere;
n) redeventele petroliere;
o) contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.

Modelul acestor formulare si instructiunile de completare aferente se pot consulta aici >>>

Revisal: Agentii economici se pot inscrie in Revisal pana la 15 decembrie 2011

Potrivit unui comunicat de presa, Guvernul anunta ca agentii economici vor putea inscrie si actualiza datele in Registrul General de Evidenta a Salariatilor pana la data de 15 decembrie 2011.

Actul normativ care va fi aprobat de catre Guvern va clarifica si aspecte legate de drepturile salariale care se completeaza in registrul de evidenta a salariatilor, respectiv, salariul de baza lunar brut si sporuri, care se vor completa asa cum sunt prevazute in contractul individual de munca.

Potrivit aceluiasi comunicat Guvernul mentioneaza ca  "pana la sfarsitul lunii octombrie, au transmis date pentru inscrierea in REVISAL 71% dintre angajatori. Dintre acestia, 77% au transmis informatiile on-line, iar 23% au depus formularele la ghisee."

Sursa: Guvernul Romaniei >>>

Repausul saptamanal

Potrivit art. 137 din Codului Muncii repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

Daca repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. In acest fel trebuie mentionat in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern ca, in cazul in care se lucreaza sambata atunci zilele libere sunt de exemplu duminica si luni.

In situatia in care se lucreaza sambata si/sau duminica salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca. Astfel ca in CCM sau CIM trebuie mentionat cat este acest spor, de exemplu 10% din salariul de baza. Codul muncii nu impune o valoare a acestui spor, ci acesta depinde de negocierea dintre angajator si salariati.

In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor. Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda astfel au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2) din Codul Muncii, adica la un spor de minim 150% din salariul de baza.

In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari. Acesti salariati au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2) din Codul Muncii, adica la un spor de minim 150% din salariul de baza.

joi, 3 noiembrie 2011

AFM: Codul pentru luna noiembrie 2011 pentru aplicatia de intocmire a declaratiior privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu

Administratia Fondului pentru Mediu a publicat codul pentru luna noiembrie 2011 pentru aplicatia de intocmire a declaratiior privind obligatiile de plata catre Fondul pentru mediu. Acesta se poate consulta aici >>>

Forumul National al Practicilor Mici si Mijlocii

In data de 22 octombrie 2011 a avut loc editia a II-a a "Forumului National al Practicilor Mici si Mijlocii" organizat de catre CECCAR, avand tema: "Piata serviciilor contabile din Romania: prezent si perspective"

Mai multe detalii pe www.ceccar.ro >>>

Sursa: CECCAR

miercuri, 2 noiembrie 2011

Ordin nr. 2696/2011 - privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal

In Monitorul oficial 756 / 2011 a fost publicat Ordin MFP  nr. 2696/2011 - privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal.

Prin acest ordin se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

- 500 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.43.15/1;
- 501 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.43.15/2;
- 502 "Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal", cod MFP: 14.13.25.15/1;
- 503 "Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal", cod MFP: 14.13.25.15/2;
- 504 "Certificat de cazier fiscal" si anexa la certificatul de cazier fiscal, cod MFP: 14.13.21.15;
- 505 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", cod MFP: 14.13.43.15/3;
- 506 "Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", cod MFP: 14.13.43.15/4;
- 507 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", cod MFP: 14.13.43.15/5;
- 508 "Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala", cod MFP: 14.13.43.15/6

Aceste formulare se pot consulta aici >>>

Tot acest ordin descrie si procedura de inscriere si actualizare a detelor din cazierul fiscal.

Potrivit OG nr. 75 / 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, in cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara.

Tot in cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:

- atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca;
- inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii. Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.

marți, 1 noiembrie 2011

Ordin nr. 3347/2011 - pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 754 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3347/2011 - pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Acest ordin aproba urmatoarele proceduri:

- procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala
- procedura de reactivare a contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala
- procedura de indreptare a erorilor materiale in cazul contribuabililor declarati inactivi care se aplica, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv
- procedura de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati

Totodata acest ordin aproba modelul si continutul urmtoarelor formulare:

a) decizie de declarare in inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.90;
b) decizie de reactivare, cod M.F.P. 14.13.26.91;
c) decizie de anulare a deciziei de declarare in inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.92;
d) decizie de respingere a cererii de reactivare/indreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.93;
e) notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cod M.F.P. 14.13.07.99/1;
f) notificare privind neconcordante intre documentele furnizate si evidenta fiscala, cod M.F.P. 14.13.07.99/2.

Potrivit Codului de procedura fiscala contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactivi daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat ca nu functionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui ANAF.

Potrivit Ordinului 3347/2011 prin neindeplinirea niciunei obligatii declarative se intelege nedepunerea niciunui formular din urmatoarele pe parcursul unui semestru calendaristic:

- 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat";
- 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate";
- 101 "Declaratie privind impozitul pe profit";
- 300 "Decont de TVA";
- 301 "Decont special de TVA";
- 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri";
- 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul naţional".

Pentru a afla mai multe informatii despre aceste declaratii click aici >>>

luni, 31 octombrie 2011

Hotarare CCF nr. 14 / 2011 - pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali

In Monitorul oficial nr. 753 / 2011 a fost publicata Hotararea CCF nr. 14 / 2011 - pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali.

Potrivit acestei hotarari controlul activitatii consultantilor fiscali consta in:

- controlul calitatii profesionale a consultantilor fiscali;
- controlul respectarii normelor financiar-contabile in vederea stabilirii realitatii veniturilor declarate;
- verificarea respectarii normelor de conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
- verificarea aplicarii normelor si procedurilor privind activitatea de consultanta fiscala;
- indeplinirea obligatiilor prevazute in OG nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala si in Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, privind folosirea termenului "fiscal";
- identificarea persoanelor fizice autorizate sau a angajaţilor persoanelor juridice care nu au obtinut calitatea de consultant fiscal si care exercita aceasta profesie;
- verificarea respectarii hotararilor si a altor reglementari emise de Camera Consultantilor Fiscali, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

joi, 27 octombrie 2011

Ordin ANAF nr. 3294/2011 - privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale

In Monitorul oficial nr. 747 / 2011 a fost publicat Ordin ANAF nr. 3294/2011 - privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale.

Potrivit acestui ordin structura competenta din cadrul ANAF pentru efectuarea verificarii situatiei fiscale personale, pe intregul teritoriu al Romaniei, este Directia verificari fiscale.

Potrivit cap. 3 "Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit", al titlului VII "Inspectia fiscala" din Codul de procedură fiscala, organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscala prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de Titlul III din Codul fiscal.

Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata.

Verificarea consta in compararea intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venituri si, pe de alta parte, situatia fiscala personala a contribuabilului.

Astfel ca daca organul fiscal constata o diferenta semnificativa intre veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de altă parte, situatia fiscala personala, acesta continua verificarea prealabila prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte.

Se poate vorbi de diferenta semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.

Daca organul fiscal constata diferentele ca fiind semnificative va solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante. Acest termen se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

Rezultatul verificarii va fi consemnat intr-un raport scris in care se vor prezenta constatarile din punct de vedere faptic si legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a unei decizii de incetare a procedurii de verificare.

miercuri, 26 octombrie 2011

Revisal - norme de completare

Pe site-ul www.inspectiamuncii.ro Inspectia Muncii a publicat informatii ajutatoare privind intocmirea si transmiterea registrului general de evidenta al salariatilor.

Aceste informatii sunt structurate astfel:

- generarea registrului utilizand aplicatia Revisal
- transmiterea on-line a registrului
- obtinerea parolei, modelul de solicitare
- raspunsuri la intrebari frecvente privind registrul 


Registrul se completeaza in ordinea angajarii salariatilor si cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii:
 

a) elementele de identificare ale salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - 
b) data angajarii; 
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; 

e) tipul contractului individual de munca (CIM); 
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; 
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora; 
h) perioada si cauzele de suspendare a CIM, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale; 
i) data incetarii CIM.


Transmiterea registrului se efectueaza on-line la adresa: http://reges.inspectiamuncii.ro .

Sursa: Inspectia Muncii

marți, 25 octombrie 2011

Cuantumul amenzilor in cazul Declaratiei 390 recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare

Potrivit art. 219^1 din Codul de procedura fiscala, urmatoarele fapte sunt contraventii:

- nedepunerea la termen a declaratiei
- depunerea declaratiei cu date incorecte sau incomplete

Aceste abateri se sanctioneaza cu amenda, astfel:

- de la 1.000 la 5.000 lei pentru cea reprezentand nedepunerea la termen a declaratiei
- de la 500 la 1.500 lei pentru cea reprezentand depunerea declaratiei cu date incorecte sau incomplete

In cazul aplicarii acestor amenzi, contravenientul poate achita in termen de 48 de ore jumatate din minimul amenzii adica 500 lei respectiv 250 lei, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.

Totusi potrivit Codului de procedura fiscala, nu se aplica sanctiunea amenzii daca:

- persoanele corecteaza declaratia pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii, daca fapta nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;
- persoanele, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei.

Modelul si normele de completare a Declaratiei 390 sunt prevazute de Ordinul ANAF nr. 76 / 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".

Potrivit Codul fiscal art. 156^4, Declaratia 390 se depune lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice.


Modelul Declaratiei 390 recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare se poate descarca de aici >>>

luni, 24 octombrie 2011

Circulara emisa de Ministerul Finantelor Publice referitoare la depunerea trimetriala a Declaratiei 112

Pe pagina de internet a ANAF a fost publicata Circulara nr. 406870 / 22.09.2011 care cuprinde instructiuni referitoarea la aplicarea unitara a art. 296^19 din Codul fiscal.

Potrivit art. 296^19 din Codul fiscal Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta fiecarei luni a trimestrului, se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului de catre urmatoarele categorii de persoane:

- asociatile, fundatile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, exceptand institutiile publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- microintreprinderile care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au angajati.

Potrivit circularei trecerea la depunerea trimestriala a declaratiei 112 se va efectua automat, cu notificarea contribuabilului. Totusi circulara nu mentioneaza ce se intampla daca un contribuabil nu primeste notificarea.

Mai multe detalii aici >>>
In Monitorul oficial nr. 736 / 2011 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 243/2011 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari.

vineri, 21 octombrie 2011

Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2011

In data de 15 noiembrie 2011 Camera Consultantilor Fiscali va organiza examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal pentru absolventii cursurilor de perfectionare in fiscalitate organizate de CCF, in perioada mai-iunie 2011.

Mai multe detalii aici >>>

Sursa: CCF

joi, 20 octombrie 2011

Rezultatele examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea octombrie 2011

CCF a publicat pe site-ul propriu rezultatele examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea octombrie 2011.

Tot pe site-ul www.ccfiscali.ro se pot consulta chestionarele si variantele corecte de raspuns de la acest examen.

miercuri, 19 octombrie 2011

Declaratia 011 de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

In Monitorul oficial nr. 727 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3261 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratiei 011 de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.

Declaratia 011 se depune la unitatea fiscala, direct la registratura, sau se trimite prin posta, cu scrisoare recomandata, de catre:

- detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice romane;
- reprezentantii legali, desemnati potrivit prevederilor OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane.

Potrivit art. 4 alin (3) din OUG nr. 77 / 2011, declaratia 011 se va depune in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei, adica in termen de 30 de zile de la data de 1 octombrie 2011.

Modelul formularului se poate consulta aici >>>

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

In Monitorul oficial nr. 725 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2635 / 2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011.

marți, 18 octombrie 2011

Ordin MFP nr. 2618 / 2011 - modificarea certificatului de atestare fiscala

In Monitorul oficial nr. 712 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2618/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Certificatul de atestare fiscala atesta indeplinirea obligatiilor bugetare de plata ale persoanelor juridice sau fizice si este valabil 30 de zile. Noul model poate fi consultat aici >>>

Certificatul de atestare fiscala are 4 sectiuni:

- sectiunea A: Obligatii de plata;
- sectiunea B: Sume de rambursat/restituit;
- sectiunea C: Informatii pentru verificarea eligibilitatii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile;
- sectiunea D: Alte mentiuni

Acest ordin modifica si modelul cererii, care se poate descarca de aici >>>

Incepand cu data de 10 octombrie 2011 se vor utiliza doar formularele specificate de Ordinul nr. 2618 / 2011.

sâmbătă, 15 octombrie 2011

Ordinul ANAF nr. 3253/2011 - privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 713 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3253/2011 - privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Acest ordin aproba urmatoarele formulare:

- decizie de anulare a penalitatilor de intarziere
- decizie de reducere a penalitatilor de intarziere

vineri, 14 octombrie 2011

Cursul valutar vamal

Potrivit art. 139^1 alin. (1) din Codul fiscal daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama.

In acest sens potrivit art. 168-172 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93 cursul de schimb folosit la determinarea valorii in vama este cursul de schimb stabilit si comunicat de BNR in penultima zi de miercuri a lunii anterioare lunii in care se utilizeaza.

Exemplu:

Pentru declaratiile vamale intocmite in luna septembrie 2011 se va utiliza cursul euro publicat de BNR in penultima miercuri din luna august 2011 adica cel publicat in 24 august 2011: 4.2488 lei/euro.

Vezi aici toate cursurile vamale >>>

joi, 13 octombrie 2011

Ordin ANAF nr. 3138 / 2011

In Monitorul oficial nr. 707 / 2011 a fost publicat Ordinul nr. 3138/2011 - pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun" si ale formularului "Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor", precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun.

Toate formularele ANAF se pot consulta aici >>>

Facilitati fiscale: Ordin MFP nr. 2604 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011

In Monitorul oficial nr. 707 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2604 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Astfel potrivit acestui ordin pentru datoriile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:

a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, se platesc sau se compenseaza pana la data de 31 decembrie 2011;

b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente, se platesc sau se compenseaza pana la data de 30 iunie 2012.

ANAF va identifica pana la data de 15 octombrie 2011 contribuabilii care au obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si ii va notifica privind posibilitatea acordarii facilitatii. Totusi daca un contribuabil nu este notificat acesta se poate adresa organelor competente pentru clarificarea situatiei fiscale.

Pentru aplicarea acestor facilitati contribuabilii vor depune o cerere la organul fiscal competent prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiilor de mai sus. In termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul competent va comunica contribuabilului situatia fiscala si intocmeste borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale ce pot face obiectul facilitatii.

Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei de catre organul fiscal, se platesc sau se compenseaza obligatiile principale si dobanzile aferente, organul competent valideaza borderoul provizoriu de scadere.

Contribuabilul poate depune astfel de cereri ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a plati/compensa obligatiile fiscale.

Chiar daca contribuabilul nu a depus cererea dar a efectuat plata sau compensarea obligatiilor, poate solicita acordarea facilitatii.

miercuri, 12 octombrie 2011

Comunicat presa privind obligatiile angajatorilor cf. Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Potrivit Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal angajatorii sunt scutiti de obligatia de notificare numai pentru prelucrarea datelor angajatilor in vederea indeplinirii unor obligatii legale.

Totusi angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal si in consecinta au si anumite obligatii prevazute de Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Mai multe detalii aici >>> 

Sursa: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

marți, 11 octombrie 2011

Ordin MFP nr. 2556/2011

In Monitorul oficial nr. 705 / 2011  a fost publicat Ordinul MFP nr. 2556/2011 care abroga Ordinul MFP nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului si conţinutului Cererii de înregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, in conditiile art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de înregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun.

luni, 10 octombrie 2011

Ordin nr. 3139/2011 - pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat", a modelului si continutului formularului "Autorizatie de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat", precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun parţial prelucrat

In Monitorul oficial nr. 699 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3139/2011 - pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat", a modelului si continutului formularului "Autorizatie de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat", precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun parţial prelucrat.

Comercianti pot desfasura activitati de comercializare a tutunului brut si/sau a tutunului partial prelucrat numai dupa depunerea cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, si eliberarea autorizatiei de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat de catre Autoritatea nationala a vamilor.

 Cererea se depune insotita de:

- certificatul de atestare fiscala sau, dupa caz, extrasul de rol privind obligatiile fiscale la bugetul de stat, precum si cazierul fiscal al solicitantului;
- cazierele judiciare ale administratorilor;
- bilantul pe ultimii 2 ani;
- certificatul constatator, eliberat de ORC, din care sa rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru in care urmeaza a se realiza receptia si comercializarea produselor, precum si copie de pe certificatul de inmatriculare sau certificatul de inregistrare, dupa caz;
- declaratia solicitantului privind sediul social si orice alte locuri in care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea de
comercializare, precum si adresele acestora;
- copii ale licentelor, autorizatiilor sau avizelor cu privire la desfasurarea activitatii.

sâmbătă, 8 octombrie 2011

Certificatul privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport

In Monitorul oficial nr. 698 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3193 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Certificat privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport" si "Certificat", precum si a procedurii de eliberare a acestora.

Modelul certificatului privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport se poate consulta aici >>> 

Certificatul privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport se emite la cererea contribuabilului de catre organul fiscal pentru:

- persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabile in Romania;
- persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, in sensul art. 125^1alin. (3) din Codul fiscal, taxabile in Romania.

Certificatul emis conform Ordinului nr. 3193 / 2011, se elibereaza la cerere, pentru situatiile in care rezulta ca nu se datoreaza TVA in Romania pentru mijloacele de transport. Modelul acestui formular se poate consulta aici >>>

La data intrarii in vigoare a acestui ordin se abrogă Ordinul PANAF nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Certificat privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi" si "Certificat", precum si a procedurii de eliberare a acestora.