miercuri, 27 decembrie 2017

Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

In Monitorul oficial nr. 1.005 / 2017 a fost publicata Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Registrul se întocmeşte în formă electronică, iar angajatorii il completează în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ: 
   
a)
datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscală - CIF, sediul social şi numele şi prenumele reprezentantului legal - pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice; 

b)
datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spaţiul Economic European - SEE; 

c) data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii; 
  
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; 
 
e) tipul contractului individual de muncă; 
    
f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată; 
    
g) durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial; 
     
h) salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă; 
     
i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară; 
    
j) data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul; 
     
k) data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul; 
      
l)
data la care începe şi data la care încetează detaşarea, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea; 
     
m) data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi; 
    
n) data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi; 
    
o) perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale; 
     
p) data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă. 
  
Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă se face după cum urmează:
 
  
- datele prevăzute la lit. a) -i) de mai sus se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă; 
- datele prevăzute la lit. j) -k) de mai sus se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv de la data preluării prin transfer; 
- datele prevăzute la lit. l) de mai sus se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului; 
- datele prevăzute la lit. m) şi n) de mai sus se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului pe teritoriul altui stat; 
- datele prevăzute la lit. o) de mai sus se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării; 
- datele prevăzute la lit. p) de mai sus se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă. 
  
Orice modificare a datelor prevăzute la lit. d) -g) de mai sus se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia. 
  
Orice modificare a datelor prevăzute la lit. h) de mai sus se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia. 
 
Orice modificare privind perioada de detaşare prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. l) -n) de mai sus se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. 
  
Orice modificare a datelor prevăzute la lit. a) şi b) de mai sus se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării. 
   
Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu