marți, 5 octombrie 2021

Componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale

In Monitorul oficial nr. 883/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.059/2021 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale, in vigoare de la 14 septembrie 2021. La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale.

Comisia fiscală centrală (Comisia) este un organ colegial din cadrul Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, abilitată să asigure, în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și al art. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicarea unitară a legislației fiscale și procedural-fiscale.

Comisia își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor (MF) și este coordonată de secretarul de stat din MF care răspunde de politicile și legislația fiscală, în calitate de președinte al acesteia.

Comisia fiscală centrală are responsabilități de emitere a deciziilor cu privire la aplicarea dispozițiilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Comisia adoptă soluții fiscale prin emiterea de decizii în situația în care:

a) există opinii contrare formulate de către două sau mai multe structuri din cadrul MF sau de către o structură din cadrul MF și de către o structură din cadrul aparatului central al ANAF cu privire la interpretarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, a legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a ANAF, denumită în continuare legislație fiscală și procedural-fiscală;

b) există aplicare neunitară a legislației prevăzute la lit. a) de către organele fiscale competente;

c) există conflict de competență între organul fiscal central și o instituție publică ce administrează creanțe fiscale, astfel cum se prevede la art. 41 alin. (5) din Codul de procedură fiscală;

d) există conflict de competență între organele fiscale locale sau între organul fiscal central și un organ fiscal local, astfel cum se prevede la art. 43 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în cazul în care acesta nu se poate soluționa pe cale amiabilă.

Sesizarea Comisiei se face de către:

a) structura din cadrul MF sau ANAF învestită cu soluționarea cauzei pentru care au fost emise opinii contrare;
b) structura din cadrul MF sau ANAF care a constatat aplicarea neunitară a legislației fiscale și procedural-fiscale;
c) oricare dintre organele fiscale/instituțiile publice ce administrează creanțe fiscale aflate în conflict.

Comisia se întrunește lunar, la datele stabilite de președintele acesteia, și adoptă decizii numai în prezența membrilor săi. Comisia nu se întrunește dacă, pe baza datelor din Registrul de evidență a solicitărilor de înscriere pe ordinea de zi a Comisiei fiscale centrale, Compartimentul informează președintele Comisiei că nu există sesizări pentru care trebuie emise decizii.

Soluțiile se adoptă prin emiterea de decizii ale Comisiei prin intermediul cărora se stabilește modul de aplicare a legislației fiscale și procedural-fiscale în cazurile ce fac obiectul sesizărilor.

Deciziile emise de Comisie conform art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.059/2021 se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor. Deciziile Comisiei aprobate prin ordin al ministrului finanțelor sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a prevederilor legale aplicabile în cauza pentru care s-a adoptat decizia.

Deciziile de aplicare unitară a legislației fiscale și a celei procedural-fiscale, emise de Comisie, nu produc efecte asupra actelor administrative fiscale rămase definitive în sistemul căilor de atac și nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 128 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu